J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/11/22/2013011553/justel

Titel
22 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-11-2013 nummer :   2013011553 bladzijde : 94181       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-11-22/02
Inwerkingtreding : 28-10-2013

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2004011148       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Toepassingsveld
Art. 2
HOOFDSTUK 3. - Toegestane grondstoffen
Art. 3
HOOFDSTUK 4. - Toegestane ingrediënten
Art. 4
HOOFDSTUK 5. - Toegestane behandelingen en stoffen
Art. 5
HOOFDSTUK 6. - Bepalingen inzake de etikettering en de handelspraktijken
Art. 6-8
HOOFDSTUK 7. - Opheffingsbepaling
Art. 9
HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen
Art. 10-11
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 2012/12/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 april 2012 tot wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten.

  HOOFDSTUK 2. - Toepassingsveld

  Art. 2. § 1. Dit besluit is van toepassing op de in § 2 omschreven producten die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaan-gelegenheden, in de Unie op de markt worden gebracht.
  De in § 2 omschreven producten zijn onderworpen aan de bepalingen van het uniale recht die gelden voor levensmiddelen, met name aan Verordening (EG) nr. 178/2002, tenzij in dit besluit anders wordt bepaald.
  § 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° vruchtensap :
  Het vergistbare maar niet gegiste product verkregen uit de eetbare delen van de gezonde en rijpe, verse of door koeling of bevriezing verduurzaamde vruchten van één of meer soorten, dooreen gemengd, dat de kleur, het aroma en de smaak heeft die kenmerkend zijn voor sap van de vruchten waaruit het is gewonnen.
  Aroma's, pulp en cellen die door middel van geschikte fysische processen uit dezelfde vruchtensoort verkregen worden, mogen terug worden samengesteld in het vruchtensap.
  Bij gebruik van citrusvruchten wordt het sap gewonnen uit het endocarpium. Sap van limoenen mag evenwel worden gewonnen uit de hele vrucht.
  Wanneer sappen worden verkregen uit vruchten die pitten, zaden en schillen bevatten, mogen er geen stukken of bestanddelen van pitten, zaden of schillen in het sap worden verwerkt. Deze bepaling is niet van toepassing wanneer stukken of bestanddelen van pitten, zaden of schillen niet met goede fabricagemethoden kunnen worden verwijderd.
  Bij de productie van vruchtensap is het toegestaan vruchtensap met vruchtenmoes te mengen.
  2° vruchtensap uit sapconcentraat :
  Het product dat wordt verkregen door geconcentreerd vruchtensap als omschreven in punt 3, weder samen te stellen met drinkwater dat voldoet aan de criteria van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt.
  Het gehalte oplosbare vaste stof van het eindproduct moet stroken met de in bijlage vermelde minimumbrixwaarde voor gereconstitueerd sap.
  Als voor de bereiding van vruchtensap uit sapconcentraat gebruik wordt gemaakt van een vrucht die niet in de bijlage is vermeld, is de minimumbrixwaarde van het gereconstitueerde sap de brixwaarde van het sap dat is geëxtraheerd uit de voor de bereiding van het concentraat gebruikte vrucht.
  Aroma's, pulp en cellen die door middel van geschikte fysische processen uit dezelfde vruchtensoort verkregen worden, mogen terug worden samengesteld in het vruchtensap uit sapconcentraat.
  Het vruchtensap uit sapconcentraat wordt bereid via geschikte productieprocessen die ervoor zorgen dat de essentiële fysische, chemische, organoleptische en nutritionele kenmerken van een gemiddelde soort sap van vruchten waaruit het is gewonnen, worden behouden.
  Bij de productie van vruchtensap uit sapconcentraat is het toegestaan vruchtensap en/of geconcentreerd vruchtensap te mengen met vruchtenmoes en/of geconcentreerde vruchtenmoes.
  3° geconcentreerd vruchtensap :
  Het product dat uit vruchtensap van één of meer soorten vruchten wordt verkregen door fysische verwijdering van een bepaald deel van het daarin aanwezige water. Als het product voor rechtstreekse consumptie is bestemd, moet ten minste 50 % van het daarin aanwezige water worden verwijderd.
  Aroma's, pulp en cellen die door middel van geschikte fysische processen uit dezelfde vruchtensoort verkregen worden, mogen terug worden samengesteld in het geconcentreerde vruchtensap;
  4° Door waterextractie verkregen vruchtensap :
  Het product verkregen door diffusie met water van :
  - vlezige hele vruchten waarvan het sap via geen enkel fysisch proces kan worden geëxtraheerd, of
  - gedehydrateerde hele vruchten;
  5° gedehydrateerd vruchtensap/vruchtensappoeder :
  Het product dat uit vruchtensap van één of meer soorten vruchten wordt verkregen door fysische verwijdering van vrijwel al het water;
  6° vruchtennectar :
  Het vergistbare maar niet gegiste product dat :
  - wordt verkregen door water met of zonder toevoeging van suikers en/of honing toe te voegen aan de in punten 1 tot en met 5, omschreven producten, aan vruchtenmoes en/of geconcentreerde vruchtenmoes en/of aan een mengsel van deze producten, en
  - in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 8, § 2 van dit besluit.
  Onverminderd Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen kunnen bij de bereiding van vruchtennectar zonder toegevoegde suikers of met verminderde energiewaarde, de suikers volledig of gedeeltelijk door zoetstoffen worden vervangen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende levensmiddelenadditieven.
  Aroma's, pulp en cellen die door middel van geschikte fysische processen uit dezelfde vruchtensoort verkregen worden, mogen terug worden samengesteld in de vruchtennectar.

  HOOFDSTUK 3. - Toegestane grondstoffen

  Art. 3. De volgende grondstoffen zijn toegelaten :
  1° Vruchten :
  Alle vruchten. Voor de toepassing van dit besluit worden tomaten ook als vruchten beschouwd.
  De vrucht moet gezond zijn, de juiste mate van rijpheid hebben en vers zijn of houdbaar gemaakt zijn door middel van fysische processen of behandeling(en), met inbegrip van behandeling(en) na de oogst die overeenkomstig de voorschriften van de Europese Unie zijn uitgevoerd;
  2° Vruchtenmoes :
  Het vergistbare maar niet gegiste product dat via passende fysische procedés als zeven, pletten of malen is verkregen uit de eetbare delen van de hele of geschilde vrucht, zonder verwijdering van het sap;
  3° Geconcentreerde vruchtenmoes :
  Het product, uit vruchtenmoes verkregen door fysische verwijdering van een bepaald deel van het water.
  Geconcentreerde vruchtenmoes mag wedersamengestelde aroma's bevatten die door middel van passende fysische processen als omschreven in artikel 5, moeten zijn verkregen en allemaal afkomstig moeten zijn van dezelfde vruchtensoort;
  4° Aroma :
  Onverminderd Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen worden weder samen te stellen aroma's tijdens de verwerking van de vruchten verkregen door middel van passende fysische processen. Deze fysische processen mogen worden toegepast om de kwaliteit van het aroma te behouden, houdbaar te maken of te stabiliseren; tot deze processen behoren meer bepaald persing, extractie, distillering, filtrering, adsorptie, evaporatie, fractionering en concentrering.
  Het aroma wordt verkregen uit de eetbare delen van de vrucht; het kan evenwel ook gaan om koudgeperste olie uit schillen van citrusvruchten of om bestanddelen afkomstig van vruchtstenen;
  5° Suikers :
  - De suikers zoals omschreven in het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende suikers,
  - fructosestroop,
  - van vruchten afkomstige suikers;
  6° Honing :
  Het in het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende honing omschreven product;
  7° Pulp of cellen :
  De producten die worden verkregen uit de eetbare delen van vruchten van dezelfde soort, zonder verwijdering van het sap. Voorts geldt voor citrusvruchten dat de sapzakjes die worden verkregen uit het endocarpium, als pulp of cellen worden beschouwd.

  HOOFDSTUK 4. - Toegestane ingrediënten

  Art. 4. 1. Samenstelling :
  De onder "botanische naam" in de bijlage vermelde soorten moeten worden gebruikt bij de bereiding van vruchtensap, vruchtenmoes en vruchtennectar waarop de productbenaming van de desbetreffende vrucht of de gebruikelijke naam van het product is aangebracht. Voor vruchtensoorten die niet in de bijlage zijn vermeld, moet de correcte botanische of gebruikelijke naam worden gebruikt.
  De brixwaarde voor vruchtensap is die van het sap zoals dat uit de vrucht is geëxtraheerd; deze waarde mag niet worden gewijzigd, behalve als er wordt gemengd met sap van dezelfde vruchtensoort.
  Bij de in de bijlage vastgestelde minimumbrixwaarde voor gereconstitueerd vruchtensap en gereconstitueerde vruchtenmoes wordt geen rekening gehouden met de oplosbare vaste stof van eventuele toegevoegde facultatieve ingrediënten of additieven.
  2. Toegestane ingrediënten :
  De volgende ingrediënten zijn toegelaten :
  1° vitaminen en mineralen die bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen zijn toegestaan en levensmiddelenadditieven die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008 zijn toegestaan, mogen uitsluitend aan de in artikel 2, § 2 vermelde producten worden toegevoegd;
  2° voor vruchtensap, vruchtensap uit sapconcentraat en geconcentreerd vruchtensap : wedersamengestelde aroma's, pulp en cellen;
  3° voor druivensap : wedersamengestelde zouten van wijnsteenzuur;
  4° voor vruchtennectars : wedersamengestelde aroma's, pulp en cellen; suikers en/of honing tot 20 % van het totale gewicht van het eindproduct; en/of zoetstoffen;
  De claim dat aan een vruchtennectar geen suikers zijn toegevoegd, en elke andere claim die voor de consument dezelfde betekenis kan hebben, is alleen toegestaan als aan het product geen mono- of disachariden of andere vanwege hun zoetkracht gebruikte levensmiddelen zijn toegevoegd, met inbegrip van zoetstoffen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1333/2008. Indien een vruchtennectar van nature suikers bevat, moet ook de volgende vermelding op het etiket staan : "bevat van nature aanwezige suikers";
  5° voor het product "vruchtendrank", als vermeld in artikel 6, 1°, tweede lid en voor het product "süssmost", als vermeld in artikel 6, 1°, derde lid, eerste streepje : suikers en/of honing;
  6° voor de in artikel 2, § 2, 1° tot en met 6°, omschreven producten, om de zure smaak te corrigeren : citroen- en/of limoensap en/of geconcentreerd citroen- en/of limoensap tot een hoeveelheid van ten hoogste 3 g per liter sap uitgedrukt in watervrij citroenzuur;
  7° voor tomatensap en tomatensap uit sapconcentraat : zout, specerijen en aromatische kruiden.

  HOOFDSTUK 5. - Toegestane behandelingen en stoffen

  Art. 5. De in artikel 2, § 2 vermelde producten mogen uitsluitend aan de volgende behandelingen worden onderworpen en aan deze producten mogen uitsluitend de volgende stoffen worden toegevoegd :
  - mechanische extractieprocedés;
  - de gebruikelijke fysische procedés, inclusief waterextractie (diffusie - "in line"-procedé) uit de eetbare delen van vruchten met uitzondering van druiven voor de bereiding van geconcentreerd vruchtensap, op voorwaarde dat het aldus verkregen vruchtensap voldoet aan artikel 2, § 2, 1° en 2° ;
  - voor druivensap, waarbij druiven gezwaveld werden door middel van zwaveldioxide, is ontzwavelen door middel van fysische processen toegestaan op voorwaarde dat het eindproduct niet meer dan 10 mg/l SO2 bevat;
  - enzympreparaten : pectinasen (voor de afbraak van pectine), proteïnasen (voor de afbraak van eiwitten) en amylasen (voor de afbraak van zetmeel) die voldoen aan de eisen van Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake voedingsenzymen;
  - voedingsgelatine;
  - tannine;
  - silicasol;
  - houtskool;
  - stikstof;
  - bentoniet als adsorberende klei;
  - chemisch inerte filtermedia en precipitatiestoffen (met inbegrip van perliet, kiezelgoer, cellulose, onoplosbaar polyamide, polyvinylpolypyrrolidon, polystyreen) die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen;
  - chemisch inerte adsorberende stoffen die voldoen aan Verordening (EG) nr. 1935/2004 en die gebruikt worden om het limonoïde- en naringinegehalte van sap van citrusvruchten te verminderen zonder dat het gehalte aan limonoïde glucosiden, zuren, suikers (met inbegrip van de oligosachariden) of mineralen wordt aangetast.

  HOOFDSTUK 6. - Bepalingen inzake de etikettering en de handelspraktijken

  Art. 6. Het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen is op de in artikel 2, § 2 omschreven producten van toepassing, met inachtneming van volgende voorwaarden :
  1° de in artikel 2, § 2 genoemde benamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de daar genoemde producten en moeten in de handel worden gebruikt ter aanduiding van die producten.
  In het Nederlands mag de benaming "vruchtendrank" gebruikt worden voor vruchtennectar.
  In het Duits mag de benaming "Süssmost" alleen in samenhang met de benamingen "Fruchtsaft" of "Fruchtnektar" worden gebruikt :
  - voor vruchtennectar die uitsluitend is verkregen uit vruchtensappen, geconcentreerde vruchtensappen of een mengsel van deze beide producten die wegens hun hoog natuurlijk zuurgehalte in onbewerkte toestand niet voor menselijke consumptie geschikt zijn;
  - voor vruchtensap dat verkregen is uit appelen of peren, in voorkomend geval met toevoeging van appelen, maar waaraan geen suiker is toegevoegd;
  2° wanneer het product afkomstig is van één enkele soort vruchten, dient de aanduiding van deze laatste in de plaats te komen van het woord "vruchten";
  3° Voor uit twee of meer soorten vruchten bereide producten, behalve bij gebruik van citroen- en/of limoensap onder de voorwaarden van artikel 4, punt 2, 6°, bestaat de productbenaming uit de opsomming van de gebruikte vruchtensoorten in afnemende volgorde van het volume van het gebruikte vruchtensap of vruchtenmoes, zoals vermeld in de lijst van ingrediënten.
  Voor uit drie of meer vruchtensoorten bereide producten mag de aanduiding van de gebruikte vruchtensoorten evenwel worden vervangen door de vermelding "verscheidene vruchten", een soortgelijke vermelding of de vermelding van het aantal gebruikte vruchtensoorten;
  4° wedersamenstelling in de oorspronkelijke toestand van de in artikel 2, § 2 omschreven producten door middel van de daartoe strikt noodzakelijke stoffen, heeft niet de verplichting tot gevolg een lijst van de voor dit doel gebruikte ingrediënten op het etiket te vermelden.
  De toevoeging van extra pulp of cellen aan het vruchtensap, zoals omschreven in artikel 3, wordt op de etikettering vermeld;
  5° onverminderd het bepaalde in artikel 5, §§ 2 en 5 van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, wordt voor mengsels van vruchtensap en vruchtensap uit sapconcentraat, alsmede voor vruchtennectar die geheel of gedeeltelijk uit één of meer geconcentreerde producten werd verkregen, op de etikettering, al naar het geval, de vermelding "uit sapconcentra(a)t(en)" dan wel "gedeeltelijk uit sapconcentra(a)t(en)" aangebracht. Deze vermelding wordt in duidelijk zichtbare letters, duidelijk te onderscheiden van de achtergrond, in de nabijheid van de benaming aangebracht;
  6° voor vruchtennectars omvat de etikettering de aanduiding van het minimumgehalte aan vruchtensap, vruchtenmoes of een mengsel van deze ingrediënten, door middel van de vermelding "vruchtgehalte : ten minste ...%". Deze vermelding wordt in hetzelfde gezichtsveld als de productbenaming aangebracht.

  Art. 7. De etikettering van het in artikel 2, § 2, 3°, bedoelde geconcentreerde vruchtensap dat niet bestemd is voor levering aan de eindverbruiker, vermeldt de aanwezigheid en de hoeveelheid van toegevoegd citroensap, limoensap of op grond van Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende levensmiddelenadditieven toegelaten voedingszuren. Deze vermelding wordt aangebracht op een van de volgende plaatsen : op de verpakking, op een aan de verpakking gehecht etiket, of op een begeleidend document.

  Art. 8. § 1. Onverminderd het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende levensmiddelenadditieven, mogen voor de bereiding van de in artikel 2, § 2 omschreven producten uitsluitend de met artikel 3 in overeenstemming zijnde grondstoffen, de in artikel 4 genoemde ingrediënten en de in artikel 5 genoemde behandelingen en stoffen worden gebruikt.
  § 2. Vruchtennectars moeten bovendien voldoen aan de volgende bijzondere bepalingen :
  1° nectar van de hieronder vermelde vruchten met zuur sap dat in onbewerkte toestand niet voor menselijke consumptie geschikt is, dient het volgende minimumgehalte aan sap en/of vruchtenmoes te bevatten, uitgedrukt in procent van het volume van het eindproduct :
  

  
Passievruchten25
Gele terongs (Solanum quitoense)25
Zwarte bessen25
Witte bessen25
Rode bessen25
Kruisbessen30
Duindoornbessen25
Sleepruimen30
Pruimen30
Kwetsen30
Lijsterbessen30
Rozenbottels40
Zure kersen (morellen)35
Andere kersen40
Bosbessen40
Vlierbessen50
Frambozen40
Abrikozen40
Aardbeien40
Braambessen40
Veenbessen30
Kweeperen50
Citroenen en limoenen25
Andere vruchten van deze categorie25

2° nectar van zuurarme vruchten of vlezige vruchten of zeer aromatische vruchten, met sap dat in onbewerkte toestand niet voor menselijke consumptie geschikt is, dient het volgende minimumgehalte aan sap en/of vruchtenmoes te bevatten, uitgedrukt in procent van het volume van het eindproduct :
  

  
Mango's25
Bananen25
Guaves25
Papaja's25
Lychees25
Azarolmispels25
Zuurzakken25
Boeah nona's25
Cherimoya's25
Granaatappelen25
Acajounoten of cashewnoten25
Rode mombinpruimen25
Umbu25
Andere vruchten van deze categorie25

3° nectar van vruchten met sap dat in onbewerkte toestand voor menselijke consumptie geschikt is, dient het volgende minimumgehalte aan sap en/of vruchtenmoes te bevatten, uitgedrukt in procent van het volume van het eindproduct :
  

  
Appelen50
Peren50
Perziken50
Citrusvruchten, m.u.v. citroenen en limoenen50
Ananassen50
Tomaten50
Andere vruchten van deze categorie50

HOOFDSTUK 7. - Opheffingsbepaling

  Art. 9. Het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten wordt opgeheven.

  HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen

  Art. 10. § 1. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 oktober 2013.
  § 2. Producten die vóór 28 oktober 2013 overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentesappen en bepaalde soortgelijke waren op de markt zijn gebracht of geëtiketteerd zijn, mogen nog tot 28 april 2015 worden verhandeld.
  § 3. De mededeling "vanaf 28 april 2015 bevatten vruchtensappen geen toegevoegde suiker" mag op het etiket worden vermeld in hetzelfde gezichtsveld als de naam van de in artikel 2, § 2, 1° tot 5°, genoemde producten tot 28 oktober 2016.

  Art. 11. De minister bevoegd voor Economie en Consumenten, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Middenstand, zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 22 november 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Economie en Consumenten,
  J. VANDE LANOTTE
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Middenstand en Landbouw,
  Mevr. S. LARUELLE

  BIJLAGE.

  Art. N. MINIMUMBRIXWAARDEN VOOR GERECONSTITUEERD VRUCHTENSAP EN GERECONSTITUEERDE VRUCHTENMOES
  

  
Gewone naam van de vruchtBotanische naamMinimumbrixwaarden
Appel (*)Malus domestica Borkh.11,2
Abrikoos (**)Prunus armeniaca L.11,2
Banaan (**)Musa x paradisiaca L. (met uitzondering van ''plantains'')21,0
Zwarte bes (*)Ribes nigrum L.11,0
Druif (*)Vitis vinifera L. of hybriden daarvan Vitis labrusca L. of hybriden daarvan15,9
Pompelmoes (*)Citrus x paradisi Macfad.10,0
Guave (**)Psidium guajava L.8,5
Citroen (*)Citrus limon (L.) Burm.f.8,0
Mango (**)Mangifera indica L.13,5
Sinaasappel (*)Citrus sinensis (L.) Osbeck11,2
Passievrucht (*)Passiflora edulis Sims12,0
Perzik (**)Prunus persica (L.) Batsch var. persica10,0
Peer (**)Pyrus communis L.11,9
Ananas (*)Ananas comosus (L.) Merr.12,8
Framboos (*)Rubus idaeus L.7,0
Zure kers (*)Prunus cerasus L.13,5
Aardbei (*)Fragaria x ananassa Duch.7,0
Tomaat (*)Lycopersicon esculentum, Mill.5,0
Mandarijn (*)Citrus reticulata Blanco11,2

Voor de met een asterisk (*) aangegeven producten die tot sap worden verwerkt, wordt een minimale relatieve dichtheid bepaald ten opzichte van water bij 20/20 ° C. Voor de met twee asterisken aangegeven producten (**) die tot moes worden verwerkt, wordt slechts een minimale ongecorrigeerde brixwaarde (zonder zuurcorrectie) bepaald.
  Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 22 november 2013 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Economie en Consumenten,
  J. VANDE LANOTTE
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Middenstand en Landbouw,
  Mevr. S. LARUELLE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, de artikelen 2 en 4, § 1;
   Gelet op de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, artikel 11, § 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende vruchtensappen, vruchtennectars, groentensappen en bepaalde soortgelijke producten;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O., gegeven op 1 juli 2013;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 1 juli 2013;
   Gelet op het advies 54.111/1 van de Raad van State, gegeven op 10 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Middenstand, K.M.O.'s, Zelfstandigen en Landbouw,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2013011616
PUBLICATIE :
2013-12-04
bladzijde : 95823

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie