J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2014/03/31/2014202533/justel

Titel
31 MAART 2014. - Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake toerisme

Bron :
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Publicatie : 25-04-2014 nummer :   2014202533 bladzijde : 34940       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-03-31/04
Inwerkingtreding :
01-07-2014
onbepaald

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het Duitse taalgebied worden alle bevoegdheden van het Waals Gewest inzake toerisme bedoeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 6° en 9°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen uitgeoefend door de Duitstalige Gemeenschap.
  De bevoegdheden van het Waals Gewest betreffende de aangelegenheid bedoeld in het eerste lid worden uitgeoefend door het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

  Art. 2. De overdracht van de uitoefening van de aangelegenheden bedoeld in artikel 1 geschiedt zonder goederen- en personeelsoverdracht.

  Art. 3. De rechten en plichten van het Waals Gewest betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 1, met inbegrip van de rechten de plichten die voortvloeien uit lopende of toekomstige rechtsprocedures, worden overgenomen door de Duitstalige Gemeenschap.
  In geval van geschil kan het Waals Gewest of de Duitstalige Gemeenschap, naargelang van het geval, in het geding tussenkomen of de overheid die het/haar opvolgt of die door het/haar wordt opgevolgd in het geding roepen.

  Art. 4. Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2014, voor zover een gelijkluidend, door het Parlement van het Waals Gewest aangenomen decreet in werking treedt op dezelfde datum.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Eupen, 31 maart 2014.
De Minister-President,
Minister van Lokale Besturen,
K.-H. LAMBERTZ
De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid,
O. PAASCH
De Minister van Cultuur, Media en Toerisme,
Mevr. I. WEYKMANS
De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden,
H. MOLLERS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 2013-2014. Parlementaire stukken : 213 (2013-2014), nr. 1. Ontwerp van decreet. Integraal verslag : 31 maart 2014, nr. 64. Bespreking en aanneming.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie