J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/04/10/2014009214/justel

Titel
10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-12-2014 en tekstbijwerking tot 30-05-2018)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 19-12-2014 nummer :   2014009214 bladzijde : 104479   BEELD
Dossiernummer : 2014-04-10/90
Inwerkingtreding : onbepaald    ***    01-12-2016

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering
Art. 2-5
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 6-18
HOOFDSTUK 4. [1 - Wijziging van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering]1
Art. 19
HOOFDSTUK 5. - Bepalingen betreffende de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
Art. 20-27
HOOFDSTUK 6. - Overgangsbepalingen
Art. 28-29
HOOFDSTUK 7. - Inwerkingtreding
Art. 30

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering

  Art. 2. In artikel 44 van het Wetboek van strafvordering, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 maart 1998, worden het tweede en het derde lid opgeheven.

  Art. 3. In artikel 44bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 april 1958, wordt § 2 opgeheven.

  Art. 4. In artikel 282, eerste lid van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 december 2009, wordt de zinsnede "ten minste eenentwintig jaar oud, en doet hem, eveneens op straffe van nietigheid, de eed afleggen dat hij trouw het gezegde zal vertalen, dat moet worden overgebracht aan degenen die een verschillende taal spreken" opgeheven.

  Art. 5. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 646 ingevoegd, luidende :
  "Art. 646. Voor de in dit Wetboek bedoelde deskundigen, zijn de artikelen 991ter tot 991undecies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing voor de taken die zij als gerechtsdeskundige uitvoeren.".

  HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

  Art. 6. Artikel 978, § 1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 december 2009, wordt opgeheven.

  Art. 7. Artikel 985, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 30 december 2009, wordt opgeheven.

  Art. 8. Artikel 986, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 mei 2007, wordt opgeheven.

  Art. 9. In het vierde deel, boek II, titel III, hoofdstuk VIII, afdeling VI, van hetzelfde Wetboek wordt een onderafdeling 6 ingevoegd, luidende :
  "Onderafdeling 6. De gerechtsdeskundigen"

  Art. 10. In onderafdeling 6, ingevoegd bij artikel 9, wordt een artikel 991ter ingevoegd, luidende :
  "Art. 991ter. Behoudens de uitzondering bedoeld in artikel 991decies, zijn uitsluitend de personen die, op beslissing van de minister van Justitie, opgenomen zijn in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, gemachtigd de titel van gerechtsdeskundige te voeren en bevoegd om opdrachten als gerechtsdeskundige te aanvaarden en uit te voeren.".

  Art. 11. In dezelfde onderafdeling 6 wordt een artikel 991quater ingevoegd, luidende :
  "Art. 991quater. Worden opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, de natuurlijke personen die :
  1° ten minste vijf jaar relevante ervaring gedurende een periode van acht jaar voorafgaand aan de aanvraag tot registratie aantonen in het domein van deskundigheid en specialisatie waarvoor zij zich als gerechtsdeskundige laten registeren;
  2° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of er wettelijk verblijven;
  3° een door het gemeentebestuur van hun woon- of verblijfplaats afgegeven uittreksel uit het strafregister bedoeld in artikel 595 van het Wetboek van strafvordering voorleggen dat niet ouder is dan drie maanden; personen die niet over een woon- of verblijfplaats in België beschikken, leggen een gelijkwaardig document voor van de lidstaat van de Europese Unie waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben;
  4° niet veroordeeld zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, bestaande uit een geldboete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer en behoudens veroordelingen die volgens de minister van Justitie kennelijk geen bezwaar vormen voor de uitvoering van onderzoeken in het domein van deskundigheid en specialisatie waarvoor ze zich als gerechtsdeskundige laten registreren. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op personen die in het buitenland tot een soortgelijke straf zijn veroordeeld door een in kracht van gewijsde gegane veroordeling;
  5° ten overstaan van de minister van Justitie schriftelijk verklaren dat zij zich ter beschikking stellen van de gerechtelijke overheden, die een beroep kunnen doen op hun diensten;
  6° het bewijs leveren dat zij over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis beschikken;
  7° ten overstaan van de minister van Justitie schriftelijk verklaren dat zij instemmen met de door de Koning op te stellen deontologische code, die minstens de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bevat;
  8° de door artikel 991novies, § 1, voorgeschreven eed hebben afgelegd.".

  Art. 12. In dezelfde onderafdeling 6 wordt een artikel 991quinquies ingevoegd, luidende :
  "Art. 991quinquies. § 1. Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen wordt door de minister van Justitie beheerd en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.
  § 2. Het register bevat de volgende gegevens :
  1° de naam, de voornaam en het geslacht van de gerechtsdeskundige;
  2° de contactgegevens welke de gerechtelijke overheden die een beroep kunnen doen op zijn diensten in staat stellen hem te bereiken;
  3° de deskundigheid en de specialisatie waarvoor hij is geregistreerd;
  4° de gerechtelijke arrondissementen waarvoor hij beschikbaar is.
  Dit register kan vrij worden geraadpleegd op de webstek van de Federale Overheidsdienst Justitie.".

  Art. 13. In dezelfde onderafdeling 6 wordt een artikel 991sexies ingevoegd, luidende :
  "Art. 991sexies. Aan de gerechtsdeskundige die opgenomen wordt in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, wordt door de minister van Justitie een identificatienummer en een legitimatiekaart uitgereikt, waarvan het model wordt vastgesteld bij koninklijk besluit.
  Het identificatienummer wordt opgenomen in het eindverslag dat wordt bedoeld in artikel 978, § 1.
  In geval van verlies van de titel van gerechtsdeskundige, of ingeval de gerechtsdeskundige er afstand van doet, wordt de legitimatiekaart onverwijld aan de minister van Justitie teruggegeven en wordt het identificatienummer in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen geschrapt.".

  Art. 14. In dezelfde onderafdeling 6 wordt een artikel 991septies ingevoegd, luidende :
  "Art. 991septies. § 1 Indien bij herhaling kennelijk ontoereikende prestaties worden geleverd of het gedrag of de handelwijze van de gerechtsdeskundige de waardigheid van de functie schaadt of aan de in artikel 991quater, 7°, bedoelde deontologie tekortkomt, kan de minister van Justitie, op voorstel van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg waar de betrokkene zijn beroepsactiviteiten uitoefent of op voorstel van de procureur des Konings en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, bij een met redenen omklede beslissing diens naam tijdelijk of definitief uit het nationaal register voor gerechtsdeskundigen schrappen. De duur van de tijdelijke schrapping wordt afhankelijk van de ernst van de tekortkoming door de minister bepaald, zonder dat zij één jaar te boven mag gaan.
  § 2. Indien de betrokkene geen woon- of verblijfplaats heeft in België, kan de minister van Justitie op voorstel van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel of op voorstel van de procureur des Konings, tot de in § 1 bedoelde schrapping beslissen in dezelfde gevallen en op dezelfde wijze als in § 1 wordt bepaald.".

  Art. 15. In dezelfde onderafdeling 6 wordt een artikel 991octies ingevoegd, luidende :
  "Art. 991octies. Het in artikel 991quater, 6°, bedoelde bewijs wordt geleverd door het voorleggen aan de minister van Justitie van :
  1° wat de beroepsbekwaamheid betreft, een diploma in het domein van deskundigheid waarvoor de kandidaat zich als gerechtsdeskundige laat registeren en een bewijs waaruit de vijf jaar relevante ervaring gedurende een periode van acht jaar voorafgaand aan de aanvraag tot registratie blijkt;
  2° wat de juridische kennis betreft, een getuigschrift, waaruit deze kennis blijkt en dat is afgegeven door een door de Koning erkende instelling.".

  Art. 16. In dezelfde onderafdeling 6 wordt een artikel 991novies ingevoegd, luidende :
  "Art. 991novies. § 1. De kandidaat die voldoet aan de bij artikel 991quater, 1° tot 7° bepaalde voorwaarden legt in handen van de voorzitter van het hof van beroep van het rechtsgebied van de plaats waar hij zijn beroepsactiviteiten uitoefent of, in geval van uitoefening van de beroepsactiviteiten binnen een vennootschap, de rechter van de maatschappelijke zetel of van de hoofdplaats van vestiging van de vennootschap, de volgende eed af :
  "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen", of :
  "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", of
  "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
  Deze eed is geldig voor alle opdrachten die nadien aan de betrokkene in zijn hoedanigheid van gerechtsdeskundige zullen worden toevertrouwd.
  § 2. De kandidaat die geen woon- of verblijfplaats heeft in België, legt de eed af in handen van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel.".

  Art. 17. In dezelfde onderafdeling 6 wordt een artikel 991decies ingevoegd, luidende :
  "Art. 991decies. Onverminderd artikel 991ter kan de gerechtelijke overheid die de opdracht geeft bij een met redenen omklede beslissing een deskundige aanwijzen die niet in het nationaal register van gerechtsdeskundigen is opgenomen, in de hierna genoemde gevallen:
  - in spoedeisende gevallen;
  - wanneer geen gerechtsdeskundige met de vereiste deskundigheid en specialisatie beschikbaar is;
  - wanneer het nationaal register, gelet op de specifieke aard van het geschil, geen gerechtsdeskundige bevat die beschikt over de vereiste deskundigheid en specialisatie.
  Enkel en alleen voor de hem toegewezen opdracht voert de in het eerste lid bedoelde deskundige de titel van gerechtsdeskundige. Hij ondertekent zijn verslag op straffe van nietigheid en zijn handtekening wordt voorafgegaan door de volgende schriftelijke eed:
  "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb", of
  "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", of
  "Ich schwöre dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfült habe.".
  In voorkomend geval wordt er van deze procedure, van de beweegredenen en van de naam en voornaam van de aangestelde deskundige melding gemaakt in de beslissing tot aanstelling of op het zittingsblad.".

  Art. 18. In dezelfde onderafdeling 6 wordt een artikel 991undecies ingevoegd, luidende :
  "Art. 991undecies. Gerechtsdeskundigen kunnen beslissen een opdracht niet te aanvaarden.".

  HOOFDSTUK 4. [1 - Wijziging van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering]1
  ----------
  (1)<W 2014-05-05/11, art. 131, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2016>

  Art. 19.[1 In artikel 5, § 2, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering worden de volgende wijzigingen aangebracht :
   1° het eerste lid aanvullen met de woorden "en die werd opgenomen in het nationaal register van gerechtsdeskundigen overeenkomstig artikel 991quater van het Gerechtelijk Wetboek";
   2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende :
   "Enkel in de gevallen en op de wijze bepaald in artikel 991decies van het Gerechtelijk Wetboek, kan het psychiatrisch deskundigenonderzoek uitgevoerd worden onder de leiding en de verantwoordelijkheid van een psychiater die geen houder is van de beroepstitel forensisch psychiater".]1
  ----------
  (1)<W 2014-05-05/11, art. 131, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2016>

  HOOFDSTUK 5. - Bepalingen betreffende de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

  Art. 20.Behoudens de uitzondering bedoeld in artikel 27 van deze wet zijn uitsluitend de personen die, op beslissing van de minister van Justitie [1 of de door hem gemachtigde ambtenaar op advies van de aanvaardingscommissie]1, opgenomen zijn in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, gemachtigd de titel van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk te voeren en bevoegd om de hen bij de wet toevertrouwde vertaal- of tolkwerkzaamheden te verrichten.
  [1 De minister of de door hem gemachtigde ambtenaar wint inlichtingen in omtrent de moraliteit van de kandidaat beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk en zijn beroepsbekwaamheid bij het openbaar ministerie en de gerechtelijke of andere autoriteiten waarvoor hij eventueel reeds is opgetreden. Indien nodig kan een veiligheidsadvies zoals bedoeld in de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, vereist worden. Deze inlichtingen mogen enkel gebruikt wordt voor het beheer van dit register.
   De ingewonnen gegevens worden bewaard door de Federale Overheidsdienst Justitie tot de opname in het register om welke reden dan ook wordt beëindigd. Bij weigering van de opname of de verlenging van de inschrijving in het register worden de gegevens bewaard tot de beslissing definitief is.
   De opname in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en de verlenging ervan gebeuren na advies van de aanvaardingscommissie. Deze gaat na dat het voorgelegd diploma toegang kan geven tot de gekozen taal, dat de aangegeven ervaring relevant is en dat het bewijs van de juridische kennis is gegeven.
   Op initiatief en onder toezicht van de aanvaardingscommissie, verzekert de Federale overheidsdienst Justitie de permanente kwaliteitsbewaking op de aanstellingen van beëdigd tolken, vertalers en vertalers-tolken en op de uitvoering van de vertaal- of tolkwerkzaamheden door de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.
   De Koning bepaalt de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie. In geen geval mag de meerderheid van de commissie uit beëdigd vertalers, tolken of vertalers-tolken bestaan.]1
  ----------
  (1)<W 2017-04-19/15, art. 11, 003; Inwerkingtreding : 10-06-2017>

  Art. 21.Worden opgenomen in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, de natuurlijke personen die :
  1° ten minste 21 jaar oud zijn;
  2° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of er wettelijk verblijven;
  3° een door het gemeentebestuur van de woonplaats of van de verblijfplaats afgeleverd uittreksel uit het Strafregister bedoeld in artikel 595 van het Wetboek van strafvordering kunnen voorleggen dat niet ouder is dan drie maanden; personen die niet over een woon- of verblijfplaats in België beschikken, dienen een gelijkwaardig document van de lidstaat van de Europese Unie waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben, voor te leggen;
  4° niet veroordeeld zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, bestaande uit een geldboete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer en behoudens veroordelingen die volgens de minister van Justitie kennelijk geen bezwaar vormen voor de uitoefening van de functie van tolk, vertaler of vertaler-tolk. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op personen die in het buitenland tot een soortgelijke straf zijn veroordeeld door een in kracht van gewijsde gegane veroordeling;
  5° ten overstaan van de minister van Justitie schriftelijk verklaren dat zij zich ter beschikking stellen van de [1 ...]1 overheden, die overeenkomstig deze wet een beroep kunnen doen op hun diensten;
  6° kunnen aantonen dat zij over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis beschikken;
  [1 6° /1. ten overstaan van de minister van Justitie schriftelijk verklaren dat ze zich ertoe verbinden permanente vormingen te volgen, zowel op het vlak van de kennis van de taal waarvoor ze werden ingeschreven, als van de techniek van het vertalen en van de gerechtelijke procedures, volgens de door de Koning bepaalde nadere regels;]1
  7° ten overstaan van de minister van Justitie schriftelijk verklaren dat zij [1 hebben kennis genomen van de deontologische code opgesteld door de Koning, die minstens de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bevat en dat zij deze code zullen naleven]1;
  8° de voorgeschreven eed hebben afgelegd.
  ----------
  (1)<W 2017-04-19/15, art. 12, 003; Inwerkingtreding : 10-06-2017>

  Art. 22.Het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken wordt door de minister van Justitie beheerd en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.
  [1 De opname in het nationaal register geldt voor een periode van zes jaar. De vertaler, tolk of vertaler-tolk kan zes maanden voor het verstrijken van deze periode een verlenging van zijn opname vragen. Bij deze aanvraag voegt hij een lijst van de burgerrechtelijke en administratieve opdrachten en het bewijs van de gevolgde permanente vorming. Bij beslissing van de minister van Justitie, of de door hem gemachtigde ambtenaar, en na advies van de aanvaardingscommissie wordt de inschrijving verlengd voor een nieuwe periode van zes jaar.]1
  Het register bevat de volgende gegevens :
  1° de naam, de voornaam en het geslacht van de vertaler, tolk of vertaler-tolk;
  2° de contactgegevens welke de [1 ...]1 overheden die overeenkomstig deze wet een beroep kunnen doen op zijn diensten in staat stellen hem te bereiken;
  3° de proceduretaal en de andere taal of talen waarvoor hij zich heeft laten registreren;
  4° de gerechtelijke arrondissementen waarvoor hij beschikbaar is;
  [1 5° het identificatienummer van de vertaler, tolk en vertaler-tolk, de datum van opname en verlenging.]1
  [1 Dit register kan vrij geraadpleegd worden op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.]1
  ----------
  (1)<W 2017-04-19/15, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 10-06-2017>

  Art. 23.Aan de vertalers, tolken en de vertalers-tolken die opgenomen zijn in het nationaal register wordt, door de minister van Justitie [1 of de door hem gemachtigde ambtenaar]1, een identificatienummer uitgereikt. Er wordt hen tevens een legitimatiekaart uitgereikt, waarvan het model bepaald wordt door de Koning.
  Op alle met toepassing van deze wet gemaakte vertalingen wordt volgende vermelding aangebracht :
  "Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ...." of
  "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le ...." of
  "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ... Gegeben zu ..., den ....",
  gevolgd door het identificatienummer, de naam en de titel.
  In geval van verlies van de titel van beëdigd vertaler, tolk, of vertaler-tolk ingevolge een in artikel 24 bedoelde beslissing van de minister van Justitie, of ingeval betrokkene er afstand van doet, wordt de legitimatiekaart onverwijld aan de minister van Justitie teruggegeven en wordt [1 de opname]1 uit het register [1 geschorst bij tijdelijke verlies of geschrapt]1.
  [1 De vertalers, tolken en vertalers-tolken betalen bij hun aanvraag tot inschrijving in het register een bijdrage in de kosten. De Koning bepaalt het bedrag en de nadere regels van deze bijdrage.]1
  ----------
  (1)<W 2017-04-19/15, art. 14, 003; Inwerkingtreding : 10-06-2017>

  Art. 24.[1 § 1. Wanneer de vertaler, de tolk of de vertaler-tolk aan de plichten van zijn opdracht verzuimt of door zijn gedrag afbreuk doet aan de waardigheid van zijn titel kan de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, desgevallend op voorstel van de korpschef in de zin van artikel 58bis, 2°, na advies van de aanvaardingscommissie, of op voorstel van de aanvaardingscommissie en na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene, bij een met redenen omklede beslissing de betrokkene schorsen of diens naam tijdelijk of definitief uit het nationaal register schrappen. De duur van de schorsing of tijdelijke schrapping wordt afhankelijk van de ernst van de tekortkoming door de minister of de door hem gemachtigde ambtenaar bepaald, zonder dat zij een jaar te boven mag gaan.
   De tijdelijke schrapping kan worden verlengd met telkens maximum een jaar, bij een met redenen omklede beslissing van de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, na kennis te hebben genomen van de opmerkingen van de betrokkene.
   § 2. De aanvaardingscommissie heeft tevens als opdracht toezicht te houden op de naleving door de geregistreerde vertalers, tolken en vertalers-tolken van de deontologische code bedoeld in artikel 21, 7°. De aanvaardingscommissie kan optreden op eigen initiatief of bij klachten door een belanghebbende over de inbreuken op deze code. Na de vertaler, tolk of vertaler-tolk gehoord te hebben, kan zij aanbevelingen doen aan de minister van Justitie of aan de door hem gemachtigde ambtenaar. Zij kan de schorsing of de tijdelijke of definitieve schrapping van de vertaler, tolk of vertaler-tolk voorstellen.]1
  ----------
  (1)<W 2017-04-19/15, art. 15, 003; Inwerkingtreding : 10-06-2017>

  Art. 25.Het in artikel 21, 6°, bedoelde bewijs wordt geleverd door het voorleggen aan de minister van Justitie van :
  1° wat de beroepsbekwaamheid betreft, elk diploma dat is behaald of elk bewijs van relevante beroepservaring van minstens twee jaar die is opgedaan gedurende een periode van acht jaar voorafgaand aan de aanvraag tot registratie [1 . De vertalers, tolken en vertalers-tolken die in een ander lidstaat van de Europese Unie gedomicilieerd zijn, kunnen hun beroepsbekwaamheid bewijzen door een opname in een gelijkaardig register van hun staat, waarvan zij het bewijs leveren]1;
  2° [1 wat de juridische kennis betreft, een getuigschrift afgegeven na het volgen van een opleiding die beantwoordt aan de door de Koning bepaalde voorwaarden.]1
  ----------
  (1)<W 2017-04-19/15, art. 16, 003; Inwerkingtreding : 10-06-2017>

  Art. 26.§ 1. De natuurlijke persoon die voldoet aan de bij [1 artikel 21, 1° tot 7°]1, bepaalde voorwaarden legt in handen van de [1 eerste]1 voorzitter van het hof van beroep van het rechtsgebied van zijn woon- of verblijfplaats, [1 ...]1 de volgende eed af :
  "Ik zweer dat ik mijn opdracht nauwgezet in eer en geweten en eerlijk zal vervullen", of
  "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité", of
  "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde".
  Deze eed is geldig voor alle opdrachten die nadien aan de betrokkene in zijn hoedanigheid van beëdigd tolk, vertaler of vertaler-tolk worden toevertrouwd.
  § 2. De kandidaat die geen woon- of verblijfplaats heeft in België, legt de eed af in handen van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel.
  [1 § 3. De beëdigd vertaler, tolk en vertaler-tolk is gehouden tot het volgen van permanente vorming, zowel op het vlak van de kennis van de taal waarvoor hij is ingeschreven, als van de techniek van het vertalen en van de gerechtelijke procedure. De aanvaardingscommissie houdt bij de beoordeling van de aanvraag tot verlenging rekening met de gevolgde opleidingen.]1
  ----------
  (1)<W 2017-04-19/15, art. 17, 003; Inwerkingtreding : 10-06-2017>

  Art. 27.[1 § 1.]1 Onverminderd artikel 20 kan de [1 ...]1 overheid die de opdracht geeft bij een met redenen omklede beslissing een vertaler, tolk of vertaler-tolk aanwijzen die niet in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken is opgenomen, in de hierna genoemde gevallen :
  - in spoedeisende gevallen;
  - wanneer er geen tolk, vertaler of vertaler-tolk beschikbaar is voor de betrokken taal;
  - wanneer het nationaal register, gelet op de zeldzaamheid van de taal, geen vertaler, tolk of vertaler-tolk bevat die beschikt over de vereiste kennis van de betrokken taal.
  [2 De betrokkene bedoeld in het eerste lid voert de titel van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk slechts voor de aan hem toegewezen opdracht.
   De aldus aangewezen tolk legt de volgende eed af:
   "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen", of
   "Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité", of
   "Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde".
   De aangewezen vertaler of vertaler-tolk ondertekent zijn vertaling op straffe van nietigheid en voorafgegaan door de volgende schriftelijke eed:
   "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb", of
   "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", of
   "Ich schwöre dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfült habe.]2
  In voorkomend geval wordt er van deze procedure, van de beweegredenen en van de naam en voornaam van de aangestelde vertaler, tolk of vertaler-tolk melding gemaakt in de beslissing tot aanstelling of op het zittingsblad.
  [1 Een uittreksel van de beslissing met vermelding van de identiteit van de vertaler, tolk of vertaler-tolk en de motivering worden meegedeeld aan de dienst die het nationale register beheert.]1
  [1 § 2. In burgerlijke zaken kunnen beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken een opdracht weigeren.]1
  ----------
  (1)<W 2017-04-19/15, art. 18, 003; Inwerkingtreding : 10-06-2017>
  (2)<W 2018-05-25/02, art. 72, 004; Inwerkingtreding : 09-06-2018>

  HOOFDSTUK 6. - Overgangsbepalingen

  Art. 28.Deskundigen die werkzaam zijn voor de gerechtelijke overheden voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, dienen uiterlijk vijf jaar na deze datum aan de bepalingen ervan te voldoen.
  [1 Na voorlegging van het bewijs van deze werkzaamheid worden zij voorlopig opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen met de vermelding van het voorlopig karakter van deze opname. Zij zijn gebonden door de deontologische code bedoeld in artikel 991quater, 7°, van hetzelfde Wetboek.]1
  ----------
  (1)<W 2017-04-19/15, art. 19, 003; Inwerkingtreding : 10-06-2017>

  Art. 29.Vertalers, tolken en vertalers-tolken die werkzaam zijn voor de bevoegde overheden voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, dienen uiterlijk vijf jaar na haar inwerkingtreding aan de bepalingen ervan te voldoen.
  [1 Na voorlegging van het bewijs van deze werkzaamheid worden zij voorlopig opgenomen in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken met de vermelding van het voorlopig karakter van deze opname. Zij zijn gebonden door de deontologische code bedoeld in artikel 21, 7°.]1
  ----------
  (1)<W 2017-04-19/15, art. 20, 003; Inwerkingtreding : 10-06-2017>

  HOOFDSTUK 7. - Inwerkingtreding

  Art. 30. Deze wet treedt in werking op de door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op de eerste dag van de vierentwintigste maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 10 april 2014.
FILIP
Van Koningswege :
De minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • WET VAN 25-05-2018 GEPUBL. OP 30-05-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 27)
 • BEELD
 • WET VAN 19-04-2017 GEPUBL. OP 31-05-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29)
 • BEELD
 • WET VAN 05-05-2014 GEPUBL. OP 09-07-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 19)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be). Stukken : 53-1499. Integraal Verslag : 20 februari 2014. Senaat (www.senate.be). Stukken: 5-2498.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie