J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/04/24/2014014254/justel

Titel
24 APRIL 2014. - Wet betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-05-2014 en tekstbijwerking tot 06-03-2019) Zie wijziging(en)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 16-05-2014 nummer :   2014014254 bladzijde : 39637       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-04-24/29
Inwerkingtreding : 26-05-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  Art. 2.§ 1. Voor de toepassing van deze wet betekent "maritieme verdragen van de IMO" de volgende internationale akten :
  1° het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen, opgemaakt te Londen op 5 april 1966;
  2° het Internationaal Verdrag van 1969 betreffende de meting van schepen, opgemaakt te Londen op 23 juni 1969;
  3° de Internationale Overeenkomst van 1972 voor veilige containers, opgemaakt te Genève op 2 december 1972;
  4° het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973;
  5° het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, opgemaakt te Londen op 1 november 1974;
  6° het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 17 februari 1978;
  7° het Protocol van 1978 betreffende het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, opgemaakt te Londen op 17 februari 1978;
  8° het Internationaal Verdrag van 1978 betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst, opgemaakt te Londen op 7 juli 1978;
  9° het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen, gedaan te Londen op 11 november 1988;
  10° het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, gedaan te Londen op 11 november 1988;
  11° het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, gedaan te Londen op 26 september 1997;
  12° het Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, gedaan te Londen op 5 oktober 2001;
  [2 13° het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977, zoals gewijzigd door het Protocol van 1993 en de Overeenkomst van Kaapstad van 2012;
   14° het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004;
   15° het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009;]2
  [1 16° het Internationaal Verdrag van 1995 betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen, gedaan te Londen op 7 juli 1995.]1
  § 2. Voor de toepassing van deze wet betekent "IMO" de Internationale Maritieme Organisatie.
  ----------
  (1)<W 2018-02-10/06, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 17-01-2019>
  (2)<W 2018-02-10/07, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 16-03-2019>

  Art. 3. In afwijking van artikel 8 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, worden de teksten van de technische codes die door de IMO zijn aangenomen en waarnaar de maritieme verdragen van de IMO verwijzen, bekendgemaakt door middel van een bericht in het Nederlands en Frans in het Belgisch Staatsblad dat melding maakt van de aanneming door de IMO van de betrokken technische code, zonder de tekst van de betrokken technische code.

  Art. 4.In afwijking van artikel 8 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, worden de volgende wijzigingen van de maritieme verdragen van de IMO en van de technische codes waarnaar de maritieme verdragen van de IMO verwijzen, bekendgemaakt door middel van een bericht in het Nederlands en Frans in het Belgisch Staatsblad dat melding maakt van de aanneming door de IMO van de wijziging en de inwerkingtreding van de wijziging ten aanzien van België, zonder de tekst van de betrokken wijziging :
  1° de wijzigingen aangenomen op basis van artikel 29 van het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen, opgemaakt te Londen op 5 april 1966;
  2° de wijzigingen aangenomen op basis van artikel 18 van het Internationaal Verdrag van 1969 betreffende de meting van schepen, opgemaakt te Londen op 23 juni 1969;
  3° de wijzigingen aangenomen op basis van artikel 9 en artikel 10 van de Internationale Overeenkomst van 1972 voor veilige containers, opgemaakt te Genève op 2 december 1972;
  4° de wijzigingen aangenomen op basis van artikel 16 van het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 en op basis van de bepalingen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, gedaan te Londen op 17 februari 1978 en van het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, gedaan te Londen op 26 september 1977, die naar dat artikel verwijzen;
  5° de wijzigingen aangenomen op basis van artikel VIII van het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, opgemaakt te Londen op 1 november 1974 en van de bepalingen van het Protocol van 1978 betreffende het internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, gedaan te Londen op 17 februari 1978 en van het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, gedaan te Londen op 11 november 1988, die naar dat artikel verwijzen;
  6° de wijzigingen aangenomen op basis van artikel XII van het Internationaal Verdrag van 1978 betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst, opgemaakt te Londen op 7 juli 1978;
  7° de wijzigingen aangenomen op basis van artikel VI van het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen, gedaan te Londen op 11 november 1988;
  8° de wijzigingen aangenomen op basis van artikel 16 van het Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, gedaan te Londen op 5 oktober 2001;
  [2 9° de wijzingen aan de Bijlage bij het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977, zoals gewijzigd door het Protocol van 1993 en de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 aangenomen op basis van het artikel 11 van het Protocol van 1993;
   10° de wijzigingen aan de Bijlage aangenomen op basis van artikel 19 van het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004;
   11° de wijzigingen aan de Bijlage aangenomen op basis van artikel 18 van het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009;]2
  [1 12° de wijzingen aangenomen op basis van het artikel 10 van het Internationaal verdrag van 1995 betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen, gedaan te Londen op 7 juli 1995.]1
  ----------
  (1)<W 2018-02-10/06, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 17-01-2019>
  (2)<W 2018-02-10/07, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 16-03-2019>

  Art. 5. De in artikelen 3 en 4 bedoelde berichten in het Belgisch Staatsblad preciseren op welke wijze de integrale versie van de betrokken internationale normen kan worden geraadpleegd.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 24 april 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Buitenlandse Zaken,
D. REYNDERS
De Minister van de Noordzee,
J. VANDE LANOTTE
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 08-05-2019 GEPUBL. OP 01-08-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 10-02-2018 GEPUBL. OP 06-03-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4)
 • originele versie
 • WET VAN 10-02-2018 GEPUBL. OP 07-01-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Zitting 2013/2014. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 53-3381/001. - Verslag, nr. 53-3381/002. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 53-3381/003. Integraal Verslag. - 20 maart 2014. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp geëvoceerd door de Senaat, nr. 5-2774/1. - Verslag, nr. 5-2774/2. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 5-2774/3. Handelingen. - 27 maart 2014.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie