J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/05/08/2014031511/justel

Titel
8 MEI 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2014 tot aanpassing, in de ordonnanties die verwijzen naar de Huisvestingscode, van de nummering van de artikelen van deze Code

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 03-07-2014 nummer :   2014031511 bladzijde : 51197       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-05-08/61
Inwerkingtreding : 03-07-2014

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1999031277        2010031069        2004A31182        1992031015        2013031357       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing worden in artikel 3.2.1, § 2, 1° de woorden "artikel 8" vervangen door de woorden "artikel 6".

  Art. 2. In de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering worden in artikel 16, § 1, vierde lid de woorden "de artikelen 23ter tot 23decies" vervangen door de woorden "de artikelen 25 tot 32".

  Art. 3. In de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering worden in artikel 20, vierde lid de woorden "artikel 2, 4° " vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 4° ".

  Art. 4. In de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering worden in artikel 20, vierde lid de woorden "artikel 23quinquies" vervangen door de woorden "artikel 27".

  Art. 5. In de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering worden in artikel 20, vierde lid, eerste streepje, de woorden "artikel 23quater" vervangen door de woorden "artikel 26".

  Art. 6. In de ordonnantie van 12 december 1991 houdende de oprichting van begrotingsfondsen worden in artikel 2, 14° de woorden "hoofdstuk V" vervangen door de woorden "hoofdstuk III".

  Art. 7. In de ordonnantie van 12 december 1991 houdende de oprichting van begrotingsfondsen worden in artikel 2, 14° de woorden "artikel 2" en "artikel 2, 4° " vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 4° ".

  Art. 8. In de ordonnantie van 12 december 1991 houdende de oprichting van begrotingsfondsen worden in artikel 2, 14°, eerste lid, vierde streepje, de woorden "artikel 18" vervangen door de woorden "artikel 15".

  Art. 9. In het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004 worden in artikel 258, 7°, de woorden "artikel 2, 25° " vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 21° ".

  Art. 10. In de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden in artikel 20, § 2, 3°, de woorden "artikel 3" tweede lid van de ordonnantie van 9 september 1993 houdende de wijziging van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de sector van sociale huisvesting" vervangen door de woorden "artikel 2, § 1, 20° van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode".

  Art. 11. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 8 mei 2014.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Bevordering van het nationale en internationale Imago van Brussel,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
Mevr. E. HUYTEBROECK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode zoals, gewijzigd door de ordonnanties van 1 april 2004, 19 juli 2007, 12 december 2008, 22 januari 2009, 19 maart 2009, 30 april 2009, 14 mei 2009, 1 april 2010, 3 februari 2011, 20 juli 2011, 1 maart 2012, 23 juli 2012, en 6 december 2012;
   Gelet op het advies 55.736/3 van de Raad van State gegeven op 16/04/2014 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;
   Op voorstel van de Minister bevoegd voor Huisvesting;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie