J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/08/23/2014018318/justel

Titel
23 AUGUSTUS 2014. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen

Bron :
DUURZAME ONTWIKKELING
Publicatie : 15-09-2014 nummer :   2014018318 bladzijde : 72607       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-08-23/11
Inwerkingtreding : 15-09-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een vereffeningskrediet van 346,000,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 02-33-2 (basisallocatie 33.21.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en wordt verdeeld overeenkomstig de volgende tabel :
  
  (Tabel niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 15-09-2014, p. 72608)
  
  De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten welke onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2014.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. De Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling en de Minister van Begroting zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 23 augustus 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken,
K. GEENS
De Minister van Begroting,
O. CHASTEL
De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling,
S. VERHERSTRAETEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 19 december 2013 houdende algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, inzonderheid op het artikel 2.02.12;
   Overwegende dat, op het programma 02-33-2 van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, een provisioneel vereffeningskrediet van 1.386.000 euro zijn ingeschreven, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 2 juli 2014;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 11 juli 2014;
   Op de voordracht van de Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling en van de Minister van Begroting,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie