J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/05/22/2014024285/justel

Titel
22 MEI 2014. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.338 (Zwitserse frank) voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2014

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 21-08-2014 nummer :   2014024285 bladzijde : 62945       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-05-22/47
Inwerkingtreding : 31-08-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een bedrag ten belope van CHF 7.338 aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 55.11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2014 uitgetrokken krediet, wordt aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (Fiscaal identificatie nummer van IUCN : CH-550-0080676-2) verleend als Belgische federale bijdrage voor 2014 met het oog op haar lidgeld als gouvernementeel orgaan voor 2014 en zal gestort worden op het volgende rekeningnummer :
  IUCN "Wereldunie voor het Natuurbehoud"
  UBS S.A.
  Place St. FranÁois 16
  CH-1002 Lausanne
  Zwitserland
  Swift Code : UBSWCHZH80A
  Rekening CHF
  IBAN : CH23 0024 3243 3350 3501 W
  Referentienummer : 2013 - GA/25345.

  Art. 2. Het in artikel 1 vermeld bedrag zal in ťťnmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

  Art. 3. Overeenkomstig het artikel 123 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde project niet benutte gedeelte door de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) worden terugbetaald aan de financiŽle dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer 679-2005917-54 in geval van terugbetaling vanaf een Belgische bankrekening; bij terugbetaling vanaf een bankrekening buiten BelgiŽ zal deze gebeuren op de IBAN rekening : BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van " Diverse Ontvangsten ".

  Art. 4. De minister bevoegd voor de Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 22 mei 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Staatssecretaris voor Leefmilieu,
M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;
   Gelet op de wet van 19 december 2013 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014, inzonderheid op programma 25.55.1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;
   Overwegende dat de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) een internationale vereniging in de zin van het Zwitserse recht is die samengesteld is uit niet-gouvernementele en gouvernementele leden en die beschikt over een rechtspersoonlijkheid;
   Overwegende dat de doelstelling van de IUCN erin bestaat een invloed uit te oefenen op alle verenigingen over de ganse wereld, om deze aan te moedigen en te ondersteunen opdat ze de integriteit en de diversiteit van de natuur zouden bewaren en erop zouden toezien dat de natuurlijke rijkdommen billijk en op een ecologisch duurzame manier zouden worden gebruikt;
   Overwegende dat, aangezien de bescherming en het behoud van de natuur en haar rijkdommen van essentieel belang is voor alle bevolkingen, een internationale organisatie, die zich hoofdzakelijk inzet voor deze doelstellingen, waardevol zal zijn voor de regeringen, de Organisatie van de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde instellingen en voor andere geÔnteresseerde organisaties;
   Overwegende dat het behoud van de natuur en haar rijkdommen de bescherming en het beheer van de leefwereld, de natuurlijke omgeving van de mens, en haar hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, die de basis van elke beschaving vormen, impliceert;
   Overwegende dat deze vereniging aan haar leden (dit kunnen Staten, gouvernementele organisaties, NGO's of gewone leden zijn) geen verplichtingen kan opleggen, behalve de instemming onder meer (art. 12c in de statuten) :
   i)om de doelstellingen, de activiteiten en het toezicht op de werkzaamheden van de IUCN te ondersteunen en te vergemakkelijken;
   ii) om aan de IUCN op verzoek de bestaande informatie over hun activiteiten die bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de IUCN te verschaffen;
   iii) om hun bijdrage conform het Reglement te betalen;
   iv) om aan de IUCN alle informatie die is vereist voor de berekening van hun bijdrage te verschaffen.
   Overwegende dat het DG Leefmilieu van de FOD VVVL actief deelneemt aan de vergaderingen van de IUCN en regelmatig vergaderingen en projecten die door de IUCN worden georganiseerd, bijwoont;
   Overwegende dat het DG Leefmilieu van de FOD VVVL sinds 2012 officieel lid is van de IUCN;
   Overwegende dat de algemene Vergadering erop aandringt dat de leden hun jaarlijkse bijdrage binnen de geplande termijn zouden betalen;
   Overwegende dat de betaling van de jaarlijkse bijdrage van kapitaal belang is voor de werking van de IUCN teneinde haar rol van interface te spelen en zo de toepassing van de Europese milieureglementering te verbeteren;
   Gelet op het advies van de inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 8 april 2014;
   Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Leefmilieu,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie