J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
25 APRIL 2014. - Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 16-09-2014 nummer :   2014031455 bladzijde : 72884   BEELD
Dossiernummer : 2014-04-25/L3
Inwerkingtreding : 26-09-2014
Opheffing : 31-12-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit heeft betrekking op een energetische karakterisering van het bouwproduct ventilatiesysteem type C "Duco Comfort System" binnen het volgende toepassingsgebied :
  1° het systeem zoals beschreven in ATG-E n° 13/E008, waarbij :
  a) Alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de regelbare toevoeropeningen, kanalen en de doorstromingopeningen, moeten van het merk Duco zijn.
  b) Alle componenten van het ventilatiesysteem moeten aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen.
  c) Het geïnstalleerd ventilatiesysteem moet aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen (o.a. eisen in verband met regelbare toevoeropeningen ).
  2° Bestemming :
  a) Individuele woningbouw
  b) Collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongelegenheid.

  Art. 2. § 1. Beschrijving van het bouwproduct :
  Het bouwproduct "Duco Comfort System " is een vraaggestuurde ventilatiesysteem C, waarbij zoals beschreven in paragraaf 2.1,2.6,2.7 en 2.8 van ATG-E 13/E008.
  § 2. Energetische karakterisering :
  De energetische karakterisering van het product merk "Duco Comfort Plus System " kan in de berekeningsmethode gevaloriseerd worden door een reductiefactor
  o freduc, vent,heat,sec i gelijk aan 0,75
  o freduc, vent,cool,sec i gelijk aan 0,75
  o freduc, vent,overh,sec i gelijk aan 0,75.

  Art. 3. De huidige beslissing is geldig voor de bouwaanvragen die tot en met 31 december 2014 worden ingediend.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Régine PEETERS,
Adjunct-Directrice-generaal.
Frédéric FONTAINE,
Directeur generaal.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brussels Instituut voor Milieubeheer,
   Gelet op de Ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, het artikel 5, § 2, laatst gewijzigd bij de Ordonnantie van 14 mei 2009;
   Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen;
   Overwegende de aanvraag van VERO DUCO n.v van 26 maart 2014 voor het beoordelen van het vraaggestuurde ventilatiesysteem "Duco Comfort System";
   Overwegende het feit dat het bewezen wordt dat het bouwproduct conform met de geldende EPB-eisen is;
   Overwegende het advies ATG-E n° 13/E008;
   Overwegende dat uit de technische beschrijving van het bouwproduct en de ATG-E die bij de aanvraag werden gevoegd blijkt dat de prestatieniveaus van het systeem op het vlak van binnenluchtkwaliteit conform de eisen beschreven in NBN D50-001 zijn en verantwoordelijk zijn voor minder warmteverliezen dan de klassieke systemen,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie