J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/12/30/2014004072/justel

Titel
30 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 31-12-2014 nummer :   2014004072 bladzijde : 107242   BEELD
Dossiernummer : 2014-12-30/01
Inwerkingtreding : 01-01-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. De ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 en gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 bedoeld bij respectievelijk artikel 419, b) en c) en artikel 419, e) i) en f) i) van de programmawet van 27 december 2004 die op de dag van de verhoging van de bijzondere accijns bedoeld bij artikel 95 van de programmawet van 19 december 2014 te 0 uur na inverbruikstelling hier te lande voorhanden zijn in de inrichtingen van handelaars, van depothouders en van houders van een pompstation of onderweg zijn met bestemming naar genoemde inrichtingen, zijn onderworpen aan een aanvullende bijzondere accijns gelijk aan de ingestelde verhoging van de bijzondere accijns.
  § 2. Voor de toepassing van § 1 wordt verstaan onder:
  1° handelaar: iedere persoon die gehouden is over een vergunning energieproducten en elektriciteit te beschikken overeenkomstig artikel 11, § 1, d) van het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit;
  2° depothouders: alle personen met uitsluiting van particulieren, die, in welke hoedanigheid ook, de bij § 1 bedoelde energieproducten voorhanden hebben en deze niet uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden;
  3° houder van een pompstation : zoals bedoeld bij artikel 11, § 1, e), van het ministerieel besluit van 27 oktober 2005 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit.

  Art. 2. § 1. De aanvullende bijzondere accijns bedoeld bij artikel 1, § 1, is verschuldigd door de in artikel 1, § 2, bedoelde personen die de energieproducten die aan deze aanvullende bijzondere accijns onderworpen zijn, op de dag van de betrokken verhoogde accijnsheffing voorhanden hebben.
  Voor de onderweg zijnde energieproducten is de aanvullende bijzondere accijns verschuldigd door de geadresseerde indien deze de hoedanigheid heeft van een in artikel 1, § 2, bedoelde persoon.
  § 2. De verschuldigde aanvullende bijzondere accijns moet worden voldaan op het door de Minister van Financiėn aangewezen kantoor der douane en accijnzen, uiterlijk de donderdag van de week die volgt op de week van de tariefverhoging van de bijzondere accijns.

  Art. 3. De bij artikel 1, § 1, vastgestelde aanvullende bijzondere accijns wordt slechts geheven in de mate dat de belastbare hoeveelheid 1 000 liter overtreft en dit per soort van energieproduct waarvoor een afzonderlijk tarief van de accijnzen van toepassing is.

  Art. 4. Onze Minister van Financiėn regelt de uitvoeringsmaatregelen in verband met de bij artikel 1, § 1, bedoelde heffing van de aanvullende bijzondere accijns. Hij kan hierbij voorschrijven dat de bezitters en de geadresseerden van belastbare energieproducten aangifte moeten doen van hun voorraden en, in voorkomend geval, alle nodige inlichtingen en bewijsstukken verstrekken om aan te tonen dat de bedoelde motorbrandstoffen uitsluitend voor hun eigen behoeften worden aangewend.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

  Art. 6. Onze Minister van Financiėn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 30 december 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Financiėn,
J. VAN OVERTVELDT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de programmawet van 27 december 2004, inzonderheid artikel 427;
   Gelet op de programmawet van 19 december 2014;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, uitgebracht op 22 december 2014;
   Gelet op de akkoordbevinding van onze Minister van Begroting, gegeven op 22 december 2014;
   Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat met de programmawet van 19 december 2014 de accijnstarieven verhogen op 1 januari 2015; dit besluit tot doel heeft de voorwaarden vast te leggen binnen dewelke een verhoging inzake accijnzen op de voorraden energieproducten die al tot verbruik werden uitgeslagen zal plaatsvinden; dat, in die omstandigheden, dit besluit zonder uitstel dient te worden genomen;
   Op de voordracht van Onze Minister van Financiėn,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   VERSLAG AAN DE KONING
   Sire,
   In artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 wordt aan de Koning de mogelijkheid geboden om de voorwaarden en eventuele beperkingen vast te leggen met betrekking tot het toepassen van een verhoging of verlaging van de accijnzen op voorraden energieproducten die tot verbruik zijn uitgeslagen en dit bij wijziging van één of meer tarieven inzake accijnzen.
   Bij toepassing van artikel 95 van de programmawet van 19 december 2014, worden de tarieven verhoogd.
   Het ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit voor te leggen heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen binnen dewelke een heffing van de aanvullende bijzondere accijns dient te geschieden op de voorraden energieproducten die al in verbruik werden gesteld, bij de verhoging van het tarief van de bijzondere accijns zoals bepaald in artikel 95 van de programmawet van 19 december 2014.
   Ik heb de eer te zijn,
   Sire,
   Van Uwe Majesteit,
   de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,
   De Minister van Financiėn,
   J. VAN OVERTVELDT

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie