J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/05/23/2014031911/justel

Titel
23 MEI 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 04-11-2014 nummer :   2014031911 bladzijde : 83914   BEELD
Dossiernummer : 2014-05-23/29
Inwerkingtreding : 14-11-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het technische reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe, wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

  Art. 2. Het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de toegang ertoe, goedgekeurd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe, wordt opgeheven.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Energie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. Technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe
  (Voor het reglement, zie : 2014-05-23/30)

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 23 mei 2014.
Voor de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
De Minister-President van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Energie,
Mevr. E. HUYTEBROECK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 9, lid 2;
   Gelet op het voorstel van technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe dat de CVBA Sibelga, de distributienetbeheerder voor gas, op 6 maart 2013 aan BRUGEL heeft bezorgd;
   Gelet op het advies nr. 20130503-169 van BRUGEL, gegeven op 3 mei 2013;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 houdende goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn, gegeven op 6 mei 2014;
   Gelet op de goedkeuring van de Minister van Begroting, gegeven op 23 mei 2014;
   Overwegende dat het eindvoorstel van technisch reglement dat bezorgd werd door Sibelga op 6 maart 2013, na het advies van Brugel van 1 februari 2013, geen enkele opmerking die wijzigingen vergt, heeft opgeworpen;
   Op voorstel van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie