J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/09/25/2014024380/justel

Titel
25 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiŽle bijdrage voor 2014 aan het programma voor biociden van de OESO

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 23-10-2014 nummer :   2014024380 bladzijde : 82080       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-09-25/17
Inwerkingtreding : 02-11-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een bedrag van 10.000 euro, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2014 wordt verleend aan de OESO als Belgische bijdrage voor de uitvoering van het Werkprogramma Biociden gedurende de periode van 1 juni 2014 tot 31 mei 2015.
  Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer :
  J.P. Morgan AG
  Junghofstrasse 14
  60311 Frankfurt/Main, Germany
  Code IBAN : DE95501108006161603441
  BLZ : 50110800
  Code SWIFT= BIC : CHASDEFX
  Titularishouder : OECD
  Rekeningnummer : 6161603441
  Referentie : 140761/ENV/2014/209.

  Art. 2. De periode gedekt door de toelage neemt een aanvang op 1 juni 2014 en eindigt op 31 mei 2015.

  Art. 3. De toelage is bestemd om de personeels- en werkingskosten te dekken die de begunstigde aangaat voor wat betreft de uitvoering van het Werkprogramma Biociden, ondernomen door de Werkgroep Biociden van de OESO.

  Art. 4. Het in artikel 1 vermelde bedrag zal vereffend worden na ondertekening van dit besluit en nadat de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

  Art. 5. De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenrapport, vergezeld van een financiŽle staat, afgeleverd door de OESO.

  Art. 6. Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal, in het kader van het hierboven vermelde project, het niet benutte gedeelte door de OESO worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer 679-2005917-54 in geval van terugbetaling vanaf een Belgische bankrekening, bij terugbetaling vanaf een bankrekening buiten BelgiŽ zal deze gebeuren op de IBAN rekening : BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "Diverse Ontvangsten".

  Art. 7. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 25 september 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Staatssecretaris voor Leefmilieu,
Mevr. C. FONCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;
   Gelet op wet van 19 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, programma 25.55.1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;
   Overwegende dat BelgiŽ lid is van de OESO;
   Overwegende dat de Raad van de OESO op 10 december 2013 de begroting van de OESO voor het financieel boekjaar 2014 heeft goedgekeurd;
   Overwegende dat BelgiŽ, als lid van de OESO, zich verplicht ziet bij te dragen tot de goede werking van Deel II van het Werkprogramma Biocides van deze internationale organisatie;
   Overwegende dat het Werkprogramma Biocides van de OESO een ideaal kader instelt voor de uitwerking van activiteiten betreffende biociden;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn van 9 september 2014;
   Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Leefmilieu,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie