J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/04/25/2014024202/justel

Titel
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 26-05-2014 nummer :   2014024202 bladzijde : 41168       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-04-25/58
Inwerkingtreding : 05-06-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2012/46/EU van de Commissie van 6 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines.

  Art. 2. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines gewijzigd bij koninklijk besluiten van 10 augustus 2005, 26 april 2010,7 mei 2011 en 10 december 2012,wordt de bepaling onder 30° ter ingevoegd, luidende:
  "30° ter zesde wijzigingsrichtlijn : de Richtlijn 2012/46/EU van de Commissie van 6 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines".

  Art. 3. In artikel 16, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 7 mei 2011 en 10 december 2012, worden de woorden "en vijfde" vervangen door de woorden ", vijfde en zesde".

  Art. 4. In het opschrift van de bijlage van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, en gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 mei 2011 en bij koninklijk besluit van 10 december 2012, worden de woorden "en vijfde wijzigingsrichtlijn" vervangen door de woorden ", vijfde en zesde wijzigingsrichtlijn".

  Art. 5. De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 25 april 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET
De Staatssecretaris voor Leefmilieu,
M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, 3°, en artikel 19bis, § 3, 1°, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines;
   Gelet op de kennisgeving aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Raad voor het Verbruik;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het tot stand komen van dit besluit;
   Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 29 oktober 2013;
   Gelet op advies 54.857/1 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Leefmilieu,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie