J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2015/07/02/2015031428/justel

Titel
2 JULI 2015. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk BelgiŽ in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) en over de financiŽle bijdragen aan deze organisatie

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 10-07-2015 nummer :   2015031428 bladzijde : 45632   BEELD
Dossiernummer : 2015-07-02/04
Inwerkingtreding : 20-07-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk BelgiŽ in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) en over de financiŽle bijdragen aan deze organisatie.

  BIJLAGE.

  Art. N. Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk BelgiŽ in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) en over de financiŽle bijdragen aan deze organisatie.
  (NOTA : voor het samenwerkingsakkoord, zie 2013-09-24/08)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 2 juli 2015.
R. VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
G. VANHENGEL,
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking
D. GOSUIN,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
P. SMET,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken
Mevr. C. FREMAULT,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2014-2015 A-139/1 Ontwerp van ordonnantie A-139/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 19 juni 2015

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie