J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/01/30/2014031488/justel

Titel
30 JANUARI 2014. - Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 12-06-2014 nummer :   2014031488 bladzijde : 44678       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2014-01-30/46
Inwerkingtreding : 12-06-2014

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2012031058       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In het besluit van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden, wordt een artikel 3/2 ingevoegd luidende :
  De personeelsformatie voor het Permanent Secretariaat van de Coördinatiecommissie van de bouwplaatsen wordt als volgt vastgelegd :
  

  
NIVEAU A NIVEAU A
A2 Eerste Attaché 1 A2 Premier Attaché 1
A1 Attaché 3 A1 Attaché 3
Totaal niveau A 4 Total niveau A 4  
NIVEAU B NIVEAU B
B1 Assistent 5 B1 Assistant 5
Totaal niveau B 5 Total niveau B 5  
NIVEAU C NIVEAU C
C1 Adjunct 3 C1 Adjoint 3
Totaal niveau C 3 Total niveau C 3  
NIVEAU D NIVEAU D
D1 Klerk 1 D1 Commis 1
Totaal niveau D 1 Total niveau D 1

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 30 januari 2014.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
   Gelet op de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, artikel 7, § 1;
   Gelet op het besluit van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden;
   Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, verleend op 21 januari 2014;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting en Ambtenarenzaken;
   Op voorstel van de Minister van Openbare Werken en Vervoer,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie