J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/11/07/2013024410/justel

Titel
7 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van technoloog medische beeldvorming

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 12-12-2013 nummer :   2013024410 bladzijde : 98296   BEELD
Dossiernummer : 2013-11-07/45
Inwerkingtreding : 22-12-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg treedt in werking, voor het beroep van technoloog medische beeldvorming zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 28 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de technoloog medische beeldvorming door een arts kan worden belast, op 2 december 2013.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 7 november 2013.
  FILIP
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, artikel 6;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 21 januari 2013;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 mei 2013;
   Gelet op het advies nr. 54.133/2 van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 2013, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie