J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/07/18/2013011434/justel

Titel
18 JULI 2013. - Wet betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 05-09-2013 nummer :   2013011434 bladzijde : 61192       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-07-18/32
Inwerkingtreding : 01-07-2014

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2003011312        2003011313       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Voorafgaande bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert
Art. 2-11
HOOFDSTUK 3. -- Wijzigingen van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van de federale raden van landmeters-experten
Art. 12-15
HOOFDSTUK 4. - Codificatie
Art. 16-17
HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding
Art. 18

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Voorafgaande bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert

  Art. 2. In artikel 2 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert worden de woorden "het beroep van landmeter-expert uitoefenen of" opgeheven.

  Art. 3. In dezelfde wet wordt een artikel 2/1 ingevoegd, luidende :
  "Art. 2/1. § 1. De natuurlijke persoon die de in artikel 2 bedoelde voorwaarden vervult, mag het beroep van landmeter-expert uitoefenen.
  § 2. De rechtspersoon mag het beroep van landmeter-expert uitoefenen indien deze aan de volgende voorwaarden voldoet :
  1° alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en, op meer algemene wijze, alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon zijn natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van landmeter-expert overeenkomstig § 1 uit te oefenen;
  2° zijn doel en activiteiten moeten beperkt zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van landmeter-expert en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn;
  3° als hij is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen, moeten zijn aandelen op naam zijn;
  4° ten minste 60 % van de aandelen alsook van de stemrechten, moeten, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd werden het beroep van landmeter-expert uit te oefenen overeenkomstig § 1; alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen, die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen en gemeld zijn bij de bevoegde kamer van de Federale Raad van landmeters-experten;
  5° de rechtspersoon mag alleen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen wanneer het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep van landmeter-expert;
  6° de rechtspersoon is ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep van landmeter-expert.
  Als wegens het overlijden van een in 1° of in 4° bedoelde natuurlijke persoon, de rechtspersoon niet meer beantwoordt aan de vereiste voorwaarden om het beroep van landmeter-expert uit te oefenen, beschikt deze over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen met deze voorwaarden. Gedurende deze termijn mag de rechtspersoon het beroep van landmeter-expert verder uitoefenen.
  § 3. Wanneer handelingen, die behoren tot de beroepswerkzaamheid van landmeter-expert, waarvan sprake in artikel 3, worden gesteld door een loontrekkende, en deze laatste niet onder het toezicht en de verantwoordelijkheid staat van een landmeter-expert ingeschreven op het tableau van de federale raad van landmeters-experten, moet deze persoon de voorwaarden vervullen bepaald in de artikelen 2 en 5, § 1, en zich op het tableau laten inschrijven. Bijgevolg moet hij de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor de handelingen in een zelfde mate opnemen als de zelfstandige landmeter-expert."

  Art. 4. In dezelfde wet wordt een artikel 2/2 ingevoegd, luidende :
  "Art. 2/2. Elke natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, die ertoe gemachtigd is overeenkomstig deze wet het beroep van landmeter-expert uit te oefenen en die aansprakelijk kan worden gesteld voor handelingen die hij beroepshalve stelt of handelingen van zijn aangestelden, dient te zijn gedekt door een verzekering.
  De Koning legt de regels en de voorwaarden vast van de verzekering die een adequate risicodekking ten voordele van de ontvanger van de diensten geleverd door de landmeter-expert mogelijk dient te maken, onder meer :
  - het minimum te waarborgen grensbedrag;
  - de uitwerking in de tijd van de waarborg :
  - de risico's die dienen te worden gedekt.
  Wanneer het beroep van landmeter-expert wordt uitgeoefend door een rechtspersoon overeenkomstig deze wet, zijn alle zaakvoerders, actieve vennoten, bestuurders en leden van het directiecomité hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verzekeringspremies.".

  Art. 5. In artikel 4, § 1, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "/1, § 1" worden ingevoegd tussen de woorden "artikel 2" en de woorden "van deze wet";
  2° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "De Koning stelt de regels vast volgens dewelke de titel van "erelandmeter-expert" kan worden gevoerd."

  Art. 6. In artikel 4 van dezelfde wet worden de paragrafen 4 en 5 opgeheven.

  Art. 7. In dezelfde wet wordt een artikel 4/1 toegevoegd, luidende :
  "Art. 4/1. § 1 Bij toepassing van artikel 2/1, § 2, 6°, kan de rechtspersoon worden ingeschreven op het tableau bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van de federale raden van landmeters-experten, indien deze vooraf voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 2 /1, § 2, 1° tot 5°.
  § 2. De in § 1 vermelde personen sturen de Federale Raad van landmeters-experten een afschrift van de documenten waaruit blijkt dat zij voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 2/1, § 2, 1° tot 5°. "

  Art. 8. Artikel 5 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
  "Art. 5. § 1. De inschrijving is onderworpen aan een jaarlijks te betalen niet terugbetaalbaar recht, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft. De natuurlijke of rechtspersoon die het beroep van landmeter-expert uitoefent en die zijn inschrijvingsrecht niet betaalt, wordt geschrapt van het in artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van federale raden van landmeters-experten bedoelde tableau.
  § 2. De personen die op het tableau zijn ingeschreven kunnen hieruit op eigen initiatief en op elk moment weggelaten worden.
  Zij zijn verplicht om de Federale Raad van landmeters-experten, binnen dertig dagen en via een aangetekende brief, op de hoogte te brengen van iedere wijziging of uitbreiding van hun beroepswerkzaamheid als landmeter-expert tot een andere activiteit als zelfstandige, loontrekkende of ambtenaar."

  Art. 9. In artikel 7 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 22 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, vierde lid, worden de woorden ", al dan niet voorbehouden," ingevoegd tussen de woorden "door hem afgegeven" en "akten";
  2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "Hetzelfde geldt voor de landmeter-expert die handelt in naam van en voor rekening van zijn rechtspersoon of van zijn werkgever.";
  3° in paragraaf 2 worden de woorden "natuurlijke personen" ingevoegd tussen het woord "landmeters-experten" en de woorden "die zijn ingeschreven op het tableau".

  Art. 10. In artikel 8 van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1 wordt het woord "zelfstandige" opgeheven en worden de woorden "ingeschreven op het tableau" ingevoegd tussen het woord "landmeter-expert" en de woorden "is verplicht";
  2° in paragraaf 2 wordt het woord "zelfstandige" opgeheven en worden de woorden "ingeschreven op het tableau" ingevoegd tussen het woord "landmeter-expert" en de woorden "strafbaar met";
  3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende :
  " § 3. Wanneer een tuchtstraf wordt opgelegd aan een rechtspersoon, kan eveneens een tuchtstraf worden opgelegd aan de natuurlijke persoon of personen, vermeld in artikel 2/1, § 2, 1°, of aan de loontrekkende(n), ingeschreven op het tableau overeenkomstig artikel 2/1, § 3, waarvan de tussenkomst aan de oorsprong ligt van de feiten waarvoor de rechtspersoon disciplinair bestraft wordt.".

  Art. 11. In artikel 10 van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in de tekst die het eerste lid zal vormen wordt het woord "Wie" vervangen door de woorden "Eenieder die" en de woorden "en 4" worden vervangen door de woorden ", 2/1, 4 en 5";
  2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "De rechtspersonen die het beroep van landmeter-expert uitoefenen overeenkomstig deze wet zijn burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de boetes en de uitvoering van de herstelmaatregelen waartoe hun organen en aangestelden werden veroordeeld."

  HOOFDSTUK 3. -- Wijzigingen van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van de federale raden van landmeters-experten

  Art. 12. In artikel 2 van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van de federale raden van landmeters-experten, wordt het derde lid vervangen als volgt :
  "Elke Kamer wordt bijgestaan door een werkend griffier en één of meerdere plaatsvervangende griffiers die benoemd worden door de minister bevoegd voor Middenstand."

  Art. 13. In artikel 3 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "en 2/1" worden ingevoegd tussen de woorden "2, 1° " en de woorden ", van de wet";
  2° de woorden "als zelfstandige" worden geschrapt;
  3° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "Het tableau bedoeld in het eerste lid bevat daarenboven een afdeling die de loontrekkenden, bedoeld in artikel 2/1, § 3, van de voornoemde wet, herneemt."

  Art. 14. In artikel 4, § 2, eerste lid, van dezelfde wet worden volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "natuurlijk persoon" worden ingevoegd tussen het woord "aanvrager" en de woorden "zijn beroep voor";
  2° de zin wordt aangevuld als volgt : ", en voor de rechtspersoon door de plaats van de maatschappelijke zetel."

  Art. 15. In artikel 5 van dezelfde wet wordt het derde lid vervangen als volgt :
  "Elke Kamer wordt bijgestaan door een werkend griffier en één of meerdere plaatsvervangende griffiers die benoemd worden door de minister bevoegd voor Middenstand."

  HOOFDSTUK 4. - Codificatie

  Art. 16. De Koning kan de bepalingen van de wetten van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert en van 11 mei 2003 tot oprichting van de federale raden van landmeters-experten, codificeren met inachtneming van de wijzigingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aangebracht tot aan het tijdstip van de codificatie.
  De codificatie zal het volgende opschrift dragen : "Wetboek betreffende het beroep van landmeter-expert en de Federale Raad van landmeters-experten.".

  Art. 17. De Koning kan ook de bepalingen van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect en van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van Architecten, codificeren met inachtneming van de wijzigingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aangebracht tot aan het tijdstip van de codificatie.
  De codificatie zal het volgende opschrift dragen :
  "Wetboek betreffende het beroep van architect en de Orde van architecten."
  Daartoe kan Hij :
  1° de volgorde en de nummering van de te codificeren bepalingen veranderen en in het algemeen de teksten naar de vorm wijzigen;
  2° de verwijzingen die voorkomen in de te codificeren bepalingen, met de nieuwe nummering overeenbrengen;
  3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te codificeren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen om ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen.

  HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

  Art. 18.De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
  
  (NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-07-2014 door KB 2014-04-24/59, art. 1)
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 18 juli 2013.
[ALBERT II] (ERRATUM, zie B.St. 11-09-2013, p. 64165)
Van Koningswege :
De Minister van Middenstand, K.M.O's en Zelfstandigen,
Mevr. S. LARUELLE
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   [ALBERT II], Koning der Belgen, (ERRATUM, zie B.St. 11-09-2013, p. 64165)
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2013011458
PUBLICATIE :
2013-09-11
bladzijde : 64165

ErratumParlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2012-2013. Kamer van volksvertegenwoordigers : Stukken. - 2816 N° 1 : Wetsontwerp N° 2 : Amendement N° 3 : Verslag N° 4 : Aangenomen tekst N° 5 : Aangenomen tekst. Senaat : Stuk. - S-5-2174 N° 1 : Ontwerp niet-geëvoceerd Senaat.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Erratum Franstalige versie