J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/04/22/2014024311/justel

Titel
22 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 08-08-2014 nummer :   2014024311 bladzijde : 57922       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-04-22/09
Inwerkingtreding : 01-01-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Criteria voor het verkrijgen van de erkenning om zich als kinesitherapeut op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie te kunnen beroepen
Art. 2-3
HOOFDSTUK III. - Criteria voor het behouden van de erkenning om zich als kinesitherapeut op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie te kunnen beroepen
Art. 4
HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepalingen
Art. 5-6

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder respiratoire kinesitherapie : een specifiek domein binnen de kinesitherapie waarin gevorderde kennis van de fysiologie, de pathologie en de medische behandeling, de vaardigheden en de attitudes zowel naar diagnostiek als behandeling, worden aangewend voor de educatie, de preventie en de behandeling van patiėnten met acute of chronische respiratoire aandoeningen.

  HOOFDSTUK II. - Criteria voor het verkrijgen van de erkenning om zich als kinesitherapeut op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie te kunnen beroepen

  Art. 2. Wie erkend wenst te worden om zich op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie te kunnen beroepen moet :
  1° beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in het ministerieel besluit van 22 april 2014 tot vaststelling van de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid;
  2° met vrucht een specifieke opleiding in de respiratoire kinesitherapie gevolgd hebben, die beantwoordt aan de vereisten vermeld in artikel 3.

  Art. 3. § 1. De in artikel 2, 2°, bedoelde specifieke opleiding omvat ten minste 30 ECTS studiepunten in het domein van de respiratoire kinesitherapie en wordt gevolgd na een algemene opleiding kinesitherapie van minstens 240 ECTS studiepunten of ter aanvulling van deze opleiding.
  Aan het eind van de opleiding in de respiratoire kinesitherapie moet de kinesitherapeut in staat zijn om, op grond van een systematische onderzoeksprocedure, een specifiek, aan de patiėnt aangepast behandelplan in de respiratoire kinesitherapie op te maken, te implementeren en te evalueren.
  § 2. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte, een praktisch gedeelte en een stage binnen het domein van de respiratoire kinesitherapie.
  De theoretische en praktische opleiding heeft als doel :
  1° het verwerven van bijkomende kennis en inzicht :
  - in de respiratoire en inspanningsfysiologie;
  - in de pathologie met bijzondere aandacht voor de respiratoire pathofysiologie;
  - in de medische behandeling bij respiratoire problemen, inclusief medicatie, in het bijzonder de medicatie toegediend via aerosol, niet-invasieve en invasieve beademingstechnieken als ook technieken ter ondersteuning van de beademing en zuurstoftherapie;
  - in de risico- en prognosefactoren die de belangrijkste respiratoire aandoeningen beļnvloeden;
  - betreffende de diagnose;
  2° het kunnen uitvoeren en interpreteren van specifiek klinisch kinesitherapeutisch onderzoek bij respiratoire aandoeningen;
  3° het begrijpen van relevante medische diagnostische tests die de kinesitherapeutische interventie mee vorm kunnen geven, zoals longfunctie-onderzoek, arteriėle bloedgaswaarden, inspanningsonderzoek, radiologie van de thorax;
  4° het uitvoeren en interpreteren van een klinisch onderzoek en van een specifiek anatomisch (inzonderheid thoracale spieren en beenderen) en functioneel bilan, namelijk de obstructiegraad in de luchtwegen;
  5° het kunnen uitvoeren en interpreteren van bepaald functioneel specifiek niet-invasief onderzoek, respiratoire en perifere spierkrachttesten, functioneel inspanningsonderzoek;
  6° het evalueren van de dyspneu en de wandelafstand en de niet-invasieve metingen van de bloedgaswaarden;
  7° het opstellen van een klinisch bilan van een patiėnt verwezen met respiratoire problematiek;
  8° het uitvoeren, opvolgen en aan een arts rapporteren over een behandeling bij een patiėnt met een respiratoire aandoening;
  9° het toepassen van specifieke technieken eigen aan de respiratoire kinesitherapie, zoals :
  - het opstellen van een revalidatieprogramma, met inbegrip van een trainingsprogramma;
  - technieken ter bevordering van het mucustransport;
  - ventilatie-oefeningen;
  - ademspiertraining;
  - het gebruik en het toezicht van mechanische niet-invasieve ventilatie en mechanische orthese ter ondersteuning van de respiratoire kinesitherapie zoals bagsqueezing, PEP masker, flutter, enendotracheale inademing (inclusief via een artificiėle beademing), Deze hulpmiddelen moeten op een verantwoorde en evidence based manier geļntegreerd kunnen worden in het behandelplan;
  - het toedienen van medicamenteuze aerosol op basis van het voorschrift van een arts;
  - preventie van respiratoire complicaties (bijvoorbeeld bij mechanische ventilatie of na chirurgie);
  10° begeleiding van individuele patiėnten of patiėntengroepen;
  11° deelname aan de zorg voor zieke patiėnten in acute of kritische situatie;
  12° educatie van de patiėnt met het oog op gedragsverandering indien nodig en het verbeteren van zijn therapietrouw ten einde de patiėnt elementen te leveren die hem toelaten zijn therapeutische zelfstandigheid te optimaliseren;
  13° het verhogen van het `self management' bij een patiėnt in zoverre dat deze in staat moet kunnen zijn om delen van de behandeling zelfstandig te leren uitvoeren;
  14° het actief participeren in de kritische evaluatie, in het licht van `evidence based' kinesitherapie, van indicaties van de respiratoire kinesitherapie;
  15° het communiceren over de progressie van een patiėnt met andere zorgenverstrekkers die betrokken zijn in de zorg rond een patiėnt.
  De stage die in het kader van de specifieke opleiding uitgevoerd wordt, omvat ten minste 6 ECTS studiepunten.

  HOOFDSTUK III. - Criteria voor het behouden van de erkenning om zich als kinesitherapeut op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie te kunnen beroepen

  Art. 4. Het behouden van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie is aan de volgende voorwaarden onderworpen :
  1° de kinesitherapeut onderhoudt en ontwikkelt zijn kennis en bekwaamheden in de respiratoire kinesitherapie om zijn bijzondere beroepsbekwaamheid, conform de actuele gegevens van de wetenschap en de vigerende kwaliteitscriteria, te kunnen uitoefenen. Deze vervolmaking omvat het verwerven van minstens 200 punten per periode van vijf jaar middels volgende activiteiten :
  - cursussen, bijscholingen, symposia : 2 punten per gevolgd uur;
  - doceren in een erkende opleiding voor respiratoire kinesitherapie (maximum 150 punten) : 1 punt per uur;
  - stagebegeleiding (maximum 100 punten) : 0,5 punt per uur;
  - publiceren van artikels in wetenschappelijke tijdschriften (maximum 180 punten) : 60 punten per publicatie;
  - publicatie van een boekbespreking in een wetenschappelijk tijdschrift (maximum 100 punten) : 10 punten per boekbespreking;
  - publicatie van een boek cd-rom of dvd over respiratoire kinesitherapie (maximum 120 punten) : 60 punten per publicatie;
  - mondelinge of posterpresentatie op een wetenschappelijk congres (maximum 150 punten) : 30 punten per presentatie;
  - deelname aan lokale kwaliteitsgroepen (maximum 75 punten) : 2 punten per uur;
  - voordracht of publicatie over respiratoire kinesitherapie in het kader van maatschappelijke vorming (maximum 120 punten) : 30 punten per voordracht of publicatie.
  2° de kinesitherapeut met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie moet de respiratoire kinesitherapie de afgelopen vijf jaar minimum 1200 effectieve uren uitgeoefend hebben of moet wezenlijk door wetenschappelijk onderzoek tot het domein van de respiratoire kinesitherapie bijgedragen hebben;
  3° de documenten die aantonen dat aan bovengenoemde vervolmaking is voldaan en dat de kinesitherapeut minimum 1200 effectieve uren respiratoire kinesitherapie heeft uitgeoefend of wezenlijk door wetenschappelijk onderzoek tot het domein van de respiratoire kinesitherapie bijgedragen heeft, moeten door de kinesitherapeut bewaard worden.
  Deze elementen kunnen te allen tijde worden opgevraagd door de Erkenningscommissie of door de persoon die met de controle van het dossier van de betrokken kinesitherapeut is belast.

  HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepalingen

  Art. 5. § 1. In afwijking van artikel 2, 2°, van het ministerieel besluit van 22 april 2014 tot vaststelling van de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd zijn zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid en van artikel 2, 2°, van dit besluit, kan als kinesitherapeut met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie erkend worden, een erkend kinesitherapeut die algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam in de respiratoire kinesitherapie.
  Deze bijzondere beroepsbekwaamheid kan toegekend worden aan de kinesitherapeut die een dossier samenstelt waaruit blijkt :
  - dat voldoende ervaring werd opgebouwd in het domein van de respiratoire kinesitherapie, aan te tonen door een activiteitsprofiel en gestaafd met alle rechtsmiddelen, en
  - dat met vrucht een specifieke opleiding in de respiratoire kinesitherapie werd gevolgd, gestaafd door een diploma of getuigschrift, en/of
  - dat op regelmatige basis werd bijgeschoold in het domein van de respiratoire kinesitherapie, gestaafd door bewijzen van deelname aan nationale en/of internationale congressen en/of wetenschappelijke vergaderingen in verband met de respiratoire kinesitherapie en/of persoonlijke publicaties over respiratoire kinesitherapie.
  § 2. De personen bedoeld in paragraaf 1 dienen hun erkenningsaanvraag in binnen de twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de vijfde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 22 april 2014.
Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Volksgezondheid,
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 35sexies, ingevoegd door de wet van 19 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 10 december 2009;
   Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden, artikel 17;
   Gelet op het advies van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie, gegeven op 1 juni 2010;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 28 februari 2014;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 18 april 2014;
   Gelet op het advies van de Raad van State 55.629/2, gegeven op 2 april 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie