J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/04/24/2014031457/justel

Titel
24 APRIL 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie Zie wijziging(en)

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 16-09-2014 nummer :   2014031457 bladzijde : 72857   BEELD
Dossiernummer : 2014-04-24/A4
Inwerkingtreding : 01-01-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden
Art. 1-7
HOOFDSTUK II. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden
Art. 8-13
HOOFDSTUK III. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw
Art. 14-35
HOOFDSTUK V. - Overgangs- en eindbepalingen
Art. 36-39
BIJLAGEN.
Art. N1-N4

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden

  Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 6° worden de woorden "bij hun plaatsbezoeken" vervangen door de woorden "voor de aflevering van het EPB-certificaat";
  2° het punt 7° wordt vervangen als volgt : "7° Kopie van het EPB-certificaat : afdruk op A4-papier van het door de software aangemaakte elektronische bestand;".

  Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 4 opgeheven.

  Art. 3. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " § 1. Het EPB-certificaat blijft geldig op voorwaarde dat het einde van zijn geldigheid of zijn herroeping niet door het Instituut wordt betekend.
  § 2. Het einde van de geldigheid van het EPB-certificaat wordt door het Instituut aan de Residentiële certificateur betekend als wordt vastgesteld dat het EPB-certificaat de huidige energiekenmerken van de wooneenheid niet meer weergeeft ten gevolge van wijzigingen die zijn aangebracht na het bezoek van de Residentiële certificateur aan de site.
  § 3. De herroeping van het EPB-certificaat wordt door het Instituut aan de Residentiële certificateur betekend als wordt vastgesteld dat het EPB-certificaat niet overeenkomstig het voorliggende besluit opgesteld werd.
  De resultaten van de krachtens artikel 23bis van de ordonnantie georganiseerde kwaliteitscontrole kunnen door het Instituut worden gebruikt om het EPB-certificaat te herroepen.
  In geval van herroeping van een van zijn EPB-certificaten laat de Residentieel certificateur de eigenaar van de desbetreffende wooneenheid, per schrijven binnen de dertig dagen te tellen vanaf de kennisgeving van de herroeping, weten dat het EPB-certificaat wordt ingetrokken en dat hem kosteloos een verbeterd EPB-certificaat toegezonden wordt, voor zover er geen werkzaamheden ondernomen werden sinds het bezoek ter plaatse dat de uitgifte van het EPB-certificaat voorafgaat.
  § 4. De lijst met de niet-geldig verklaarde of herroepen EPB-certificaten wordt online gepubliceerd op de portaalsite van het Instituut. Deze vermeldt het nummer van het EPB-certificaat, de datum van uitgifte, de datum van de niet-geldigheid of van de herroeping, de reden van de niet-geldigheid of van de herroeping en het erkenningsnummer van de certificateur die het EPB-certificaat heeft uitgegeven.".

  Art. 4. In artikel 6, § 2 van hetzelfde besluit wordt punt 3° opgeheven.

  Art. 5. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
  " § 1. Indien de notaris naar aanleiding van het opmaken van de authentieke akte betreffende één van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 18, § 2 van de ordonnantie vaststelt dat op het moment van de ondertekening van de onderhandse overeenkomst die deze authentieke akte is voorafgegaan, geen enkel geldig EPB-certificaat beschikbaar was voor één of meerdere individuele wooneenheden vermeld in de akte, brengt hij het Instituut daarvan ten laatste binnen de 15 werkdagen volgend op de ondertekening van de authentieke akte op de hoogte door het meedelen van de individuele wooneenheid of wooneenheden die niet over een geldig EPB-certificaat beschikken.
  Indien de authentieke akte betreffende één van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 18, § 2 van de ordonnantie niet voorafgegaan werd door een onderhandse overeenkomst en de notaris naar aanleiding van het opmaken van deze authentieke akte vaststelt dat geen enkel geldig EPB-certificaat beschikbaar is voor één of meerdere individuele wooneenheden vermeld in de akte, brengt hij het Instituut daarvan ten laatste binnen de 15 werkdagen volgend op de ondertekening van de authentieke akte op de hoogte door het meedelen van de individuele wooneenheid of wooneenheden die niet over een geldig EPB-certificaat beschikken.";
  2° in paragraaf 2 worden de woorden "het EPB-certificaat" vervangen door de woorden "de kopie van het EPB-certificaat".

  Art. 6. Bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1 van dit besluit.

  Art. 7. In de tabel van bijlage 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de lijn "A++" wordt opgeheven;
  2° de lijn "A+" wordt vervangen als volgt :
  

  
A+   < 16

HOOFDSTUK II. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden

  Art. 8. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 6° worden de woorden "bij hun plaatsbezoeken" vervangen door de woorden "voor de aflevering van het EPB-certificaat";
  2° het punt 7° wordt vervangen als volgt : " 7° Kopie van het EPB-certificaat : afdruk op A4-papier van het door de software aangemaakte elektronische bestand;".

  Art. 9. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 2, 2de lid worden de woorden "met uitzondering van de volgende technische installatie : de vaste systemen voor het vervoeren van personen of lasten van de ene verdieping naar de andere in het gebouw" opgeheven;
  2° paragraaf 3 wordt aangevuld als volgt : "behandeld in de transactie";
  3° paragraaf 4 wordt opgeheven;
  4° in de Franse versie van paragraaf 5 worden de woorden "le site" vervangen door het woord "site".

  Art. 10. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " § 1. Het EPB-certificaat blijft geldig op voorwaarde dat het einde van zijn geldigheid of zijn herroeping niet door het Instituut wordt betekend.
  § 2. Het einde van de geldigheid van het EPB-certificaat wordt door het Instituut aan de Tertiaire certificateur betekend als wordt vastgesteld dat het EPB-certificaat de huidige energiekenmerken van de tertiaire eenheid niet meer weergeeft ten gevolge van wijzigingen die zijn aangebracht na het bezoek van de Tertiaire certificateur aan de site.
  § 3. De herroeping van het EPB-certificaat wordt door het Instituut aan de Tertiaire certificateur betekend als wordt vastgesteld dat het EPB-certificaat niet overeenkomstig het voorliggende besluit opgesteld werd.
  De resultaten van de krachtens artikel 23bis van de ordonnantie georganiseerde kwaliteitscontrole kunnen door het Instituut worden gebruikt om het EPB-certificaat te herroepen.
  In geval van herroeping van een van zijn EPB-certificaten laat de Tertiaire certificateur de eigenaar van de desbetreffende tertiaire eenheid, per schrijven binnen de dertig dagen te tellen vanaf de kennisgeving van de herroeping, weten dat het EPB-certificaat wordt ingetrokken en dat hem kosteloos een verbeterd EPB-certificaat toegezonden wordt, voor zover er geen werkzaamheden ondernomen werden sinds het bezoek ter plaatse dat de uitgifte van het EPB-certificaat voorafgaat.
  § 4. De lijst met de niet-geldig verklaarde of herroepen EPB-certificaten wordt online gepubliceerd op de portaalsite van het Instituut. Deze vermeldt het nummer van het EPB-certificaat, de datum van uitgifte, de datum van de niet-geldigheid of van de herroeping, de reden van de niet-geldigheid of van de herroeping en het erkenningsnummer van de certificateur die het EPB-certificaat heeft uitgegeven.".

  Art. 11. In artikel 5, § 2 van hetzelfde besluit wordt punt 3° opgeheven.

  Art. 12. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de eerste paragraaf wordt vervangen als volgt :
  " § 1. Indien de notaris naar aanleiding van het opmaken van de authentieke akte betreffende één van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 18, § 2 van de ordonnantie vaststelt dat op het moment van de ondertekening van de onderhandse overeenkomst die deze authentieke akte is voorafgegaan, geen enkel geldig EPB-certificaat beschikbaar was voor één of meerdere tertiaire eenheden vermeld in de akte, brengt hij het Instituut daarvan ten laatste binnen de 15 werkdagen volgend op de ondertekening van de authentieke akte op de hoogte door het meedelen van de tertiaire eenheid of tertiaire eenheden die niet over een geldig EPB-certificaat beschikken.
  Indien de authentieke akte betreffende één van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 18, § 2 van de ordonnantie niet voorafgegaan werd door een onderhandse overeenkomst en de notaris naar aanleiding van het opmaken van deze authentieke akte vaststelt dat geen enkel geldig EPB-certificaat beschikbaar is voor één of meerdere tertiaire eenheden vermeld in de akte, brengt hij het Instituut daarvan ten laatste binnen de 15 werkdagen volgend op de ondertekening van de authentieke akte op de hoogte door het meedelen van de tertiaire eenheid of tertiaire eenheden die niet over een geldig EPB-certificaat beschikken.";
  2° in paragraaf 2 worden de woorden "het EPB-certificaat" vervangen door de woorden "de kopie van het EPB-certificaat".

  Art. 13. Bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 2 van dit besluit.

  HOOFDSTUK III. - Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw

  Art. 14. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw wordt het punt 2° vervangen als volgt : "2° Minister : de Minister die het energiebeleid tot zijn/haar bevoegdheden telt".

  Art. 15. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "voor het opstellen van de EPB-certificaten voor wooneenheden, de EPB-certificaten voor tertiaire eenheden en de EPB-certificaten Openbaar gebouw te erkennen" worden vervangen door de woorden "natuurlijke personen in drie specialiteiten te erkennen al naargelang ze EPB-certificaten voor wooneenheden, EPB-certificaten voor tertiaire eenheden of EPB-certificaten Openbaar gebouw opstellen";
  2° de woorden "elk type EPB-certificaat" worden vervangen door de woorden "elke specialiteit";
  3° de woorden "natuurlijke persoon" worden ingevoegd tussen de woorden "de certificateur" en de woorden "een erkende specifieke opleiding".

  Art. 16. § 1. In artikel 3, § 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 1° wordt het woord "opleidingsgetuigschrift" vervangen door de woorden "attest van slagen in het door het Instituut georganiseerde centraal examen";
  2° een nieuw punt 4° wordt toegevoegd, luidend als volgt : "4° houder zijn van een diploma architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, gegradueerde in de bouwkunde of elk ander diploma van het hoger onderwijs ter bekrachtiging van een opleiding die de energetische aspecten van de gebouwen behandelt, dan wel het bewijs leveren van minstens twee jaar beroepservaring in een van de in het kader van de ordonnantie aan erkenning onderworpen activiteiten.".
  § 2. Artikel 3, § 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 17. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het woord "opleidingsgetuigschrift" wordt vervangen door de woorden "slaagattest voor het door het Instituut georganiseerde centraal examen";
  2° de woorden "na de krachtens artikel 15 erkende opleiding met succes gevolgd te hebben" worden vervangen door de woorden "krachtens artikel 17, § 3";
  3° de woorden "het ogenblik van het indienen van de erkenningsaanvraag" worden vervangen door de woorden "de datum van verzending van het ontvangstbewijs van het volledig verklaarde dossier".

  Art. 18. In artikel 5, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "De erkenning kan met periodes van vijf jaar worden verlengd" vervangen door de woorden "De erkenning kan van rechtswege met periodes van vijf jaar worden verlengd, mits de in paragraaf 2 bepaalde voorwaarden worden nageleefd".
  Artikel 5, § 3 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

  Art. 19. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 1° wordt vervangen als volgt : "1° Hij gebruikt de instrumenten die het Instituut ter beschikking stelt en volgt de bepalingen in de uitvoeringsbesluiten van artikel 17, 18 en 26 van de ordonnantie en in het protocol. Dit protocol is een handleiding van de hand van en ter beschikking gesteld door het Instituut en legt de richtsnoeren vast die de certificateurs binnen elke onder artikel 2 vermelde specialiteit dienen te volgen;";
  2° punt 2° wordt vervangen als volgt : "2° De EPB-certificaten en de EPB-certificaten voor openbare gebouwen worden onafhankelijk en objectief opgesteld en worden niet beïnvloed door eventuele commerciële belangen. Uit dien hoofde is het de certificateur niet toegestaan EPB-certificaten op te maken voor goederen waarop hij een zakelijk of persoonsrecht rusten heeft of waarvoor hij in welke hoedanigheid ook optreedt in het kader van een vastgoedtransactie, binnen de voorwaarden onder artikel 18, § 2 van de ordonnantie;";
  3° punt 3° wordt opgeheven;
  4° in punt 5° worden de woorden "de personeelsleden" vervangen door de woorden "het Instituut";
  5° punt 6° wordt vervangen als volgt : "6° Informatie eigen aan de specialiteit waarvoor hij erkend is en die door het Instituut wordt verspreid, brengt hij in de praktijk";
  6° punt 8° wordt vervangen als volgt : "8° Met het formulier dat het Instituut ter beschikking stelt, brengt hij het Instituut op de hoogte van wijzigingen aan de gegevens in de erkenningsaanvraag;";
  7° in punt 9° worden de woorden "Hij maakt deze over aan het Instituut op eenvoudig verzoek" vervangen door de woorden "Op eenvoudig verzoek bezorgt hij deze aan het Instituut of een door het Instituut aangestelde controle-instantie";
  8° punt 10° wordt vervangen als volgt : "Hij komt de verplichtingen na die hem door de sociale en fiscale wetgeving opgelegd worden, en, vóór de uitvoering van de eerste handeling waarvoor hij erkend is, bezorgt hij aan het Instituut het ondernemingsnummer van de natuurlijke persoon of van de rechtspersoon via dewelke hij zijn activiteit van certificateur uitoefent, samen met afdoende bewijsstukken;";
  9° in de Franse versie van punt 12° wordt het woord "transmet" vervangen door het woord "remet";
  10° de punten 13°, 14° en 15° worden toegevoegd, luidend als volgt :
  "13° De codes die het Instituut hem ter beschikking stelt zodat hij toegang krijgt tot de hulpmiddelen, deelt hij niet mee;
  14° Hij behaalt een slaagattest voor het centrale bijscholingsexamen dat het Instituut krachtens artikel 17, § 2 heeft georganiseerd, binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de door de Minister krachtens artikel 15, § 1, 1°, b) vastgelegde bepalingen. Deze verplichting is niet van toepassing op de certificateurs die na de inwerkingtreding van de door de Minister krachtens artikel 15, § 1, 1°, b) vastgelegde bepalingen een slaagattest voor het centraal examen voor initiële-kennis hebben verkregen;
  15° Binnen een termijn van 45 dagen na de kennisgeving van de intrekking van het EPB-certificaat stuurt hij het Instituut de kopie en het verzendingsbewijs van het schrijven dat de eigenaar van de EPB-eenheid in kwestie op de hoogte heeft gebracht van de intrekking van het EPB-certificaat.".

  Art. 20. § 1. In artikel 7, § 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° In § 2 wordt de zinsnede `1° Indien het gaat om een natuurlijke persoon' geschrapt en worden de leden a) tot d) vernummerd van 1° tot 4° ;
  2° het lid b) vernummerd in lid 2° wordt vervangen als volgt : "2° een afschrift van het onder artikel 4 vermelde geldige slaagattest voor het door het Instituut georganiseerde centraal examen voor initiële kennis;";
  3° het lid d) vernummerd in lid 4° wordt aangevuld als volgt : "dat minder dan een jaar oud is";
  4° punt 2° wordt opgeheven;
  5° een nieuw punt 5° wordt toegevoegd, luidend als volgt : "5° een kopie van het diploma of van het bewijs van de beroepservaring, bedoeld in artikel 3, § 1, 4°. ".
  § 2. punt 4° van artikel 7, § 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "4° een afschrift van het onder artikel 4 vermelde geldige slaagattest voor het door het Instituut georganiseerde centraal examen voor initiële kennis;";

  Art. 21. In de Franse versie van artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de eerste paragraaf, lid 2, worden de woorden "l'institut" vervangen door de woorden "l'Institut" en het woord "elle" wordt vervangen door het woord "il";
  2° in § 2 worden de woorden "L'institut" vervangen door de woorden "L'Institut";
  3° in § 3, lid 2 wordt het woord "le" ingevoegd tussen het woord "contenant" en het woord "rappel".

  Art. 22. In artikel 9, § 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "het erkenningnummer" worden vervangen door de woorden "de erkenningsreferentie";
  2° de woorden "en, in voorkomend geval, het erkenningnummer van de rechtspersoon" worden opgeheven.

  Art. 23. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de eerste paragraaf worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden "maximaal honderdtwintig dagen" worden ingevoegd tussen de woorden "Het Instituut kan" en de woorden "de erkenning";
  b) de woorden "een of meerdere van" worden ingevoegd tussen de woorden "als de houder" en de woorden "zijn verplichtingen";
  2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "dit besluit" vervangen door de woorden "artikel 3 van dit besluit";
  3° in paragraaf 3 worden de woorden "twee schorsingen" vervangen door de woorden "een schorsing".

  Art. 24. § 1. In artikel 11, § 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden "of tot intrekking" ingevoegd tussen de woorden "tot schorsing" en de woorden "wordt genomen";
  2° lid 2 wordt opgeheven.
  § 2. In artikel 11, § 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden "bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad en" opgeheven;
  2° een tweede lid wordt toegevoegd, luidend als volgt : "De beslissing tot intrekking wordt ook bekendgemaakt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.".

  Art. 25. Artikel 13 wordt vervangen als volgt :
  "Art. 13
  Het Instituut stelt kwaliteitscontrole-instellingen aan die minstens aan de volgende voorwaarden voldoen :
  1° natuurlijke personen binnen de organisatie hebben aangesteld die erkend zijn en die beschikken over een praktijkervaring als certificateur in de specialiteit waarop de kwaliteitscontrole van toepassing is;
  2° in de desbetreffende specialiteit geen krachtens dit besluit erkende opleidingen geven.".

  Art. 26. In artikel 14, § 1, eerste lid van hetzelfde besluit wordt het woord "minstens" ingevoegd tussen de woorden "het Instituut" en de woorden "de volgende opdrachten".

  Art. 27. Het opschrift van hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de woorden "en over de organisatie van het centraal examen".

  Art. 28. § 1. In artikel 15, § 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° punt 1° wordt vervangen als volgt :
  "1° De opleiding heeft de volgende inhoud, naar omstandigheid :
  a) de initiële opleiding heeft betrekking op de verschillende modules waarvan de minimale inhoud gedefinieerd wordt onder bijlage 1;
  b) de bijscholing heeft betrekking op de door de Minister bepaalde wijzigingen aan de modules;";
  2° in punt 3° worden de woorden "praktische ervaring" vervangen door de woorden "afdoende praktijkervaring";
  3° punt 3° wordt aangevuld als volgt : ", zoals bedoeld in het opleidingsprotocol voor de desbetreffende specialiteit".
  § 2. In artikel 15, § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "geldig opleidingsgetuigschrift uit te reiken" vervangen door de woorden "getuigschrift uit te reiken aan de personen die de opleiding hebben gevolgd. Het opleidingsgetuigschrift is enkel geldig voor het deelnemen aan twee zittingen van het krachtens artikel 17 georganiseerde examen.".
  § 3. In artikel 15, § 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "die worden verstrekt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest," ingevoegd tussen het woord "opleidingen" en de woorden "in een ander gewest", en de woorden "en de evaluatiemodule" worden opgeheven.

  Art. 29. Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  "Art. 17
  § 1. Het Instituut organiseert een centraal examen voor initiële kennis dat aan de volgende voorwaarden voldoet :
  1° het examen is toegankelijk voor personen die houder zijn van een geldig attest van een initiële-kennisopleiding dat krachtens artikel 15, § 2 werd afgeleverd;
  2° het examen heeft betrekking op de kennis verworven bij de overeenkomstig artikel 15, § 1, 1°, a) erkende initiële-kennisopleiding en bevat een theoretische en een praktijkproef waarvan de minimale inhoud gedefinieerd wordt onder bijlage 3.
  3° het examen gaat door in een aangepaste voorziening;
  4° het examen vindt minstens eenmaal per jaar plaats op voorwaarde dat er minstens vijf personen zijn ingeschreven.
  § 2 Het Instituut organiseert een centraal bijscholingsexamen dat aan de volgende voorwaarden voldoet :
  1° het examen heeft betrekking op de evaluatie van de kennis van de wijzigingen aan de modules die overeenkomstig artikel 15, § 1, 1°, b) door de Minister werden bepaald en bevat al naargelang het geval een theoretische en een praktijkproef;
  2° het examen gaat door in een aangepaste voorziening;
  3° het examen vindt minstens tweemaal per jaar plaats op voorwaarde dat per examenperiode minstens vijf personen zijn ingeschreven;
  4° voor de deelnemers die niet geslaagd zijn voor het examen en geen houder zijn van een krachtens artikel 15, § 2 afgeleverd geldig bijscholingsgetuigschrift, is het examen slechts een tweede keer toegankelijk mits voorlegging van het bovenvermelde opleidingsgetuigschrift en dit in afwijking van artikel 15, § 2.
  § 3. Voor het centrale initiële-kennis- of bijscholingsexamen levert het Instituut een slaagattest af aan de deelnemers die voor elke proef vijftig procent van de punten en voor het volledige examen zestig procent hebben gehaald.

  Art. 30. Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  "Art. 18
  De instelling waarvan de opleiding erkend wordt, komt de volgende verplichtingen na :
  1° Ze volgt de richtsnoeren van het opleidingsprotocol voor de desbetreffende specialiteit dat het Instituut ter beschikking stelt;
  2° Ze bezorgt het Instituut jaarlijks een activiteitenrapport waarin ze de georganiseerde erkende opleidingen beschrijft en evalueert, de kwaliteit ervan aantoont, de afgeleverde opleidingsgetuigschriften oplijst en verklaart dat de opleiding nog steeds de erkenningsvoorwaarden vervult;
  3° Ze meldt het Instituut elke wijziging betreffende gegevens in het erkenningsdossier.".

  Art. 31. In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in punt 2° wordt het woord "of" toegevoegd;
  2° een punt 3° wordt toegevoegd, luidend als volgt : "3° als de instelling waarvan de opleiding erkend werd, de door het Instituut gegeven aanwijzingen in het kader van de erkenning niet heeft gevolgd."

  Art. 32. In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "inhoud van bijlage 1" worden vervangen door de woorden "in artikel 15, § 1, 1° bepaalde inhoud";
  2° de woorden "als geen enkele opleidingsinstelling een erkende opleiding tot certificateur voor elke specialiteit organiseert" worden na de woorden "zijn erkend" toegevoegd.

  Art. 33. In bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de tweede lijn luidende " theoretische module" van elk tabel wordt het woord "protocol" ingevoegd vóór het woord "berekeningsmethode"
  2° de vierde lijn luidende "Evaluatiemodule" van elk tabel wordt opgeheven.

  Art. 34. Bijlage 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 3 van dit besluit.

  Art. 35. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 ingevoegd die met bijlage 4 van dit besluit overeenkomt.

  HOOFDSTUK V. - Overgangs- en eindbepalingen

  Art. 36. De in artikelen 16, § 1, 2°, 16, § 2, 20, § 1, 1°, 3°, 4° en 5° van dit besluit ingevoegde wijzigingen zijn van toepassing op de erkenningsaanvragen die vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit ingediend worden.

  Art. 37. De in artikelen 28 en 29 van dit besluit ingevoegde wijzigingen zijn van toepassing op de opleidingen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit werden erkend, op voorwaarde dat :
  1° de instelling waarvoor de opleiding erkend werd, niet uitdrukkelijk om de intrekking van zijn erkenning heeft gevraagd, en;
  2° de eerste opleidingsdag van de erkende opleiding plaatsvindt op een latere datum dan de inwerkingtreding van artikel 29.

  Art. 38.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015, met uitzondering van artikelen 16, § 1, 1°, 17, 20, § 1, 2°, 20, § 2 en 29 die op een door de Minister te bepalen datum in werking treden.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding van artikel 16, § 1, 1°, 17, 20, § 1, 2°, 20, § 2 en 29 vastgesteld op 15-03-2017 door MB 2016-12-21/24, art. 3)

  Art. 39. De Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. - Model van het EPB-certificaat
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 16-09-2014, p. 72865-72868)

  Art. N2. Bijlage 2. - Model van het EPB-certificaat
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 16-09-2014, p. 72869-72871)

  Art. N3. Bijlage 2. - Model aanvraag tot erkenning van een opleiding voor certificateurs
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 16-09-2014, p. 72872-72873)

  Art. N4. Bijlage 3. - Minimale inhoud van het centrale initiële-kennisexamen ter erkenning van de certificateurs
   (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 16-09-2014, p. 72874)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 24 april 2014.
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT
De Minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing,
Mevr. E. HUYTEBROECK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
   Gelet op artikel 8 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;
   Gelet op de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, de artikelen 5, § 1, 17, §§ 3 en 4, gewijzigd bij de ordonnantie van 14 mei 2009, 22, §§ 2, 1° en 2°, en 3, 23bis en 25, § 2, ingevoegd bij de ordonnantie van 14 mei 2009;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of een EPB-certificaat Openbaar gebouw;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 2013;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 15 januari 2014;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 16 januari 2014;
   Gelet op het advies 55.212/3 van de Raad van State, gegeven op 27 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voorstel van de Minister belast met Energie;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
-------------------------------------INWERKINGTREDING DOOR-------------------------------------
BEELD
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21-12-2016 GEPUBL. OP 12-01-2017
    (BETROKKEN ART. : 16; 17; 20; 29)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
    Franstalige versie