J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/07/11/2013031626/justel

Titel
11 JULI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 15 van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie en tot informatie betreffende de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 23-07-2013 nummer :   2013031626 bladzijde : 46062       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-07-11/13
Inwerkingtreding : 02-08-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Binnen de vijf werkdagen na ontvangst van het beroep, stuurt de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten een ontvangstbevestiging van het beroep naar de aanvrager.
  Deze ontvangstbevestiging bevat minstens de volgende elementen :
  - Contactgegevens van de behandelaar van het dossier;
  - Ontvangstdatum van de aanvraag;
  - Referentienummer van het dossier;
  - Termijn waarbinnen het dossier zal behandeld worden.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking 10 dagen na het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. De Minister van Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Brussel, 11 juli 2013.
  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Gewestelijke Statistiek,
  R. VERVOORT
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met FinanciŽn, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen,
  G. VANHENGEL
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
  Mevr. E. HUYTEBROECK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieuinformatie en tot informatie betreffende de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 15;
   Op voordracht van de Minister van Openbaar Ambt en de Minister van Milieu,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie