J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
24 FEBRUARI 2014. - Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 27-03-2014 nummer :   2014031181 bladzijde : 26861       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-02-24/08
Inwerkingtreding : 06-04-2014
Opheffing : 31-12-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit heeft betrekking op een energetische karakterisering van het bouwproduct ventilatiesysteem "BEMAL A+" binnen het volgende toepassingsgebied :
  1° het systeem zoals beschreven in ATG-E n° 13/E013, waarbij :
  a) De vraaggestuurde regelbare afvoeropeningen en de afvoerkanalen van het ventilatiesysteem moeten van het merk BEMAL zijn;
  b) het geïnstalleerde systeem alsook de componenten moeten aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen
  2° Bestemming :
  a) EPB-eenheid Wooneenheid met individuele afzuiging.
  b) EPB-eenheid Wooneenheid met collective afzuiging, op voorwaarde dat.
  * De afvoerkanalen aan de eisen en aanbevelingen van de norm NBN D50-001 beantwoorden, en in het bijzonder aan de eisen en aanbevelingen in de bijlage II van deze norm,
  * De afvoerkanalen van de hoogste verdieping van het gebouw niet op de collectieve kanalen worden aangesloten maar rechtstreeks bovendaks uitmonden.

  Art. 2. § 1. Beschrijving van het bouwproduct
  Het bouwproduct "BEMAL A+" is een vraaggestuurde ventilatiesysteem, waarbij :
  - Zelfregelende toevoeropeningen in droge ruimtes worden geplaatst;
  - mechanische afvoeropeningen in de vochtige ruimtes worden geplaatst;
  - het afgezogen ventilatiedebiet per vochtige ruimte automatisch kan aangepast worden ter hoogte van de ventilatiemond, in functie van
  o vocht- en aanwezigheidsdetectie in de keuken en badkamer
  o vochtdetectie in de wasplaats
  o aanwezigheidsdetectie in de WC
  § 2. Energetische karakterisering
  De energetische karakterisering van het product merk "BEMAL +" kan in de berekeningsmethode gevaloriseerd worden door een reductiefactor freduc, vent, sec i gelijk aan 0,80.

  Art. 3. De huidige beslissing is geldig voor de bouwaanvragen die tot en met 31 december 2014 worden ingediend.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 24 februari 2014.
R. PEETERS,
Adjunct-Directrice-generaal.
F. FONTAINE,
Directeur generaal.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brussels Instituut voor Milieubeheer,
   Gelet op de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, het artikel 5, § 2, laatst gewijzigd bij de ordonnantie van 14 mei 2009;
   Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 5 maart 2009 tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen;
   Overwegende de aanvraag van SCHIEDEL-BEMAL NV van 16 december 2013 voor het beoordelen van het vraaggestuurde ventilatiesysteem "BEMAL A+";
   Overwegende het feit dat het bewezen wordt dat het bouwproduct conform met de geldende EPB-eisen is;
   Overwegende het advies ATG-E n° 13/E013;
   Overwegende dat uit de technische beschrijving van het bouwproduct en de ATG-E die bij de aanvraag werden gevoegd blijkt dat de prestatieniveaus van het systeem op het vlak van binnenluchtkwaliteit conform de eisen beschreven in NBN D50-001 zijn en verantwoordelijk zijn voor minder warmteverliezen dan de klassieke systemen,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie