J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/12/19/2015024005/justel

Titel
19 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiŽle bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan het International Energy Agency - Bioenergy (IEA)

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 16-01-2015 nummer :   2015024005 bladzijde : 1894   BEELD
Dossiernummer : 2014-12-19/67
Inwerkingtreding : 01-01-2014    ***    26-01-2015
Opheffing : 31-12-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een bedrag van ťťn en veertigduizend tweehonderd Amerikaanse dollars (į 41.200) aan te rekenen op de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2014, op het budgettair adres 25.54.03.3540.01, wordt toegekend aan het International Energy Agency - Bioenergy (IEA) als bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014.
  Dit bedrag zal na ondertekening van dit besluit gestort worden op het volgende rekeningnummer :
  Beneficiary Bank: Bank of Ireland Global Markets
  Beneficiary Bank Address: 2 Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland
  IBAN Number: IE26BOFI90139471664020
  Swift/BIC Address: BOFIIE2D
  Beneficiary: ODB Technologies Ltd for and on behalf of IEA Bioenergy Trust Account
  Beneficiary Account Number
  Quoting: Invoice No. 529

  Art. 2. Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde project niet benutte gedeelte van de verplichte bijdrage door het IEA worden terugbetaald aan de financiŽle dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer 679-2005917-54 in geval van terugbetaling vanaf een Belgische bankrekening, bij terugbetaling vanaf een bankrekening buiten BelgiŽ zal deze gebeuren op de IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "diverse ontvangsten".

  Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 19 december 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK
De Minister van Landbouw,
W. BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;
   Gelet op de wet van 19 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, programma 25.54.0;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;
   Gelet op het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, artikel 39;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 8 oktober 2014;
   Overwegende dat het belangrijk is dat BelgiŽ blijft deelnemen aan de activiteiten van het Akkoord Bio-energie van het IEA om de studie, de ontwikkeling en de coŲrdinatie van het onderzoek inzake bio-energie te ontwikkelen en aan te moedigen;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie