J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2014/03/27/2014031308/justel

Titel
27 MAART 2014. - Ordonnantie houdende instemming met het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gedaan te GenŤve, op 26 mei 2000

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 02-05-2014 nummer :   2014031308 bladzijde : 35930       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-03-27/40
Inwerkingtreding : 12-05-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. Het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gedaan te GenŤve, op 26 mei 2000, zal volkomen gevolg hebben.

  Art. 3. De wijzigingen van het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gedaan te Geneve op 26 mei 2000 en van de voorschriften in de bijlage die met toepassing van de artikelen 19 en 20 van het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gedaan te Geneve, op 26 mei 2000, worden aangenomen, zonder dat BelgiŽ zich tegen de aanneming ervan verzet, zullen volkomen gevolg hebben.
  De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ertoe gehouden, elke wijziging van het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, die met toepassing van het hierboven vermelde artikel wordt aangenomen, mee te delen aan het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen een termijn van drie maanden na de aanvaarding ervan.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 27 maart 2014.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
Mevr. E. HUYTEBROECK
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. Br. GROUWELS
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2013/2014. A-495/1 Ontwerp van ordonnantie. A-495/2 Verslag (verwijzing). Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 14 maart 2014.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie