J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Errata Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/06/10/2014000568/justel

Titel
10 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-07-2014 en tekstbijwerking tot 27-06-2019)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 17-07-2014 nummer :   2014000568 bladzijde : 54135       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-06-10/12
Inwerkingtreding : 01-01-2015
Opheffing : 01-01-2016 12

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2003000297        2006000192       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
Art. 1-2
HOOFDSTUK II. - Opdrachten en taken van de zones
Art. 3
HOOFDSTUK III. - Opdrachten en taken van de operationele eenheden
Art. 4
HOOFDSTUK IV. [1 - Aankoop materieel]1
Art. 5
HOOFDSTUK V. - Hulpverleningsoperaties
Art. 6-8
HOOFDSTUK VI. - Wijzigings-, opheffings- en slotbepalingen
Art. 9-14
BIJLAGE.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

  Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, verstaat men onder :
  1░ de wet van 15 mei 2007 : de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
  2░ het koninklijk besluit van 10 november 2012 : het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen;
  3░ de operationele eenheden : de operationele eenheden van de civiele bescherming;
  4░ de Dir-CP-Ops : de directeur van de operationele commandopost operaties bedoeld in het [1 koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een co÷rdinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen]1.
  5░ fase : de gemeentelijke, provinciale en federale fase [1 voorzien in artikel 23 van het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een co÷rdinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen]1;
  6░ zone : de hulpverleningszone, vermeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007 en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.
  ----------
  (1)<KB 2019-05-22/22, art. 43, 005; Inwerkingtreding : 07-07-2019>

  Art. 2.Dit besluit is niet van toepassing op de opdrachten van de dringende geneeskundige hulpverlening en van de brandpreventie.
  Dit besluit doet geen afbreuk aan de opdrachten en de taken die aan zones en operationele eenheden worden toevertrouwd door of in uitvoering van het [2 koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een co÷rdinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen]2.
  De nood- en interventieplannen en de beslissingen genomen in een gemeentelijke, provinciale of federale fase kunnen aan zones en aan operationele eenheden taken geven die niet voorzien worden in dit besluit en zijn [1 bijlage 1]1.
  ----------
  (1)<KB 2017-09-20/04, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  (2)<KB 2019-05-22/22, art. 44, 005; Inwerkingtreding : 07-07-2019>

  HOOFDSTUK II. - Opdrachten en taken van de zones

  Art. 3.Onverminderd het koninklijk besluit van 10 november 2012, voeren de zones de opdrachten zoals bepaald in kolom 1 van [1 bijlage 1]1 van onderhavig besluit, uit in functie van de in de zone bestaande risico's.
  Als de uitvoering van deze opdrachten middelen vereist waarover de zone niet beschikt, doet zij via het 112-centrum beroep op een andere zone [1 ...]1. Zij kan ook beroep doen op een buitenlandse dienst overeenkomstig een volgens artikel 22 van de wet van 15 mei 2007 gesloten grensoverschrijdende samenwerkingsverband.
  ----------
  (1)<KB 2017-09-20/04, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK III. - Opdrachten en taken van de operationele eenheden

  Art. 4.[1 De operationele eenheden voeren de opdrachten en de taken van specifieke gespecialiseerd technische ondersteuning, vermeld in kolom 2 van de bijlage 1 van dit besluit, uit.]1
  De adequate middelen voor de uitvoering van deze opdrachten en taken worden automatisch en onmiddellijk uitgestuurd in de gevallen en volgens de modaliteiten voorzien en bepaald in de nood- en interventieplannen, in de monodisciplinaire plannen of in de voorafgaande interventieplannen.
  In de andere gevallen worden de adequate middelen onmiddellijk uitgestuurd. Na overleg tussen de verantwoordelijke officier van de operationele eenheid en de leider van de operaties of, in geval van multidisciplinaire operationele co÷rdinatie, de Dir-CP-Ops, kunnen deze middelen afgezegd worden.
  De operationele eenheden voeren ook de opdrachten bepaald in punt 5 van de [1 bijlage 1]1 van dit besluit uit.
  ----------
  (1)<KB 2017-09-20/04, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK IV. [1 - Aankoop materieel]1
  ----------
  (1)<KB 2017-09-20/04, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 5.[1 De operationele eenheden kunnen de technische middelen nodig voor de uitvoering van de opdrachten en taken omschreven in kolom 1 van bijlage 1 van dit besluit, niet aanschaffen.
   De zones kunnen de middelen inzake gespecialiseerde technische ondersteuning omschreven in kolom 2 van bijlage 1 van dit besluit, niet aanschaffen zonder het akkoord van de Minister van Binnenlandse zaken op basis van een risicoanalyse goedgekeurd door het zonecollege en na advies van het bij artikel 7 vermeld comitÚ.]1
  ----------
  (1)<KB 2017-09-20/04, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  HOOFDSTUK V. - Hulpverleningsoperaties

  Art. 6.De directie operaties van de Algemene Directie Civiele veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken co÷rdineert, in voorkomend geval met het Crisis- en co÷rdinatiecentrum van de Regering en het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, de technische en operationele voorbereiding van sommige bovenzonale gespecialiseerde opdrachten van de zone en van de operationele eenheden bepaald [1 in bijlage 2 van dit besluit]1.
  De technische en operationele voorbereiding van deze opdrachten heeft als doel dat de intervenanten over de nodige gespecialiseerde opleiding, training en procedures beschikken.
  De technische en operationele voorbereiding omvat ook de organisatie, op het gepaste niveau, van een interventiepermanentie, de inventaris van het gespecialiseerd materiaal waarover deze operationele diensten beschikken voor de uitvoering van deze opdrachten, en het opvolgen van het onderhoud van dit materieel.
  Indien nodig worden er overeenkomsten gesloten tussen de betrokken diensten en organisaties.
  ----------
  (1)<KB 2017-09-20/04, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

  Art. 7. Er wordt een opvolgingscomitÚ opgericht, dat als taak heeft hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken, een advies uit te brengen over iedere vraag betreffende de technische of operationele voorbereiding van sommige bovenzonale gespecialiseerde opdrachten van de zone en van de operationele eenheden.
  Het opvolgingscomitÚ bestaat uit :
  1░ een Nederlandstalige en een Franstalige vertegenwoordiger van de operationele eenheden die aangewezen zijn door de Directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele veiligheid;
  2░ een vertegenwoordiger van de Brandweervereniging Vlaanderen en een vertegenwoordiger van de FÚdÚration Royale des Corps de Sapeurs Pompiers de Belgique, die aangewezen zijn door hun voorzitter;
  3░ de Directeur-generaal van het Crisiscentrum of zijn afgevaardigde;
  4░ de directeur van de directie operaties van de Algemene Directie civiele veiligheid of zijn afgevaardigde;
  5░ de directeur-generaal van de Algemene Directie civiele veiligheid of zijn afgevaardigde, die het comitÚ voorzit.
  De leden van het opvolgingscomitÚ oefenen hun mandaat gratis uit.

  Art. 8.In geval van een gezamenlijke interventie van brandweer- en reddingsposten uit meerdere zones, of van een brandweer- en reddingspost van ÚÚn of meerdere zones en een operationele eenheid van de civiele bescherming, wordt de leiding van de operaties toevertrouwd aan de officier met de hoogste graad van de zone op wiens grondgebied de interventie plaatsvindt, [1 ...]1 en die aanwezig is op de plaats van de interventie, ongeacht de graad van het personeel van de andere zones en van de operationele eenheden van de civiele bescherming.
  Officieren die in de hoedanigheid van adviseur of van verbindingsofficier van een andere zone of van een operationele eenheid op de interventieplaats aanwezig zijn, voeren geen hiŰrarchische leiding uit in de hulpverleningsoperaties.
  ----------
  (1)<KB 2018-10-14/04, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  HOOFDSTUK VI. - Wijzigings-, opheffings- en slotbepalingen

  Art. 9.
  <Opgeheven bij KB 2018-10-14/04, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

  Art. 10. Artikel 15, ž 2, van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen wordt vervangen als volgt :
  " ž 2. De functie van Dir-CP-Ops wordt waargenomen door de officier met de hoogste graad van de hulpverleningszone op wiens grondgebied de interventie plaatsvindt en die aanwezig is op de plaats van de interventie, die houder is van het brevet van OFF 3 door Ons bepaald en die beschikt over een bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops, uitgereikt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald door de Minister van Binnenlandse zaken, ongeacht de graad van het aanwezig personeel van de andere hulpverleningszones en van de operationele eenheden van de civiele bescherming.
  De bevoegde overheid kan, voor het vervullen van de functie van Dir-CP-Ops, een andere officier van de hulpverleningszone of een officier van een andere hulpverleningszone of van een operationele eenheid van de civiele bescherming, die meer ervaring heeft met het beheer van bepaalde noodsituaties en die beschikt over een bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops, of de leidinggevende van een andere discipline, die meer bij de noodsituatie betrokken is, aanduiden. "

  Art. 11. In hetzelfde besluit wordt een artikel 32/1 ingevoerd, luidend als volgt :
  " Art. 32/1. De in artikel 15, ž 2, bepaalde eisen om houder te zijn van het brevet van OFF 3 door Ons bepaald en om over een bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops te beschikken, treden in werking op 1 januari 2017. "

  Art. 12. Het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming wordt opgeheven.

  Art. 13. Dit besluit en de artikelen 12 en 13 van de wet van 15 mei 2007 treden in werking op 1 januari 2015.
  In afwijking van het eerste lid treedt dit besluit, voor de prezones vermeld in artikel 220, ž 1, tweede lid, van de wet van 15 mei 2007, in werking op de datum bepaald door de raad waarop de brandweerdienst in de zone ge´ntegreerd wordt, en ten laatste op 1 januari 2016.
  In afwijking van artikel 12 blijft het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming van kracht voor de prezones bedoeld in het tweede lid tot de door de raad bepaalde datum bedoeld in het tweede lid.

  Art. 14. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N1. [1 BIJLAGE 1
   Opdrachten en taken inzake civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele bescherming
  

  
Typologie van incidenten die aanleiding geven tot algemene opdrachten van civiele veiligheid Opdrachten en taken van de hulpverleningszones met, indien nodig, steun van andere hulpverleningszones Opdrachten en taken van de operationele eenheden
 Kolom 1 Kolom 2
1. Bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen
A. Melding branddetectie, brandgeur, controle van goede blussing, controle rookontwikkeling Controle -
B. Brand in een gebouw van elk type, industrie, explosie, hoogspanningscabine of - installatie
   C. Brand in een tunnel, ondergrondse parking, metro- of treinstation
Blussing, redding, bescherming en controle Waterbevoorrading over meer dan 2.500 meter en/of meer dan 10.000 liter per minuut
   Inzet van het bluskanon met capaciteit van meer dan 20.000 liter per minuut ("superkanon") en van het systeem "Turbojet"
D. Brand van alle types voertuigen, behalve ADR E. Brand van containers, vuilnisbakken, schoorsteenbrand Blussing, redding, bescherming en controle -
F. Brand van bossen, heide, berm, gras, talud Blussing, redding, bescherming en controle Organisatie en leveren van logistieke steun aan de luchtsteun
   Ophalen en inzet van brandvertragende producten
   Inzet van zware werktuigen
G. Brand van koolwaterstoffen en chemische producten Blussing, redding, bescherming en controle
   Snelle basisdetectie, basismetingen en basisanalyse die noodzakelijk zijn om de interventie te organiseren, ter bescherming van het operationeel personeel en voor de onmiddellijke bewarende maatregelen ter bescherming van de bevolking
   Zonale schuimvooraad volgens risicoanalyse
Waterbevoorrading over meer dan 2500 meter en/of meer dan 10.000 liter per minuut
   Inzet van het bluskanon met capaciteit van meer dan 20.000 liter per minuut ("superkanon") en van het systeem "Turbojet"
   Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/ identificatie (mobiel labo)
   Federale reserve schuimvoorraad en levering aan de zones bij interventie
H. Explosiegevaar Snelle basisdetectie, basismetingen en basisanalyse die noodzakelijk zijn om de interventie te organiseren, ter bescherming van het operationeel personeel en voor de onmiddellijke bewarende maatregelen ter bescherming van de bevolking Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/
   identificatie (mobiel labo)
   Inzet "Turbojet"
I. Brand aan boord van een vaartuig in (zee) havens en binnenwateren Blussing, redding, bescherming en controle -
2. Bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
A. Geurhinder, klein vreemd voorwerp op openbare weg, verkenning in het kader van een milieuvervuiling of -hinder, bestrijding, aardgas- of LPG-geur Verkenning, identificatie, beveiliging -
B. Ongeval gevaarlijke chemische stoffen Snelle basisdetectie, basismetingen en basisanalyse die noodzakelijk zijn om de interventie te organiseren, ter bescherming van het operationeel personeel en voor de onmiddellijke bewarende maatregelen ter bescherming van de bevolking en van het milieu
   Operationeel personeel drager van Gaspak Stabilisatie, afdichting, Technische assistentie bij overheveling en reiniging
   Ontsmetting operationeel personeel (≤ 20 personen)
Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo)
   Gespecialiseerde overheveling (vacuŘm) en neutralisatie
   Logistieke bijstand aan BELINTRA expert/team
   Operationeel personeel drager van Gaspak
   Inzet "TurboJet"
   Ontsmetting van de bevolking en van voertuigen
   Ontsmetting van operationeel personeel (meer dan 20 personen)
C. Ongeval gevaarlijke biologische stoffen, radiologische of nucleaire materie en stoffen Enkel wat betreft radiologische of nucleaire interventies: snelle basisdetectie en basis metingen die noodzakelijk zijn ter bescherming van het operationeel personeel en voor de onmiddellijke bewarende maatregelen ter bescherming van de bevolking Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo)
   Mobiel laboratorium voor analyse in geval van dreiging van of het zich voordoen van biologisch incident
   Ontsmetting van de bevolking, van het operationeel personeel en van de voertuigen
   Deelname aan de meetcel ("CELMES")
D. Breuk aan pijpleidingen met koolwaterstoffen en andere gasvormige producten en vloeibare koolwaterstoffen met risico op brand/explosie Snelle basis detectie, basis metingen en basisanalyse die noodzakelijk zijn om de interventie te organiseren, voor de bescherming van het operationeel personeel en voor de onmiddellijke bewarende maatregelen ter bescherming van de bevolking Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo)
   Inzet "Turbojet"
   Logistieke steun aan depollutie
E. Aardgas- of LPG-lek Detectie/analyse/metingen/monsterneming/ en beveiliging
   Stabilisering en afdichting
-
F. Vervuiling of hindernis op de openbare weg waarbij de vrije doorgang verhinderd wordt Dringende reiniging of dringende vrijwaring van de weg, neutralisatie en wegnemen van het risico, organisatie van de verwijdering van de lading of oorzaak van de hindernis. Steun aan de zones met borstelwagen voor langdurige interventie en Inzet van zware werktuigen
G. Vervuiling van binnenwateren Beperkte indamming en basis depollutie (neutralisatie en verwijdering) Gespecialiseerde indamming en depollutie (neutralisatie en verwijdering) met grote omvang
H. Vervuiling zeehaven en stranden Niet gespecialiseerde reiniging van korte duur van de stranden Indamming, neutralisatie en verwijdering. Opzetten van gespecialiseerde middelen voor de depollutie en reiniging, niet gespecialiseerd reiniging van lange duur van de stranden.  
3. Redding van en bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en bescherming van hun goederen
A. Persoon in een gebouw vast (dringend), klein dier in nood (dringend), valgevaar voorwerp op openbare plaats, gevaarlijk dier Openen van deuren, redding, interventie -
B. Wespennest, andere gevaarlijke insecten Dringende verdelging -
C. Groot dier in nood (dringend), in water Redding -
D. Storm, windhoos Redding van mensen en dringende bescherming goederen, dringend stutten en dakafdekking -
E. Overstromingen Redding en evacuatie met boot, dringende pompwerkzaamheden, verdeling en plaatsen van zandzakken en andere beschermingsmiddelen, verdeling van voedingsmiddelen (geen levering) en van drinkwater Afdichting en versterking van dijken, plaatsen van artificiŰle dijken, pompen met een capaciteit van meer dan 10.000 liter Bij het overlopen van waterlopen: evacuatie van de bevolking, gespecialiseerde redding (Flood rescue)
F. Persoon bekneld in machine of in lift, elektrocutie persoon, CO-vergiftiging, persoon te water of persoon die dreigt in het water te springen Ontzetting, Redding, duikers en/of oppervlakteredding volgens risicoanalyse -
G. Persoon in moeilijkheden (die vastzit) tijdens speleo - Activering Speleohulp en de voor deze interventie noodzakelijk logistieke steun
H. Bommelding en terroristische dreiging Technische assistentie aan de lokale politie Terroristische dreiging CBRN, verdacht pakket CBRN: detectie/analyse/metingen/monsterneming/ identificatie (mobiel labo)
I. Persoon onder brokstukken USAR-teams (Urban Search and Rescue) van het niveau `First Responders' (`light') volgens INSARAG classificatie : zoeking, redding en ontzetting van slachtoffers, stutten USAR-teams van het niveau `Medium' en `heavy', volgens INSARAG classificatie. Inzet van zware werktuigen
J. Persoon bekneld onder trein, tram of metro Ontzetting en redding -
K. Redding op hoogte, persoon die dreigt van een hoogte te vallen of te springen Redding, beveiliging, GRIMP-team (Groep voor Redding en Interventie in Moeilijke Plaatsen) -
L. Instortings- of valgevaar van gebouw Beveiliging, stutten Inzet van zware werktuigen
M. Verkeersongeval (wagen, bus, vrachtwagen) Ontzetting, reiniging wegdek, organisatie van de verwijdering van de lading -
N. Ongeval met ADR-transport op weg Snelle basisdetectie, basismetingen en basisanalyse die noodzakelijk zijn om de interventie te organiseren, ter bescherming van het operationeel personeel en voor de onmiddellijke bewarende maatregelen ter bescherming van de bevolking Blussing, ontzetting, stabilisatie, afdichting, gewone overheveling, reiniging.
   Pompen, verwijdering, organisatie van het transport.
   Ontsmetting operationeel personeel (≤ 20 personen)
Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo)
   Gespecialiseerde overheveling (vonkvrij materieel, vacuŘm tanks), verwijdering, transport en neutralisatie.
   Logistieke bijstand aan BELINTRA expert/team
   Inzet "TurboJet"
   Ontsmetting van operationeel personeel (meer dan 20 personen)
O. Ongeval RID-transport op spoor Snelle basisdetectie, basismetingen en basisanalyse die noodzakelijk zijn om de interventie te organiseren, ter bescherming van het operationeel personeel en voor de onmiddellijke bewarende maatregelen ter bescherming van de bevolking Blussing, ontzetting, stabilisatie, afdichting, organisatie van de overheveling en reiniging.
   Ontsmetting operationeel personeel (≤ 20 personen)
Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo)
   Gespecialiseerde overheveling (vonkvrij materieel, vacuŘm tanks), verwijdering, transport en neutralisatie.
   Logistieke bijstand aan BELINTRA expert/team
   Inzet "TurboJet"
   Ontsmetting van de bevolking. Ontsmetting van operationeel personeel (meer dan 20 personen)
P. Ongeval met een trein, tram of metro Ontzetting, redding Zware en gespecialiseerde ontzetting
Q. Ongeval of vliegtuig in nood Snelle basisdetectie, basismetingen en basisanalyse die noodzakelijk zijn om de interventie te organiseren, ter bescherming van het operationeel personeel en voor de onmiddellijke bewarende maatregelen ter bescherming van de bevolking.
   Blussing, ontzetting, redding, controle, schuimproductie
Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo)
R. Scheepvaartongeval of boot in nood Redding, duikers en/of oppervlakteredding volgens risicoanalyse.
   Preventieve plaatsing van indammingsmiddelen in binnenwateren.
Verpompen van brandstof, stabiliseren
S. Scheepvaartongeval met gevaarlijke stoffen Snelle basisdetectie, basismetingen en basisanalyse die noodzakelijk zijn om de interventie te organiseren, ter bescherming van het operationeel personeel en voor de onmiddellijke bewarende maatregelen ter bescherming van de bevolking Redding, duikers en/of oppervlakteredding volgens risicoanalyse
   Beveiliging, controle
   Indamming, basis neutralisatie, ophaling of organisatie van de ophaling in binnenwateren
Logistieke bijstand aan BELINTRA expert/team
   Doorgedreven detectie/analyse/metingen/ monsterneming/identificatie (mobiel labo)
   Indamming, neutralisatie en ophaling in zeehaven en op zee. Doorgedreven neutralisatie in binnenwateren.
4. Logistieke ondersteuning en ondersteuning bij crisisbeheer
A. Bijstand aan dringend geneeskundig vervoer Dringende bijstand ziekenwagen met mankracht of met ladderwagen of elevator -
B. Beleids- en operationele co÷rdinatie in geval van grootschalige operaties of bij afkondiging van een fase Opzetten van een co÷rdinatie- (CC GEM) en CP - OPS infrastructuur bij afkondiging gemeentelijke fase of van een gemeentelijk noodplan Opzetten van een mobiele co÷rdinatie infrastructuur bij afkondiging van een provinciale of federale fase of van een provinciaal of federaal nood- en interventieplan
C. Tekort aan drinkbaar water Verdeling van drinkbaar water aan de bevolking Aanmaken van drinkwaterzakjes, levering van drinkbaar water aan zorginstellingen, vullen van watertoren
D. Gespecialiseerde ondersteuning aan operaties Inzet van lichte drones voor snelle verkenning in functie van de risico analyse Inzet van gespecialiseerde drones en robots
E. Panne in stroombevoorrading - Inzet van stroomgeneratoren van meer dan 100 kva  
5. Andere specifieke opdrachten
A. Alarmering van de bevolking - Activering van sirenes op bevel van de bevoegde autoriteiten
B. Nationale voorraden - Beheer, transport en levering van nationale voorraad van de bij de operationele eenheden gestockeerde jodiumtabletten
   Beheer van de nationale voorraad zandzakken
   Beheer van nationaal voorraad en leveren naar de getroffen zone van blusschuim bij interventie
C. Biologische incidenten (epiz÷otie): - In het kader van de noodplanning, vervoer van dode dieren, ontsmetting
D. Bilaterale, Europese of internationale hulp Op basis van bilaterale, grensoverschrijdende akkoorden. Houden van Bilaterale, Europese en internationale contacten, activering van de hulp en beheer van Host Nation support
E. Overstromingen, aardbevingen, CBRN incident in het buitenland - Organisatie, co÷rdinatie en uitvoering van de interventie (ploeg voor behoefte-evaluatie, co÷rdinatie, expertise, logistieke ondersteuning, transport), opdrachten in het buitenland in het bilaterale, Europese en internationale kader.
F. Technische ondersteuning op vraag van de politie of de gerechtelijke autoriteiten: Logistiek steun aan de lokale politie op basis van een conventie Vermiste personen en voorwerpen in natuurlijke gebieden: zoekactie (inbegrepen activering hondenteams en duikersteams)
   Opsporing van menselijke indiciŰn en resten (opgravingen), opsporingen onderwater, Detectie/analyse/ metingen/monsterneming/identificatie,
   Ontmanteling van illegale drugslaboratoria en -plantages,
   Ophalen en transport van illegale en verdachte pakjes (behalve wapens en explosieven), Logistieke steun
G. Suprazonale specifieke omstandigheden: groot aantal personen geblokkeerd - Levering en verdeling van drinkwaterzakjes en verdeling van voedselpakket op de vraag van de gezondheidsoverheden of op basis van een conventie met een spoorwergvervoermaatschappij
H. Diverse - Opdrachten inzake logistieke steun en vervoer buiten noodplanning in het kader van de bescherming van de bevolking in BelgiŰ, op beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken
I. Vervuiling Zee Op basis van een conventie met de FOD bevoegd voor Leefmilieu -

]1
  ----------
  (1)<KB 2017-09-20/04, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  

  Art. N2.[1 Bijlage 2
   Gespecialiseerde bovenzonale opdrachten, uitgevoerd door de zones, de operationele eenheden van de Civiele Bescherming of door beiden die het voorwerp uitmaken van een technische en operationele voorbereiding door de FOD Binnenlandse Zaken overeenkomstig artikel 6
  

  
A. Adviseur in Gevaarlijke Stoffen (AGS) en expert bosbrand
B. Interventie van de zones met gespecialiseerd materiaal bij treinongeval, brand aan boord van schepen (MIRG teams), of ongeval betreffende infrastructuren van onderneming voor energiedistributie
C. Ploeg Dica-Dir volgens Ministerieel Besluit van 21 maart 2006 betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (DICa-DIR) en betreffende de co÷rdinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (co÷rdinatiecel van het DICa-DIR)
D. Hondenteams volgens het koninklijk Besluit van 11 oktober 2002 tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams
[1 E. Casualty Extraction Team (CET).]1
(1)<KB 2018-05-08/19, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2017-09-20/04, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 10 juni 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;
   Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 12, eerste en tweede lid, 13 en 224, tweede lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen, inzonderheid op artikel 15;
   Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
   Gelet op het advies van de provinciegouverneurs en van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, gegeven op 7 februari 2014;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŰn, gegeven op 11 februari 2014;
   Gelet op het akkoord van de Minister voor Begroting, gegeven op 25 maart 2014;
   Gelet op het protocol nr. 2014/10 van 24 april 2014 van het SectorcomitÚ V Binnenlandse zaken;
   Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 2014/11 van het ComitÚ voor de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, gesloten op 23 mei 2014;
   Gelet op het advies 55.960/2 van de Raad van State, gegeven op 29 april 2014, met toepassing van artikel 84, ž 1, eerste lid, 2░, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, en op het advies van in de Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Errata Tekst Begin

originele versie
2015000111
PUBLICATIE :
2015-03-05
bladzijde : 15273

Erratum


originele versie
2016000464
PUBLICATIE :
2016-08-02
bladzijde : 47107

Erratum


Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-05-2019 GEPUBL. OP 27-06-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-10-2018 GEPUBL. OP 22-10-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 9)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-05-2018 GEPUBL. OP 24-05-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N2)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-09-2017 GEPUBL. OP 09-10-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 4; 5; 6; N1; N2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Errata Franstalige versie