J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/05/02/2013031467/justel

Titel
2 MEI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 22-07-2013 nummer :   2013031467 bladzijde : 45742       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-05-02/35
Inwerkingtreding : 01-06-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-9

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In artikel 22, tweede lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste streepje worden de woorden "45 %" vervangen door de woorden "40 %";
  2° in het tweede streepje worden de woorden "40 %" vervangen door de woorden "35 %";
  3° in het derde streepje worden de woorden "30 %" vervangen door de woorden "25 %".

  Art. 2. In artikel 24 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste streepje worden de woorden "30 %" vervangen door de woorden "25 %";
  2° in het tweede streepje worden de woorden "25 %" vervangen door de woorden "20 %";
  3° in het derde streepje worden de woorden "15 %" vervangen door de woorden "10 %".

  Art. 3. In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de woorden " aanvraag van de voorafgaande toelating " vervangen door de woorden " voorafgaande aanvraag om toelating ".

  Art. 4. In artikel 33, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden " op straffe van niet-ontvankelijkheid " ingevoegd tussen de woorden " toelating moet " en de woorden " worden ingediend ".

  Art. 5. In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in paragraaf 1, worden de woorden " dertig dagen " vervangen door de woorden " vijftien dagen ";
  2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden " Zodra hij dit document ontvangen heeft, " vervangen door de woorden " Vanaf de datum vermeld in dat bewijs van ontvangst, ";
  3° in paragraaf 3, eerste lid, van de Franse versie worden de woorden " cent quatre-vingt jours " vervangen door de woorden "cent vingt jours ";
  4° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "dertig dagen " vervangen door de woorden " vijftien dagen ";
  5° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden " dertig dagen " vervangen door de woorden " vijftien dagen ";
  6° in paragraaf 3, vierde lid, wordt de eerste zin vervangen als volgt :
  " Indien het aanvraagdossier volledig is, neemt het Bestuur de beslissing tot toekenning binnen de negentig dagen na de datum van verzending van het ontvangstbewijs. ";
  7° er wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, luidende :
  " § 3/1. Indien het aanvraagdossier niet volledig is, somt het in § 3, derde lid, bedoelde bewijs van ontvangst de ontbrekende elementen op. De aanvrager beschikt over dertig dagen vanaf de datum van dat bewijs van ontvangst om zijn dossier aan te vullen.
  Indien de aanvrager zijn dossier correct aanvult, stuurt het Bestuur hem binnen de vijftien dagen na de ontvangst van de ontbrekende elementen een bewijs van ontvangst. De in § 3, vierde en vijfde lid, beschreven procedure vindt dan toepassing.
  Het Bestuur beslist over de aanvraag op basis van de elementen waarover het beschikt indien, aan het einde van de termijn bedoeld in het eerste lid, het dossier onvolledig is, of bij stilzwijgen van de aanvrager. ";
  8° in paragraaf 4, eerste lid, inleidende zin, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) de woorden " In afwijking op " worden vervangen door de woorden " In afwijking van ";
  b) het woord " pricipebeslissing " wordt vervangen door het woord " principebeslissing ";
  c) het woord " vorkomen " wordt vervangen door het woord " voorkomen ";
  9° in paragraaf 4, eerste lid, 2°, a), wordt het woord " of " vervangen door het woord " en ";
  10° in paragraaf 4, derde en vierde lid, worden de woorden " 24 maanden " vervangen door de woorden " twaalf maanden ".

  Art. 6. In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de woorden " binnen de twee jaar " vervangen door de woorden " binnen de twaalf maanden ".

  Art. 7. Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepaling onder 3°, luidende :
  " 3° de controle van de naleving, door de onderneming, van de verplichting om haar vacatures aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling mede te delen, overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de organieke ordonnantie. ".

  Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2013. Het is van toepassing op alle dossiers waarvan de voorafgaande aanvraag om toelating vanaf de dag van de inwerkingtreding werd ingediend.

  Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Brussel, 2 mei 2013.
  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. PICQUE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel, en Wetenschappelijk Onderzoek,
  Mevr. C. FREMAULT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie, de artikelen 34, 66, 71 en 73;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 november 2012;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 13 december 2012;
   Gelet op het advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 17 januari 2013;
   Gelet op het advies nr. 52.974/1 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2013, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie