J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2013/05/30/2013031471/justel

Titel
30 MEI 2013. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieuinformatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 19-06-2013 nummer :   2013031471 bladzijde : 39463       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-05-30/10
Inwerkingtreding : 29-06-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. Het opschrift van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vervangen als volgt : " ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie en tot informatie betreffende de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ".

  Art. 3. In artikel 3 van dezelfde ordonnantie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° artikel 3, 2° wordt aangevuld met de woorden " g) ruimtelijke ordening ";
  2° artikel 3 wordt aangevuld met de woorden " 8° ruimtelijke ordening : alle aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, I, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. ".

  Art. 4. In artikel 15, tweede lid, van dezelfde ordonnantie, worden de woorden " bij aangetekende brief " geschrapt.
  De Regering bepaalt de wijze waarop en de termijn waarbinnen de ontvangstbevestiging van dit beroep wordt overgemaakt aan de aanvrager.
  
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 30 mei 2013.
  R. VERVOORT,
  Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking
  G. VANHENGEL,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiėn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen
  Mevr. E. HUYTEBROECK,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting
  Mevr. B. GROUWELS,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer
  Mevr. C. FREMAULT,
  Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2012/2013 : A-360/1 Ontwerp van ordonnantie A-360/2 Verslag (verwijzing) Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 17 mei 2013.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie