J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/06/29/2015014188/justel

Titel
29 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen, bedoeld in artikel 11 van de Spoorcodex

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 14-07-2015 nummer :   2015014188 bladzijde : 45907   BEELD
Dossiernummer : 2015-06-29/08
Inwerkingtreding : 24-07-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De instantie verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen is de Minister die bevoegd is voor wat betreft het afleveren van vergunningen om erkend te worden als spoorwegonderneming.

  Art. 2. De minister bevoegd voor het afleveren van vergunningen om erkend te worden als spoorwegonderneming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 29 juni 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Middenstand,
W. BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Spoorcodex, artikel 11, vervangen door de wet van 15 juni 2015 tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 16 april 2015;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 29 april 2015;
   Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft.
   Op de voordracht van de Minister van Middenstand, bevoegd voor het afleveren van vergunningen om erkend te worden als spoorwegonderneming, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie