J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/05/22/2014011396/justel

Titel
22 MEI 2014. - Wet betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 22-07-2014 en tekstbijwerking tot 10-12-2018)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 22-07-2014 nummer :   2014011396 bladzijde : 54830       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-05-22/37
Inwerkingtreding : 26-05-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5, 5/1, 6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2.Voor de toepassing van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder :
  1░ politieke partij : de vereniging van natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, die aan door de Grondwet en de wet bepaalde verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van de parlementen van de Gewesten en de Gemeenschappen deelnemen en die, binnen de grenzen van de Grondwet, de wet, het decreet en de ordonnantie, de totstandkoming van de volkswil beoogt te be´nvloeden op de wijze bepaald in haar statuten of haar programma;
  2░ verkiezingsprogramma : de gezamenlijke uitgangspunten, doelstellingen en voorstellen van een politieke partij voor een bepaalde periode volgend op de verkiezingen;
  3░ prioriteitenlijst : het document waarop een politieke partij aanduidt wat voor haar de bij voorrang te realiseren beleidsvoorstellen zijn in haar verkiezingsprogramma, [1 en dat een minimum van drie en een maximum van vijf prioriteiten bevat]1;
  4░ doorrekening : een berekening op korte en middellange termijn van de gevolgen voor de overheidsfinanciŰn, de koopkracht en de werkgelegenheid van de diverse inkomensgroepen, voor de sociale zekerheid en alsook van de impact op het milieu en de mobiliteit die inherent verbonden zouden kunnen zijn aan de uitvoering van de prioriteitenlijst. De nadere regels hiervan worden vastgelegd in overleg tussen het Parlement en het Federaal Planbureau dat daartoe twee maal per jaar plaatsvindt;
  [1 5░ "verkiezingen": de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers bedoeld in artikel 65 van de Grondwet.]1
  ----------
  (1)<W 2018-07-30/55, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 20-12-2018>

  Art. 3.Elke politieke partij die een vertegenwoordiger heeft in de Kamer van volksvertegenwoordigers [1 ...]1, moet de doorrekening van haar de prioriteitenlijst laten uitvoeren [1 door het Federaal Planbureau]1.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<W 2018-07-30/55, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 20-12-2018>

  Art. 4. Het Federaal Planbureau kan voor de doorrekening van de prioriteitenlijst van de politieke partijen een beroep doen op andere instanties. Het Federaal Planbureau en deze instanties zijn gehouden aan de vertrouwelijkheid met betrekking tot alle informatie en verrichtingen die betrekking hebben op deze doorrekening.

  Art. 5.De prioriteitenlijst wordt ten laatste [1 honderdvijftien]1 dagen voor de verkiezingen overgezonden aan het Federaal Planbureau.
  Ten laatste [1 vijfenzeventig]1 dagen voor de verkiezingen zendt het Federaal Planbureau een ontwerp van de doorrekening aan de politieke partijen over.
  De politieke partijen beschikken over de mogelijkheid om over de ontwerpdoorlichting te overleggen met het Federaal Planbureau en kunnen hun voorstellen aanpassen.
  De politieke partijen moeten ten laatste [1 vijfenveertig]1 dagen voor de verkiezingen hun opmerkingen over dit ontwerp overzenden aan het Federaal Planbureau.
  Ten laatste [1 dertig]1 dagen voor de verkiezingen wordt de definitieve doorrekening door het Federaal Planbureau bekendgemaakt.
  De gegevensuitwisseling over de prioriteitenlijst en de ontwerpdoorrekening tussen de politieke partij en het federaal Planbureau is vertrouwelijk en mag aan geen enkele andere politieke partij of derde worden meegedeeld.
  ----------
  (1)<W 2018-07-30/55, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 20-12-2018>

  Art. 5/1. [1 De toepassing van deze wet maakt het voorwerp uit van een evaluatie na de eerste verkiezingen volgend op de datum van inwerkingtreding van deze wet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-07-30/55, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 20-12-2018>
  

  Art. 6. Deze wet treedt in werking op 26 mei 2014.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 22 mei 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
E. DI RUPO
De Minister van Economie,
J. VANDE LANOTTE
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 30-07-2018 GEPUBL. OP 10-12-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 5; 5/1)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 53-576 - 2010/2011 en 2013/2014 Integraal Verslag : 22 april 2014. Senaat : (www.senate.be) Stukken : 5-2871 - 2013/2014. Handelingen van de Senaat : 24 april 2014.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
  Franstalige versie