J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/02/21/2013031138/justel

Titel
21 FEBRUARI 2013. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-03-2013 en tekstbijwerking tot 29-01-2019)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 18-03-2013 nummer :   2013031138 bladzijde : 16141       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-02-21/18
Inwerkingtreding : 01-01-2013

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2, 2bis, 3-4, 4bis, 5
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. § 1. Voor het belastingjaar 2013 en voor de volgende belastingjaren worden de modellen van de aangifteformulieren bedoeld in artikel 6, § 1, van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgesteld in bijlage I bij dit besluit.
  Deze aangifteformulieren dienen door het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per gewone post aan de belastingplichtige te worden verstuurd.
  § 2. De belastingplichtige die, overeenkomstig paragraaf 1, zijn aangifteformulier ontvangt, moet dit formulier ingevuld en ondertekend per gewone post terugsturen naar het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het door dit bestuur vastgesteld adres.

  Art. 2. De belastingplichtige die overeenkomstig artikel 28 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet overgaan tot een kennisgeving aan de door de regering aangeduide ambtenaar, moet bij deze kennisgeving gebruik maken van de modelformulieren vastgesteld in bijlage II van dit besluit.
  Deze kennisgeving moet door de belastingplichtige worden verstuurd aan de gemachtigde ambtenaar per gewone post of per e-mail op het door het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgesteld adres.

  Art. 2bis.[1 § 1. Het artikel 29 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treedt in werking op 1 augustus 2014.
   § 2. De fiscale administratie mag in het kader van haar werking individuele documenten elektronisch ondertekenen [2 ...]2.
   De fiscale administratie kan er daarnaast ook voor kiezen om meerdere documenten samen elektronisch te ondertekenen [2 ...]2.
   In dit geval zal met attesten worden gewerkt die aangeven welke documenten werden ondertekend.
   § 3. De fiscale administratie mag belastingplichtigen de mogelijkheid bieden om individuele documenten te ondertekenen met een elektronische handtekening. Dergelijke handtekening gebeurt met behulp van de e-ID van de betrokken belastingplichtige.
  [2 Door verzending van een document aan de fiscale administratie via [3 de door de fiscale administratie ter beschikking gestelde informaticatoepassing]3, ondertekent de belastingplichtige dit document elektronisch.]2
   § 4. De procedures voor bovengenoemde vormen van elektronische handtekening zullen worden ingebouwd in de informatica-applicatie "SAP", in de informatica-applicatie "Documentum" en de aan voornoemde informatica-applicaties vastgekoppelde applicaties zoals deze werden geïmplementeerd bij de fiscale administratie.
   § 5. De in paragraaf 3 en paragraaf 4 bedoelde elektronische handtekening hoeft niet gekwalificeerd te zijn om geldig te zijn in het kader van het functioneren van de fiscale administratie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2014-07-25/23, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-08-2014>
  (2)<BESL 2017-01-26/03, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 31-01-2017>
  (3)<BESL 2018-11-08/05, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 30-11-2018>

  Art. 3.Het artikel 30 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treedt in werking op de dag dat dit besluit in werking treedt.
  Het in paragraaf 1 van artikel 30 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedoelde elektronisch dossierbeheer gebeurt via de informatica-applicatie " roles ", " fast view ", " UEP ", " Compos " en de software " Delphi ", " Foxpro " en " Approach " waarop deze applicaties zijn gebaseerd.
  [1 Het elektronische beheer van de voornoemde dossiers kan eveneens gebeuren via de informatica-applicatie "SAP", de informatica-applicatie "Documentum" en via de aan voornoemde informatica-applicaties vastgekoppelde applicaties zoals deze werden geïmplementeerd bij de fiscale administratie.]1
  [2 Het elektronische beheer van de voornoemde dossiers kan eveneens gebeuren via [3 de door de fiscale administratie ter beschikking gestelde informaticatoepassing]3.]2
  ----------
  (1)<BESL 2014-07-25/23, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 01-08-2014>
  (2)<BESL 2017-01-26/03, art. 6, 005; Inwerkingtreding : 01-02-2017>
  (3)<BESL 2018-11-08/05, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 30-11-2018>

  Art. 4. Het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt de in de artikel 2 van dit besluit bedoelde formulieren ter beschikking van de personen die ze moeten gebruiken.
  Dit gebeurt door deze formulieren ter beschikking te stellen van op een door het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekozen website. Daarnaast verstrekt het Bestuur deze formulieren ook op aanvraag van de in het eerste lid genoemde personen.

  Art. 4bis. [1 Indien de belastingplichtige hiermee instemt, kunnen het aanslagbiljet en de eerste herinnering, bedoeld in artikel 12 van de ordonnantie van 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door middel van de door de fiscale administratie ter beschikking gestelde informaticatoepassing worden verzonden of ter beschikking gesteld.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BESL 2019-01-17/05, art. 1, 010; Inwerkingtreding : 08-02-2019>
  

  Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

  BIJLAGE.

  Art. N. Bijlage 1.- Aangifteformulier
  (Formulier niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-03-2013, p. 16169-16194)
  
  GEWIJZIGD BIJ :
  <BESL 2015-01-15/11, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2015>
  <BESL 2016-02-25/14, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  <BESL 2017-03-31/06, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  <BESL 2018-02-01/08, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  <BESL 2018-06-14/02, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 01-01-2018>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   
Brussel, 21 februari 2013.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Ch. PICQUE
De Minister van Financiën, Begroting en Externe betrekkingen,
G. VANHENGEL

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 83quinquies;
   Gelet op de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op de hoogdringendheid om de aangifteformulieren te versturen die betrekking hebben op een belastbare periode die reeds aangevangen is en waarbij rekening dient te worden gehouden met de beperkte termijn waarbinnen de inkohiering van de gewestbelastingen dient plaats te vinden;
   Gelet op de hoogdringendheid om de formulieren voor de kennisgeving van de overdracht van een voorwerp waarop een gewestbelasting is verschuldigd ter beschikking te kunnen stellen van de belastingplichtigen, daar deze verplichting tot kennisgeving reeds op 1 januari 2013 in werking trad;
   Gelet op het advies 52.835/2 van de Raad van State, gegeven op 11 februari 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Overwegende dat bepaalde artikelen van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij regeringsbesluit moeten uitgevoerd worden;
   Op voordracht van de Minister van Financiën,
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 17-01-2019 GEPUBL. OP 29-01-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 4BIS)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 08-11-2018 GEPUBL. OP 20-11-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 2bis; 3)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 14-06-2018 GEPUBL. OP 21-06-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 01-02-2018 GEPUBL. OP 09-02-2018
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 31-03-2017 GEPUBL. OP 07-04-2017
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 26-01-2017 GEPUBL. OP 31-01-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 2bis; 3)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 25-02-2016 GEPUBL. OP 09-03-2016
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 15-01-2015 GEPUBL. OP 23-01-2015
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 25-07-2014 GEPUBL. OP 16-10-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 2bis; 3)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 8 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
  Franstalige versie