J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/12/21/2013014750/justel

Titel
21 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en [...] NMBS gelden <Opschrift gewijzigd bij KB 2014-03-21/39, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 27-05-2014>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-12-2013 en tekstbijwerking tot 30-08-2019)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 27-12-2013 nummer :   2013014750 bladzijde : 102953       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2013-12-21/05
Inwerkingtreding : 01-01-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3, 3/1, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5-6
BIJLAGEN.
Art. N1-N6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Dit besluit stelt met toepassing van artikel 5, § 3, derde lid van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de voorlopige regels vast die als beheerscontract van de naamloze vennootschappen van publiek recht Infrabel en [1 NMBS]1 gelden.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-21/39, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 27-05-2014>

  Art. 2.Vanaf 1 januari 2014 en tot de inwerkingtreding van een beheerscontract gesloten overeenkomstig artikel 4 van voornoemde wet van 21 maart 1991, zullen de bepalingen van het huidige beheerscontract tussen de Belgische Staat en Infrabel, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 juni 2008, en verlengd bij mededeling van een bericht in het Belgisch Staatsblad op 14 december 2012, met inbegrip van zijn bijvoegsels, op Infrabel van toepassing zijn.
  Voornoemde bepalingen zijn slechts van toepassing op Infrabel op voorwaarde en in de mate dat ze betrekking hebben op de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de vennootschap zoals bepaald in artikel 199, § 2, van voornoemde wet van 21 maart 1991. De bepalingen die betrekking hebben op de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van [1 NMBS]1 zoals bepaald in artikel 156 van voornoemde wet van 21 maart 1991, zijn van toepassing op [1 NMBS]1.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-21/39, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 27-05-2014>

  Art. 3.Vanaf 1 januari 2014 en tot de inwerkingtreding van een beheerscontract gesloten overeenkomstig artikel 4 van voornoemde wet van 21 maart 1991 zullen de bepalingen van het huidige beheerscontract tussen de Belgische Staat en NMBS, alsook van het huidige beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en NMBS Holding, die werden goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 29 juni 2008, en verlengd bij mededeling van een bericht in het Belgisch Staatsblad op 14 december 2012, met inbegrip van hun respectieve bijvoegsels, op [1 NMBS]1 van toepassing zijn.
  Voornoemde bepalingen zijn slechts van toepassing op [1 NMBS]1 op voorwaarde en in de mate dat ze betrekking hebben op de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van de vennootschap zoals bepaald in artikel 156 van voornoemde wet van 21 maart 1991. De bepalingen die betrekking hebben op de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van Infrabel zoals bepaald in artikel 199, § 2 van voornoemde wet van 21 maart 1991, zijn van toepassing op Infrabel.
  ----------
  (1)<KB 2014-03-21/39, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 27-05-2014>

  Art. 3/1. [1 Voor het jaar 2015 en tot de inwerkingtreding van een beheerscontract gesloten overeenkomstig artikel 4 van voornoemde wet van 21 maart 1991 worden de huidige, in het voorgaande artikel bedoelde, beheerscontracten gesloten tussen de Belgische Staat en de NMBS en tussen de Belgische Staat en de NMBS Holding, en elk aangepast door vier bijvoegsels, gewijzigd door de bepalingen opgenomen in respectievelijk de bijlage 2 en de bijlage 3 van dit besluit.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2015-07-02/34, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-08-2015>

  Art. 4.[1 § 1. De exploitatie- en investeringstoelagen waarop Infrabel en de NMBS voor de jaren 2014 en 2015 ten laste van de Belgische Staat recht hebben zijn deze bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.
   § 2. Zonder afbreuk te doen aan wat in artikel 4/1 is bepaald, worden de exploitatie- en investeringstoelagen bedoeld in paragraaf 1, betaald en, voor het jaar 2015, geïndexeerd in overeenstemming met de voorwaarden en modaliteiten die op de overeenkomstige toelagencategorie van toepassing zijn op grond van de beheerscontracten bedoeld in de artikelen 2 en 3.
   § 3. De voorschotten op de exploitatie- en investeringstoelagen die voor 2014 in voorkomend geval aan Infrabel, respectievelijk de NMBS werden betaald, worden verrekend met de toelagen bedoeld in paragraaf 1.]1
  [2 § 5. De controle van de tenuitvoerlegging van de bijkomende financiering voor het GEN en de prioritaire infrastructuren, voor een totaal bedrag van één miljard euro, alsook de controle van het gebruik van het beschikbaar saldo ten laste van het GEN fonds zijn opgenomen in de bestaande procedures van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze controles worden uitgevoerd, in samenwerking met de Inspecteur van Financiën en de FOD Beleid en Ondersteuning, op basis van trimestriële rapporten geleverd door Infrabel en de NMBS voor wat betreft de materiële uitvoering van de werken, de besteding van de middelen uitsluitend voor de werken waarvoor ze voorzien zijn, de evaluatie om de twee jaar van de realisatie van de regionale verdeelsleutel en de eerbiediging van de maximale drempels voor de uitgaven op deze sleutel op het einde van de werken. De indicatieve verdeling van deze bijkomende financiering tot en met 2031 wordt in bijlage 5 uiteengezet.
   Indien de evaluatie van de gewestelijke sleutel een afwijking vertoont van 5% of vijf miljoen euro, of meer, tegenover de sleutel die werd berekend op basis van de geplande gecumuleerde bedragen van de werken zoals opgenomen in bijlage 6, worden door Infrabel en de NMBS, samen met hun voogdijminister de nodige maatregelen voorgesteld om binnen een termijn van drie jaar opnieuw de geplande gecumuleerde bedragen van de werken te halen.]2
  ----------
  (1)<KB 2014-03-21/39, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 27-05-2014>
  (2)<KB 2017-11-19/03, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 10-12-2017>

  Art. 4/1.[1 § 1. In afwijking van artikel 73 van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de NMBS bedoeld in artikel 3, bestaat de jaarlijkse exploitatiedotatie van de NMBS vanaf het jaar 2014 uit een vast en een variabel gedeelte.
   De jaarlijkse variabele exploitatietoelage wordt bepaald op basis van het werkelijke volume van het binnenlandse reizigersvervoer voor het betrokken jaar, en wordt volgens volgende formule berekend: [3 0,04514 euros 2016]3 vermenigvuldigd met het aantal werkelijke binnenlandse reizigerskilometers gerealiseerd door de NMBS gedurende het betreffende jaar.
   Onder "binnenlandse reizigerskilometer" wordt begrepen elk binnenlands vervoer van een reiziger over een afstand van één kilometer met treinen van de gewone dienst, met inbegrip van het aandoen van binnenlandse bestemmingen door hogesnelheidstreinen, alsook van het grensoverschrijdende vervoer met treinen van de gewone dienst voor het deel van het nationale traject dat geen deel uitmaakt van het binnenlands vervoer, tot de stations gelegen op de naburige netwerken bepaald in het artikel 24 van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de NMBS bedoeld in artikel 3.
   § 2. [2 [3 de variabele exploitatietoelage is voorlopig geraamd op 443.584 k 2016 voor het jaar 2017.
   Vanaf 2018, is het bedrag van de variabele exploitatietoelage van het jaar "t" geraamd door het vermenigvuldigen van het aantal gebruikte reizigers-km voor de afrekening van het jaar "t-2" rekening houdend met de correcties voor stakingen en uitzonderlijke gebeurtenissen, met de geobserveerde groei van 30 juni van het jaar "t-2" tot 30 juni van het jaar "t-1".]3
   De statistiek van het aantal reizigerskilometers wordt bij stakingen en bij uitzonderlijke gebeurtenissen aangepast als het aantal treinkilometers van de voorziene reizigersdienst dat wordt afgeschaft groter dan of gelijk aan 20% is.
   De aanpassing vindt plaats :
   - in functie van het aantal betrokken werkdagen (aantal afgeschafte treinkilometers groter dan of gelijk aan 20%; en
   - voor de treinkaarten en de ritten waarvoor de reiziger niet zelf de datum van de reis dient in te vullen.
   Het aantal reizigerskilometers van de betrokken treinkaarten en rittenkaarten wordt als volgt aangepast :
   Rkm maandelijkse statistiek * (A - B)/A
   Met
   o A = Parameter van het aantal reizen
   * Maandbasis
   o B =
  
   (Formule niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 22-07-2015, p. 46819)
  
   Waarin i = aantal gebeurtenissen.
   Met de Maandbasis gelijk aan:
   o 52/12 voor de weekabonnementen ;
   o 1 voor de maandabonnementen ;
   o 1/3 voor de kwartaalabonnementen ;
   o 1/12 voor de jaarabonnementen.
   (A-B) moet groter dan of gelijk aan 0 zijn.
   Indien het percentage afgeschafte treinkilometers groter dan of gelijk aan 80% is, wordt het percentage op 100 % gebracht.
   De geraamde variabele exploitatietoelage wordt tijdens het betrokken jaar gestort overeenkomstig de kalender bepaald in artikel 81 van het beheerscontract tussen de NMBS en de Belgische Staat, bedoeld in artikel 3.
   Na afloop van elk jaar, wordt de definitieve variabele exploitatietoelage berekend volgens de hierboven bepaalde formule.
   Met het oog op de eindafrekening, maakt de NMBS vóór 31 maart van elk jaar (en voor het eerst op 31 maart 2015) een gedetailleerd en door het college van commissarissen, en in het bijzonder door de vertegenwoordigers van het Rekenhof, geauditeerd rapport over aan de Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
   Het positieve of negatieve saldo wordt verrekend uiterlijk op het ogenblik van de storting van de eerste schijf van de exploitatietoelage van het daaropvolgende jaar.]2
   § 3. [3 De compensatie van 0,04514 euro per binnenlandse reizigers-km bedoelt in de eerste paragraaf, is verbonden aan de monetaire waarde van januari 2016, en is jaarlijks geïndexeerd volgens de coëfficiënt van indexatie toegepast op de basis exploitatietoelage van de NMBS.]3]1
  [3 § 4. In geval van tariefaanpassingen naar beneden voor meer dan 10% voor een vervoersbewijs, door een directe vermindering van deze laatste of door de creatie van een transportbewijs aan verminderd tarief bedoeld voor dezelfde categorie van reizigers, zal de NMBS het voorafgaand akkoord van de Minister vragen.]3
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2014-03-21/39, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 27-05-2014>
  (2)<KB 2015-07-02/34, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 01-08-2015>
  (3)<KB 2016-12-25/23, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 16-01-2017>

  Art. 4/2.[1 De subsidies worden toegekend aan de NMBS voor de compensatie van de specifieke projecten voor wat betreft de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme. Deze subsidies en hun affectatie, evenals hun verdeling tussen investeringen en exploitatie, zijn opgenomen in bijlage 4.
   De subsidies worden toegekend aan Infrabel voor de compensatie van de specifieke projecten voor wat betreft bijkomende investeringen op het gebied van beveiliging en veiligheid. Deze subsidies en hun affectatie, zijn opgenomen in bijlage 4.
   Overdrachten door de NMBS en Infrabel zijn toegestaan binnen de grenzen van het jaarlijkse totale bedrag van deze eigen exploitatiesubsidies en van het jaarlijkse totale bedrag van deze eigen investeringssubsidies.]1
  ----------
  (1)<KB 2018-07-30/15, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 20-08-2018>

  Art. 4/3. [1 Vanaf 2017, onthouden de NMBS en Infrabel zich van elke vraag bedoeld om een vrijstelling te bekomen van bedrijfsvoorheffing voor hun activiteiten van openbare dienst in het kader van het relance plan in werking gesteld in 2009.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2016-12-25/23, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 16-01-2017>
  

  Art. 4/4. [1 De daling van het bedrag van de ontvangsten van de gebruiksheffing geïnd door Infrabel vanwege de NMBS, tot een niveau overeenkomend met 350.000 k euros 2018 voor het volume en de structuur van het verkeer 2018, voor de circulatie van reizigerstreinen van openbare dienst ten gevolge van de invoering van de nieuwe formule voor de gebruiksheffing geeft aanleiding, vanaf de inwerkingstelling door de spoorweginfrastructuurbeheerder van de nieuwe formule voor de berekening van de gebruiksheffing en op jaarbasis, tot een verhoging van de exploitatiesubsidie van Infrabel met 327.892 k euros en tot een vermindering van de exploitatiesubsidies van de NMBS voor hetzelfde bedrag. Dit bedrag is uitgedrukt in euros 2018 en wordt geïndexeerd volgens dezelfde modaliteiten dan de exploitatiesubsidies van Infrabel en van de NMBS. De compensatie zal, bij de invoering, berekend worden pro rata de gebruiksheffing gestort door de NMBS tijdens de periode van 2018 die overeenstemt met de periode van toepassing van de nieuwe formule op de totale gestorte gebruiksheffing door de NMBS tijdens het jaar 2018.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2019-07-19/21, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 09-09-2019>
  

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

  Art. 6.[1 De Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen en bevoegd voor Infrabel is belast met de uitvoering van dit besluit.]1
  ----------
  (1)<KB 2015-07-02/34, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 01-08-2015>

  BIJLAGEN.

  Art. N1.[1 Bijlage 1 bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden]1
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 15-02-2019, p. 13558 )
  
  Gewijgd door:
  
  <KB 2019-07-19/21, art. 2, 010; Inwerkingtreding : 09-09-2019>
  ----------
  (1)<KB 2019-02-03/08, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 25-02-2019>
  

  Art. N2. [1 Bijlage 2 - Voorlopige regels - 5e Bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NMBS
   Artikel 22 wordt aangevuld door het volgende lid:
   "Deze GO Pass actie is opgehouden te bestaan in 2014. De NMBS zal in 2015 de uitreiking van de GO Passen aan de jongeren die de laatste uitgereikte bons hebben ontvangen tot in december 2014 verderzetten.".
   Artikel 88 wordt vervangen door :
   "De sectorrekeningen van de NMBS worden opgesteld conform de IFRS 8-norm "Sectoriële rapportering", goedgekeurd door de EU op 15/10/2008 en conform de verordening 1370/2007.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2015-07-02/34, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-08-2015>
  

  Art. N3. [1 Bijlage 3 - Voorlopige regels - 5e Bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de NMBS Holding
   Artikel 84 wordt opgeheven.
   Artikel 94 wordt vervangen door :
   "De sectorrekeningen van de NMBS worden opgesteld conform de IFRS 8-norm "Sectoriële rapportering", goedgekeurd door de EC op 15/10/2008 et conform de verordening 1370/2007.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2015-07-02/34, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 01-08-2015>
  

  Art. N4.[1 Bijlage 4 bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden]1
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 15-02-2019, p. 13558 )
  ----------
  (1)<KB 2019-02-03/08, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 25-02-2019>

  Art. N5.[1 Bijlage 5 bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden]1
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 15-02-2019, p. 13558 )
  ----------
  (1)<KB 2019-02-03/08, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 25-02-2019>

  Art. N6.[1 Bijlage 6 bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden]1
  
  ( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 15-02-2019, p. 13558 )
  ----------
  (1)<KB 2019-02-03/08, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 25-02-2019>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 21 december 2013.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Overheidsbedrijven,
J.-P. LABILLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op artikel 5, § 3, derde lid van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 december 2013;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 17 december 2013;
   Overwegende dat de lopende beheerscontracten van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS op grond van artikel 5, § 3, lid 2, van voormelde wet van 21 maart 1991 van rechtswege werden verlengd tot op het ogenblik dat nieuwe beheerscontracten in werking zijn getreden;
   Overwegende dat artikel 5, § 3, derde lid, van voornoemde wet van 21 maart 1991 de Koning machtigt om voorlopige regels vast te stellen inzake de aangelegenheden bepaald in artikel 3, § 2 van dezelfde wet, indien geen nieuw beheerscontract in werking is getreden binnen een termijn van één jaar na de genoemde verlenging van de beheerscontracten op grond van artikel 5, § 3, tweede lid van dezelfde wet;
   Overwegende dat de structuur en de activiteiten van NMBS Holding, Infrabel en NMBS met ingang vanaf 1 januari 2014 gereorganiseerd worden tot twee autonome overheidsbedrijven die de vorm aannemen van naamloze vennootschappen van publiek recht in de zin van voornoemde wet van 21 maart 1991;
   Overwegende dat dientengevolge de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel zal optreden als infrastructuurbeheerder, die de activiteiten tot doel zal hebben die bepaald worden in artikel 199, § 1, van voornoemde wet van 21 maart 1991, zoals vervangen door artikel 29 van het koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS (2), en die ertoe gehouden zal zijn om de opdrachten van openbare dienst bedoeld in artikel 199, § 2 van dezelfde wet, zoals vervangen door artikel 29 van voornoemd koninklijk besluit van 11 december 2013 te vervullen;
   Dat de NMBS Holding en NMBS zullen fuseren, en dat de gefuseerde vennootschap, hier "Nieuwe NMBS" genoemd, maar die per 1 januari 2014 de naam "NMBS" zal aannemen, zal optreden als spoorwegonderneming die de activiteiten tot doel zal hebben die bepaald worden in artikel 155 van voornoemde wet van 21 maart 1991, zoals ingevoegd door artikel 9 van voornoemd koninklijk besluit van 11 december 2013, en die ertoe gehouden zal zijn om de opdrachten van openbare dienst bedoeld in artikel 156 van dezelfde wet, zoals vervangen door artikel 10 van voornoemd koninklijk besluit van 11 december 2013, te vervullen;
   Gelet op de urgentie gemotiveerd door de noodzaak om zo snel mogelijk de hervorming van de NMBS groep, die reeds het voorwerp uitmaakt van voornoemde wet van 30 augustus 2013, van het koninklijk besluit van 7 november 2013 houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS (1) en van voornoemd koninklijk besluit van 11 december 2013, uit te voeren; genoemde besluiten voorzien dat de nieuwe structuur in werking treedt op 1 januari 2014;
   Opdat deze nieuwe structuur effectief in werking kan treden zonder de continuïteit van de openbare dienst in het gevaar te brengen, is het nodig om voorafgaandelijk de nieuwe regels en voorwaarden vast te stellen op grond waarvan Infrabel en de Nieuwe NMBS vanaf de inwerkingtreding van de hervorming, d.i. vanaf 1 januari 2014, de opdrachten van openbare dienst zullen uitoefenen die hen werden toegekend op grond van voornoemd koninklijk besluit van 11 december 2013 en het bedrag van de voorschotten op de dotaties vast te leggen die door de Staat worden toegekend voor de uitoefening van de opdrachten van openbare dienst. Omwille van de gecoördineerde inwerkingtreding van de hervorming op 1 januari 2014 is het evenwel onmogelijk voor de betrokken vennootschappen om tijdig nieuwe beheerscontracten te onderhandelen met de Staat en van kracht te laten worden. Om die redenen bestaat er een dringende noodzaak om op grond van artikel 5, § 3, lid 3, van voornoemde wet van 21 maart 1991 voorlopige regels aan te nemen die gelden als nieuwe beheerscontracten ten gevolge van de wijzigingen van de opdrachten van openbare dienst van Infrabel en de Nieuwe NMBS. Deze regels zullen van toepassing zijn tot op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe beheerscontracten, gesloten in overeenstemming met artikel 4 van voornoemde wet van 21 maart 1991;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
   Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-07-2019 GEPUBL. OP 30-08-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 4/4; N1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-02-2019 GEPUBL. OP 15-02-2019
  (GEWIJZIGD ART. : N1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-07-2018 GEPUBL. OP 10-08-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 4/2; N1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-11-2017 GEPUBL. OP 30-11-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; N1; N5; N6)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-12-2016 GEPUBL. OP 20-01-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 4/2; N4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 06-01-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 4/1; 4/3; N1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-02-2016 GEPUBL. OP 04-03-2016
  (GEWIJZIGD ART. : N1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-07-2015 GEPUBL. OP 22-07-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 3/1; 4/1; 6; N1; N2; N3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-03-2014 GEPUBL. OP 27-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1-4; 4/1; N1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
  Franstalige versie