J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2013/07/11/2013031614/justel

Titel
11 JULI 2013. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode (tekst vervangen door erratum gepubliceerd in p. 47151-47212 van B.St. van 26-07-2013) Zie wijziging(en)

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 18-07-2013 nummer :   2013031614 bladzijde : 45239       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-07-11/08
Inwerkingtreding : 28-07-2013

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :2003031392        1992031015       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
Overgangsbepalingen (NOTA : betreft de ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode (versie 2013))
Art. 3-5
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. De titels I tot IX en de artikelen 1 tot 198 van de ordonnantie van 17 juli 2003, zoals gewijzigd door de ordonnanties van 1 april 2004, 19 juli 2007, 19 december 2008, 22 januari, 19 maart, 30 april en 14 mei 2009, 1 april 2010, 3 februari en 20 juli 2011, 1 maart, 23 juli en 6 december 2012, worden vervangen door de volgende titels en artikelen :
  
  voor de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode (versie 2013), zie BHC 2003-07-17/90.
  

  Overgangsbepalingen (NOTA : betreft de ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode (versie 2013))

  Art. 3. Artikel 21 zal in werking treden op de dag van inwerkingtreding van het besluit van de Regering tot uitvoering van deze bepaling.
  De artikelen 24 tot 33 treden in werking op 1 juli 2014. Zij zijn niet van toepassing op de toewijzing van woningen die vr deze datum beschikbaar zijn voor verhuur, behoudens indien de toewijzingsprocedure van de huurwoningen op deze datum nog niet werd gelanceerd.
  Artikel 67, 9 treedt in werking op 1 januari 2014.
  De artikelen 81 tot 89 treden in werking op 1 januari 2014.
  Artikel 124, 4, treedt in werking op 1 januari 2016.

  Art. 4. In de ordonnantie van 12 december 1991 houdende de oprichting van begrotingsfondsen worden in artikel 2, 14, in het lid dat begint met de woorden " De in het vorige lid bedoelde duur van 9 jaar ", de woorden " artikel 21, 2, lid 1 " vervangen door de woorden " artikel 18, 12, lid 2 ".

  Art. 5. De Regering past de wettelijke bepalingen aan die verwijzen naar de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode om deze in overeenstemming te brengen met de nummering van deze Code
  Zolang de wettelijke en reglementaire verwijzingen naar de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode niet zijn aangepast, gelden zij als verwijzingen naar deze Code en worden zij gelezen volgens de in bijlage I opgenomen concordantietabel.
  

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage 1. Concordantietabel
  

  
Ordonnantie 17 juli 20032013 Brusselse Huisvestingscode 2013
Art. 1 Art. 1
Art. 2 Art. 2
Art. 3 Art. 3
Art. 3bis Art. 2, 3
Art. 4 Art. 4
Art. 5 Art. 5
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 Art. 6
Art. 9 Art. 9
Art. 10 
Art. 11 Art. 13
Art. 12 Art. 14
Art. 7 
Art. 14 Art. 8
Art. 15 Art. 10
Art. 16 Art. 11
Art. 17 Art. 12
Art. 18 Art. 15
Art. 18bis Art. 15, 3
Art. 19 Art. 16
Art. 20 Art. 17
Art. 21 Art. 18
Art. 22 Art. 19
Art. 23 Art. 135
Art. 23bis Art. 24
Art. 23ter Art. 25
Art. 23quater Art. 26
Art. 23quinquies Art. 27
Art. 23sexies Art. 28
Art. 28bis 
Art. 23septies Art. 29
Art. 23octies Art. 30
Art. 23novies Art. 31
Art. 23decies Art. 32
Art. 23undecies Art. 33
Art. 23duodecies Art. 20
Art. 21 
Art. 23duodecies, 7 Art. 22
Art. 23duodecies, 8 Art. 23.
Art. 24 Art. 34
Art. 25 Art. 35
Art. 26 Art. 36
Art. 27 Art. 37
Art. 28 Art. 38
Art. 29 Art. 39
Art. 30 Art. 40
Art. 31 Art. 41
Art. 32 Art. 42
Art. 33 Art. 43
Art. 34 Art. 44
Art. 35 Art. 45
Art. 36 Art. 46
Art. 37 Art. 47
Art. 38 Art. 48
Art. 39 Art. 49
Art. 40 Art. 50
Art. 41 Art. 51
Art. 42 Art. 52
Art. 43 Art. 53
Art. 44 Art. 54
Art. 45 Art. 55
Art. 46 Art. 56
Art. 47 Art. 57
Art. 48 Art. 58
Art. 49 Art. 59
Art. 50 Art. 60
Art. 51 Art. 61
Art. 52 Art. 62
Art. 53 Art. 63
Art. 54 Art. 64
Art. 55 Art. 65
Art. 56 Art. 66
Art. 57 Art. 67
Art. 58 Art. 68
Art. 59 Art. 69
Art. 60 Art. 70
Art. 61 Art. 71
Art. 62 Art. 72.
Art. 63 Art. 73
Art. 64 Art. 74
Art. 65 Art. 75
Art. 66 Art. 76
Art. 67 Art. 77
Art. 68 Art. 78
Art. 69 Art. 79
Art. 70 Art. 80
Art. 71 Art. 81
Art. 72 Art. 82
Art. 73 Art. 83
Art. 74 Art. 84
Art. 75 Art. 85
Art. 76 Art. 86
Art. 77 Art. 87
Art. 78.Art. 88
Art. 89 
Art. 79 Art. 111
Art. 80 Art. 112
Art. 81 Art. 113
Art. 82 Art. 114
Art. 83 Art. 115
Art. 84 Art. 116
Art. 85 Art. 117
Art. 86 Art. 118
Art. 87 Art. 119
Art. 88 Art. 120
Art. 89 Art. 121
Art. 90 Art. 122
Art. 91 Art. 123
Art. 92 Art. 124
Art. 93 Art. 125
Art. 94 Art. 126
Art. 95 Art. 127
Art. 96 Art. 128
Art. 128bis 
Art. 97 Art. 90
Art. 98 Art. 91
Art. 99 Art. 92
Art. 100 Art. 93
Art. 101 Art. 94
Art. 102 Art. 95
Art. 103 Art. 96
Art. 104 Art. 97
Art. 105 Art. 98
Art. 106 Art. 99
Art. 107 Art. 100
Art. 108 Art. 101
Art. 109 Art. 102
Art. 110 Art. 103
Art. 111 Art. 104
Art. 112 Art. 105
Art. 113 Art. 106
Art. 114 Art. 107
Art. 115 Art. 129
Art. 116 Art. 130
Art. 117 Art. 131
Art. 118 Art. 132
Art. 119 Art. 133
Art. 120 Art. 108
Art. 121 Art. 109
Art. 122 Art. 110
Art. 134 
Art. 123Art. 136
Art. 124Art. 137
Art. 125Art. 160
Art. 126Art. 161
Art. 127Art. 162
Art. 128Art. 163
Art. 129Art. 164
Art. 130Art. 165
Art. 131Art. 166
Art. 132Art. 167
Art. 133Art. 168
Art. 134Art. 169
Art. 135Art. 170
Art. 136Art. 171
Art. 137Art. 172
Art. 138Art. 173
Art. 139Art. 174
Art. 140Art. 175
Art. 141Art. 176
Art. 142Art. 177
Art. 143Art. 178
Art. 144Art. 179
Art. 145Art. 180
Art. 146Art. 181
Art. 147Art. 182
Art. 148Art. 183
Art. 149Art. 184.
Art. 150Art. 185
Art. 151Art. 186
Art. 152.Art. 187
Art. 188 
Art. 153Art. 189
Art. 154Art. 138
Art. 155Art. 139
Art. 156Art. 140
Art. 157Art. 141
Art. 158Art. 142
Art. 159Art. 143
Art. 160Art. 144
Art. 161Art. 145
Art. 162Art. 146
Art. 163Art. 147
Art. 164Art. 148
Art. 165Art. 149
Art. 166Art. 150
Art. 167Art. 151
Art. 168Art. 152
Art. 169Art. 153
Art. 170Art. 154
Art. 171Art. 155
Art. 172Art. 156
Art. 173Art. 157
Art. 174Art. 158
Art. 175Art. 159
Art. 175bisArt. 191
Art. 176Art. 192
Art. 177Art. 193
Art. 178Art. 194
Art. 179Art. 195
Art. 180Art. 196
Art. 181Art. 197
Art. 182Art. 198
Art. 183Art. 199
Art. 184Art. 200
Art. 185Art. 201
Art. 186Art. 202
Art. 187Art. 203
Art. 188Art. 204
Art. 189Art. 205
Art. 190Art. 206
Art. 191Art. 207
Art. 192Art. 208
Art. 193Art. 209
Art. 194Art. 210
Art. 195Art. 211
Art. 196Art. 212
Art. 197Art. 213
Art. 198Art. 214


Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 11 juli 2013.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
R. VERVOORT
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financin, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
Mevr. E. HUYTEBROECK
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
Mevr. B. GROUWELS
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek,
Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2012/2013 A-355/1 Ontwerp van ordonnantie A-355/2 Verslag A-355/3 Amendementen na verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 28 juni 2013.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie