J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/03/05/2014011164/justel

Titel
5 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de technische oplossing die de operatoren die mobiele diensten van de tweede generatie aanbieden of doorverkopen dienen te implementeren zodat de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden per tekstbericht kunnen bereikt worden

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 18-03-2014 nummer :   2014011164 bladzijde : 22132       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-03-05/01
Inwerkingtreding : 28-03-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
  1° " Nooddiensten die ter plaatse hulp bieden " : de nooddiensten zoals bedoeld in artikel 107, § 1, eerste lid, a), van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;
  2° " 2G-operatoren " : operatoren die publieke mobiele elektronische-communicatiediensten van de tweede generatie aanbieden of doorverkopen.

  Art. 2. De 2G-operatoren implementeren de technische oplossing hernomen in de bijlage bij dit besluit ten laatste op de eerste dag van de derde maand die volgt op deze waarin dit besluit in werking treedt.

  BIJLAGE.

  Art. N.
   1. De operatoren die mobiele diensten van de tweede generatie aanbieden of doorverkopen en die zelf een " Short Messaging Service-Center " (" SMS-C ", ook wel " SMS-Centrale " genoemd) uitbaten :
  a. Verzekeren een beveiligde verbinding over het internet (" IPSec VPN ") van hun SMS-Centrale met de SMS-Centrale van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden.
  b. Zij creëren op hun SMS-Centrale een (of meerdere) account(s) voor elk van de nummers waarop de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden per SMS kunnen worden bereikt. Zij creëren op hun SMS-Centrale een account voor elk van de nummers die gebruikt worden om de bereikbaarheid per SMS van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, te testen. De wijze waarop de operatoren de account of accounts organiseren dient door de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden goedgekeurd te worden.
  c. Zij leveren de identificatie van de verzender van een tekstbericht gericht aan de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden via de nummers waarvoor een account werd gecreëerd zoals vermeld onder b., op dezelfde wijze als de levering van de identificatie van de oproeper voor mobiele noodoproepen.
  d. Zij leveren de localisatie van de eindapparatuur waarmee het tekstbericht aan de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden werd gestuurd via de nummers waarvoor een account werd gecreëerd zoals vermeld onder b., via het LBS (" locationbased services ")-systeem dat door hen in werking is gesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepalingen voor het aanleveren van locatiegegevens voor noodoproepen uitgaande van mobiele netwerken aan de nooddiensten overeenkomstig artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
  2. De operatoren die mobiele diensten van de tweede generatie aanbieden of doorverkopen en die zelf geen SMS-Centrale uitbaten sluiten met de operator van het onderliggende mobiele netwerk een akkoord zodat voor de SMS'en die uitgaan van de gebruikers van hun diensten gericht aan de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, dezelfde modaliteiten worden verzekerd als in punt 1.
  
  Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 5 maart 2014 tot vaststelling van de technische oplossing die de operatoren die mobiele diensten van de tweede generatie aanbieden of doorverkopen dienen te implementeren zodat de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden per tekstbericht kunnen bereikt worden.
  J. VANDE LANOTTE

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 5 maart 2014.
J. VANDE LANOTTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, artikel 107, § 2/1, ingevoegd bij de wet van 14 november 2011;
   Gelet op de vraag van het Instituut op datum van 11 maart 2013 gericht aan de mobiele operatoren om ten laatste op 5 juli 2013 technische oplossingen voor te stellen om de bereikbaarheid per tekstbericht van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, te verzekeren;
   Gelet op de consultatie door het Instituut van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden over de door de mobiele operatoren voorgestelde technische oplossingen;
   Gelet op het voorstel van 20 december 2013 van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 januari 2014;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 28 januari 2014;
   Gelet op advies 55.259/4 van de Raad van State, gegeven op 24 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Verslag aan de Koning Tekst Inhoudstafel Begin
   ADVIES 55.259/4 VAN 24 FEBRUARI 2014 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN MINISTERIEEL BESLUIT `TOT VASTSTELLING VAN DE TECHNISCHE OPLOSSING DIE DE OPERATOREN DIE MOBIELE DIENSTEN VAN DE TWEEDE GENERATIE AANBIEDEN OF DOORVERKOPEN DIENEN TE IMPLEMENTEREN ZODAT DE NOODDIENSTEN DIE TER PLAATSE HULP BIEDEN PER TEKSTBERICHT KUNNEN BEREIKT WORDEN'
   Op 31 januari 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van ministerieel besluit `tot vaststelling van de technische oplossing die de operatoren die mobiele diensten van de tweede generatie aanbieden of doorverkopen dienen te implementeren zodat de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden per tekstbericht kunnen bereikt worden'.
   Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 24 februari 2014.
   De kamer was samengesteld uit Yves Kreins, eerste voorzitter van de Raad van State, Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Bernard Blero, staatsraad, Christian Behrendt en Jacques Englebert, assessoren, en Colette Gigot, griffier.
   Het verslag is uitgebracht door Anne Vagman, eerste auditeur.
   De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.
   Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 24 februari 2014.
   Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.
   Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.
   Bijzondere opmerkingen
   Aanhef
   Gelet op de wijzigingen die bij artikel 23 van de wet van 20 januari 2014 `houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State' (1) (2) zijn aangebracht in artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, moet in het zevende lid worden vermeld dat het advies is gegeven met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° (en niet 1° ), van de gecoördineerde wetten.
   Dispositief
   Artikel 2
   In verband met de uiterste datum waarop de operatoren in kwestie de in aanmerking genomen technische oplossing moeten implementeren, is het ter wille van de rechtszekerheid beter de voorliggende bepaling te redigeren als volgt:
   "Art. 2. De 2G-operatoren implementeren de technische oplossing, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, ten laatste op de eerste dag van de derde maand die volgt op die waarin dit besluit in werking treedt".
   De bepaling moet dienovereenkomstig worden herzien.
   Bijlage
   In punt 2 van de Franse versie van de bijlage moeten de woorden "ou qui n'exploitent pas eux-mêmes" worden vervangen door de woorden "et qui n'exploitent pas eux-mêmes".
   
   ----------
   
   (1) De aangebrachte wijzigingen hebben tot gevolg dat de adviesaanvragen die de afdeling Wetgeving binnen een termijn van dertig dagen moet behandelen (zoals die welke ingediend is bij de Raad van State op 31 januari 2014 over het thans voorliggende ontwerp van ministerieel besluit) voortaan niet meer vallen onder de toepassing van punt 1° van dat lid (dat thans betrekking heeft op de aanvragen om advies binnen een termijn van zestig dagen), maar van punt 2° van datzelfde lid.
   (2) Die wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2014, en artikel 23 ervan is op diezelfde dag in werking getreden, overeenkomstig artikel 39 ervan.
   
   De griffier,
   C. Gigot.
   De eerste voorzitter,
   Y. Kreins.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Verslag aan de Koning Inhoudstafel
Franstalige versie