J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/04/03/2014031343/justel

Titel
3 APRIL 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 15-07-2014 nummer :   2014031343 bladzijde : 53802   BEELD
Dossiernummer : 2014-04-03/55
Inwerkingtreding : 25-07-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-12

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het opschrift van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen wordt het woord "gebouwen" vervangen door de woorden "of aan EPB-certificatie onderworpen EPB-eenheden"

  Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de punten 1° en 2° worden vervangen als volgt :
  "1° Ordonnantie : De Ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;
  2° Geldende berekeningsmethode : Reglementaire berekeningsmethode van de energieprestatie, die wordt vastgelegd krachtens artikel 5, § 1 van de ordonnantie en in uitvoering van artikel 19 van het besluit van 21 december 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen;";
  2° in de Nederlandse versie van punt 6° wordt het woord " gelderde " vervangen door het woord " geldende ".

  Art. 3. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "ieder gebouw" vervangen door de woorden "iedere EPB-eenheid onderworpen aan een EPB-aangifte".

  Art. 4. In het opschrift van Hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt het woord "gebouw" vervangen door het woord "EPB-eenheid".

  Art. 5. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, eerste lid, worden de woorden "voor ieder gebouw behorend tot het toepassingsgebied van de Ordonnantie dat" vervangen door de woorden "voor iedere EPB-eenheid onderworpen aan een EPB-aangifte dat";
  2° in § 1, punt b) worden de woorden "hergenomen in de in artikel 12, § 1, e) bedoelde lijst" opgeheven en worden de volgende woorden toegevoegd : ", behalve in het geval waar de methode een ministeriële volmacht voorziet om deze aan te vullen of expliciet de gelijkwaardigheidsaanvraag vermeldt";
  3° Er wordt een nieuwe § 2 ingevoegd, luidend als volgt :
  " § 2. De gelijkwaardigheidsaanvraag kan ingediend worden voor ieder EPB-eenheid onderworpen aan een door een certificateur opgestelde EPB-certificaat en die gebruik maakt van een innovatieve bouwconcept of technologie waardoor de totale primaire energiebesparing van elke EPB-eenheid waarop het concept van toepassing is minstens 8 procent bedraagt, behalve in het geval waar de methode een ministeriële volmacht voorziet om deze aan te vullen of expliciet de gelijkwaardigheidsaanvraag vermeldt.";
  4° in oude § 2, op nieuwe genummerd § 3 worden de volgende woorden toegevoegd : ", en de in de § 1, b) bedoelde voorwaarde is voor elke innovatieve bouwconcept of technologie".

  Art. 6. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : "voor de EPB-eenheden onderworpen aan een EPB-aangifte, of door de houder of de overdrager van de rechten op het EPB-eenheid onderworpen aan een door een certificateur opgestelde EPB-certificaat".

  Art. 7. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1, g) worden de woorden "voor de EPB-eenheden onderworpen aan een EPB-aangifte," ingevoegd vóór de woorden "het bewijs";
  2° in § 3, b) worden de woorden "onder deze erkend door het Instituut" opgeheven;
  3° het punt c) van § 3 wordt aangevuld als volgt : ", de berekeningsmethode van de aanvrager wordt zoveel mogelijk gebaseerd op een geldende berekeningsmethode die op de nieuwe EPB-eenheden van toepassing is".

  Art. 8. In artikel 10, § 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "per aangetekend schrijven naar het Instituut in een exemplaar" worden vervangen door de woorden "hetzij per aangetekend schrijven in een exemplaar hetzij elektronisch naar het Instituut";
  2° de woorden "ten laatste 40 kalenderdagen vóór het begin van de werken" worden vervangen door de woorden ". Voor de EPB-eenheden onderworpen aan een EPB-aangifte wordt de gelijkwaardigheidsaanvraag ten laatste 40 kalenderdagen vóór het begin van de werken verstuurd".

  Art. 9. In artikel 12, § 1 van hetzelfde besluit worden de punten c) en e) opgeheven.

  Art. 10. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in eerste lid, die § 1 wordt, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden "voor een aan de EPB-aangifte onderworpen EPB-eenheid" worden ingevoegd tussen de woorden "Indien de gelijkwaardigheid" en de woorden "toegekend wordt,";
  b) de woorden "maken het dossier van de gelijkwaardigheidsaanvraag en de beslissing van het Instituut deel uit van het technisch EPB-dossier en worden" worden vervangen door de woorden "worden de gelijkwaardigheidsaanvraag en de beslissing van het Instituut";
  2° een nieuwe § 2 wordt toegevoegd, luidend als volgt : " § 2. Indien de gelijkwaardigheid voor een aan een door een certificateur opgestelde EPB-certificaat onderworpen EPB-eenheid toegekend wordt maken de gelijkwaardigheidsaanvraag en de beslissing van het Instituut deel uit van de in de artikel 6 § 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende de erkenning van de certificateurs voor het opstellen van een EPB-certificaat of en EPB-certificaat Openbaar gebouw bedoelde bewijsstukken en ingezamelde gegevens."

  Art. 11. In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 18, § 1" vervangen door de woorden "artikel 18".

  Art. 12. De Minister bevoegd voor energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 3 april 2014.
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
R. VERVOORT
De Minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing,
Mevr. E. HUYTEBROECK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
   Gelet op artikel 8 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;
   Gelet op de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, artikelen 5, § 2 en 17, § 3;
   Gelet op de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikelen 2.2.2, § 2 et 2.2.12, § 3;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 14 november 2013;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 21 november 2013;
   Gelet op het advies 54.856/3 van de Raad van State, gegeven op 5 februari 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op voorstel van de Minister belast met Energie;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie