J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/06/19/2015031400/justel

Titel
19 JUNI 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 31-07-2015 nummer :   2015031400 bladzijde : 48794   BEELD
Dossiernummer : 2015-06-19/32
Inwerkingtreding : 01-01-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-8

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het opschrift van hoofdstuk II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen wordt aangevuld als volgt : " en EPB-eenheden die, met inbegrip van vervanging van alle technische installaties, renovatiewerkzaamheden ondergaan op minstens 75 % van hun verliesoppervlakte ".

  Art. 2. In artikel 10bis, punt 4° van hetzelfde besluit worden de woorden " biomassa : fp = 0.32 " vervangen door de woorden " biomassa : fp = 1.

  Art. 3. In artikel 10ter van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, 1° worden de woorden "totaal primair energieverbruik" vervangen door de woorden "specifiek primair energieverbruik";
  2° in paragraaf 3 wordt punt 2° opgeheven;
  3° in paragraaf 4, wordt de formule
  
  (Formule niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 31-07-2015, p. 48795)
  
  vervangen door de formule
  
  (Formule niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 31-07-2015, p. 48795)
  
  4° een vijfde paragraaf wordt toegevoegd, luidend als volgt :
  " § 5. EPB-eenheden Wooneenheid die niet aan de eis onder § 1, 1° van het voorliggende artikel voldoen, hebben een specifiek primair energieverbruik van minder dan of gelijk aan 45 + max (0; 30-7.5 C) + 15*max (0; 192/VEPR-1) kWh per m2 en per jaar; C wordt hierbij gedefinieerd als de compactheid en VEPR als het totaal volume van de EPB-eenheid.";
  5° een zesde paragraaf wordt toegevoegd, luidend als volgt :
  " § 6. De resultaten van de berekeningen bij het toepassen van de artikelen 10ter, § 1, en 10ter, § 3, worden naar boven afgerond tot op twee cijfers na de komma. ".

  Art. 4. In artikel 10quinquies van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) in punt 1° worden de woorden "totaal primair energieverbruik" vervangen door de woorden "specifiek primair energieverbruik";
  b) punt 3° wordt opgeheven.
  2° in paragraaf 2 wordt het cijfer " 2016 " vervangen door het cijfer " 2017 ";
  3° in paragraaf 4, 2° worden de woorden "totaal primair energieverbruik" vervangen door de woorden "specifiek primair energieverbruik";
  4° een zesde paragraaf wordt toegevoegd, luidend als volgt :
  " § 6. Voor de vanaf 1 januari 2017 ingediende aanvragen hebben de EPB-eenheden Kantoren en diensten en de EPB-eenheden Onderwijs een netto energiebehoefte voor koeling van minder dan of gelijk aan 15 kWh per m en per jaar.";
  5° een zevende paragraaf wordt toegevoegd, luidend als volgt :
  " § 7. De resultaten van de berekeningen bij het toepassen van de artikelen 10quinquies, § 1, 10quinquies, § 2 en 10quinquies, § 4 worden naar boven afgerond tot op twee cijfers na de komma. ".

  Art. 5. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden " en EPB-eenheden die, met inbegrip van vervanging van alle technische installaties, renovatiewerkzaamheden ondergaan op minstens 75 % van hun verliesoppervlakte " ingevoegd tussen de woorden "nieuwe EPB-eenheden" en de woorden "zijn onderworpen" .

  Art. 6. In artikel 18, § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "voor de tot en met 31 januari 2014 ingediende aanvragen" ingevoegd tussen het woord "Wooneenheid" en de woorden ", zijn de in artikel 11 en 12 "

  Art. 7. In artikel 21bis, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "Artikelen 4 t.e.m. 7 en artikelen 9 en 10" vervangen door de woorden "Artikelen 4 t.e.m 7 en 10".

  Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015 met uitzondering van artikel 2, dat op 1 januari 2016 in werking treedt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 19 juni 2015.
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT
De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikelen 2.2.2, § 1 en 2.2.3, § 1;
   Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 11 maart 2015;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 19 maart 2015;
   Gelet op advies 57.501/3 van de Raad van State, gegeven op 5 juni 2015;
   Overwegende de technische fouten in de eisen " 2015 " geconstateerd na publicatie van het besluit van de Regering van 3 april 2014 die het besluit van de Regering van 21 december 2007 wijzigt, werd het nodig geacht om deze te corrigeren in het belang van de rechthebbende en deze wijzigingen van kracht te laten worden op 1 januari 2015, de datum van inwerkingtreding van het voornoemde besluit;
   Op voorstel van de Minister belast met Energie;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie