J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/11/07/2013024412/justel

Titel
7 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van medisch laboratorium technoloog

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 12-12-2013 nummer :   2013024412 bladzijde : 98297   BEELD
Dossiernummer : 2013-11-07/46
Inwerkingtreding : 22-12-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen treedt in werking, voor het beroep van medisch laboratorium technoloog zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog, op 2 december 2013.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 7 november 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 24, ß 2, vervangen bij de wet van 25 januari 1999 en artikel 54ter, vervangen bij de wet van 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, artikel 20;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 14 januari 2013;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 mei 2013;
   Gelet op het advies nr. 54.151/2 van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een effectbeoordeling niet vereist is;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie