J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/06/07/2013011292/justel

Titel
7 JUNI 2013. - Ministerieel besluit tot indeling van pyrotechnische artikelen

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 17-06-2013 nummer :   2013011292 bladzijde : 39000       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-06-07/02
Inwerkingtreding : 27-06-2013

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2010011484       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° "pyrotechnisch artikel" : pyrotechnisch artikel bedoeld in artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 3 maart 2010 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen;
  2° "vuurwerk" : vuurwerk bedoeld in artikel 3, 3°, van het voornoemde koninklijk besluit van 3 maart 2010;
  3° "categorie" : categorie bedoeld in artikel 4 van het voornoemde koninklijk besluit van 3 maart 2010;
  4° "ADR" : het Europese Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, ondertekend te Genčve op 30 september 1957;
  5° "RID" : het reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, als opgenomen in bijlage C bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), gesloten te Bern op 9 mei 1980, gewijzigd bij het protocol van Vilnius op 3 juni 1999;
  6° "goedkeuringscertificaat voor de classificatie" : goedkeuringscertificaat afgeleverd door een bevoegde overheid van een Verdragspartij bij het ADR, gedefinieerd in bijlage A, onderafdeling 5.4.1.2.1g en door de bijzondere bepaling 645 van het ADR;
  7° "classificatiecode" : classificatiecode bedoeld in onderafdeling 2.2.1.1.4 van het RID en het ADR.

  Art. 2. Worden beschouwd als feestvuurwerk de vuurwerkartikelen van de categorieėn 1 en 2.

  Art. 3. Worden beschouwd als spektakelvuurwerk :
  1° het vuurwerk van de categorieėn 3 en 4;
  2° pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van de categorieėn T1 en T2.

  Art. 4. Worden beschouwd als vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk de andere pyrotechnische artikelen van categorieėn P1 en P2.

  Art. 5. Wanneer de hoeveelheden feestvuurwerk hoger zijn dan deze die een particulier onder zich mag houden overeenkomstig artikel 265 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, dan moeten deze steeds op een zodanige wijze verpakt zijn dat ze volgens bijlage A, onderafdeling 2.2.1.1.7 van het ADR, uitsluitend kunnen worden aangemerkt als vuurwerk behorende tot classificatiecode 1.4G of 1.4S.
  Het goedkeuringscertificaat voor de classificatie dat de classificatie bevestigt, moet tijdens een controle kunnen voorgelegd worden door de verantwoordelijke voor de opslag, het transport en het onder zich houden.
  De vuurwerkartikelen van categorieėn 1 en 2 in hoeveelheden die deze die een particulier onder zich mag houden volgens artikel 265 van het voornoemde koninklijk besluit van 23 september 1958 overschrijden, waarvan het goedkeuringscertificaat voor de classificatie niet bevestigt dat ze worden aangemerkt als vuurwerk behorende tot classificatiecode 1.4G of 1.4S, worden behandeld als spektakelvuurwerk.

  Art. 6. Het ministerieel besluit van 9 december 2010 tot indeling van vuurwerk wordt opgeheven.
  
  Brussel, 7 juni 2013.
  J. VANDE LANOTTE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economie,
   Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende de ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen, artikel 1, eerste lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, artikel 3, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 mei 2000;
   Gelet op het ministerieel besluit van 9 december 2010 tot indeling van vuurwerk;
   Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 5 maart 2013, met toepassing van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;
   Gelet op advies 53.153/1 van de Raad van State, gegeven op 3 mei 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie