J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/04/23/2015014148/justel

Titel
23 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 08-05-2015 nummer :   2015014148 bladzijde : 25245   BEELD
Dossiernummer : 2015-04-23/13
Inwerkingtreding : 01-01-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De volgende instantie wordt aangewezen in de hoedanigheid van aangewezen instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften zoals deze zijn gedefinieerd in bijlage 15 van de Spoorcodex: "Certifer, met zetel te BP 70141-59416 Anzin Cedex, Place de Boussu 1".

  Art. 2. Het ministerieel besluit van 24 augustus 2011 tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften wordt opgeheven.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

  Art. 4. De minister bevoegd voor het spoorwegvervoer en de minister bevoegd voor uitoefenen van het gezag over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 23 april 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Mobiliteit,
Mevr. J. GALANT
De Minister van Middenstand,
W. BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Spoorcodex, artikel 205;
   Gelet op het ministerieel besluit van 24 augustus 2011 tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften;
   Overwegende dat het koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing en de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften, de criteria van aanwijzing en de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag bepaalt;
   Overwegende dat de instantie op 24 oktober 2014 haar aanwijzingsaanvraag heeft gedaan overeenkomstig de artikelen 4, 5, 6 en 7 van voormeld koninklijk besluit;
   Overwegende dat na onderzoek van het dossier, blijkt dat de instantie voldoet aan de criteria voor aanwijzing en aan de modaliteiten voor het indienen van de aanvraag bepaald door voormeld koninklijk besluit;
   Overwegende dat de instantie al op 24 augustus 2011 aangewezen is om de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften uit te voeren en dat deze een nieuwe aanvraag diende te doen als gevolg van een substantiŽle wijziging van de juridische structuur;
   Overwegende dat deze structuurwijziging er niet toe leidt dat de naleving van de aanwijzingsvoorwaarden in vraag wordt gesteld en dat de continuÔteit van de activiteiten van de instantie niet mag onderbroken worden en dat daarom een terugwerking van dit besluit gerechtvaardigd is;
   Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en de Minister van Middenstand,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie