J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
29 NOVEMBER 2012. - Beheercontract tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 2012-2017


Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 18-06-2013 nummer :   2013031412 bladzijde : 39273       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-11-29/20
Inwerkingtreding : 01-11-2012
Opheffing : 01-11-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
I. Algemene bepalingen/
Art. 1-6
II. Wederzijdse verplichtingen van de Partijen
Art. 7-9
III. Financiering van de activiteiten van de BMWB
Art. 10-12
IV. Voorlichting, opvolging, evaluatie
Art. 13-17
V. Wijziging en beŽindiging van het Contract
Art. 18-19
VI. Slotbepalingen
Art. 20
BIJLAGEN.
Art. N1-N3

Tekst Inhoudstafel Begin
I. Algemene bepalingen/

  Artikel 1. Definities
  In de zin van dit Contract en zijn Bijvoegsels hebben de gebruikte termen en bewoordingen - indien niet uitdrukkelijk anders vermeld - de betekenis bepaald in artikel 5 van de Ordonnantie.
  De woorden die in dit artikel gedefinieerd worden, worden gebruikt met een hoofdletter in de rest van de tekst.
  Bijvoegsels : de bijvoegsels bij dit Contract;
  Contract : dit contract tussen de BMWB en de Regering;
  Minister : de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Waterbeleid;
  Ordonnantie : de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid;
  BMWB : de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer, opgericht door de Regering in overeenstemming met de Ordonnantie;
  Verdeler : de operator belast met de verdeling van drinkwater bestemd voor menselijke consumptie, namelijk, in overeenstemming met de Ordonnantie, HYDROBRU;
  Zelfproducent : de natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks het water verbruikt dat verkregen wordt door oppompen uit een waterlaag of oppervlaktewater;
  Dienstencontract voor sanering : de overeenkomst afgesloten door de BMWB krachtens welke de BMWB saneringsdiensten levert;
  Aquiris-contract : het vergunningscontract betreffende de bouw en de uitbating van de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord, afgesloten tussen Aquiris en het Gewest op 27 juni 2001, met inbegrip van zijn aanhangsels;
  Regering : de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
  Partijen : de partijen van dit Contract;
  Gewest : het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  (...)

  Art. 2. Voorwerp van het Contract
  Dit Contract wordt afgesloten krachtens de artikelen 24 en 25 van de Ordonnantie. Het bepaalt de regels en de voorwaarden volgens welke de BMWB de opdrachten uitvoert die haar toegewezen werden, en regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Partijen.

  Art. 3. Draagwijdte van het Contract
  De Bijvoegsels bij dit Contract maken er volledig deel van uit.
  In het geval van een afwijkende interpretatie tussen deze documenten zal het Contract primeren op alle andere documenten die bij het Contract gevoegd zijn.
  Het Contract en zijn Bijvoegsels weerspiegelen de totaliteit van de overeenkomsten van de Partijen inzake het voorwerp van het Contract en vernietigen en vervangen alle voorgaande schriftelijke of mondelinge verbintenissen of contracten die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp.

  Art. 4. Duur van het Contract en inwerkingtreding
  In overeenstemming met artikel 25 van de Ordonnantie wordt de duur van dit Contract vastgelegd op vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.
  Indien op de vervaldag van het Contract geen enkel ander nieuw Contract afgesloten is, dan wordt dit Contract van rechtswege verlengd tot de inwerkingtreding van het nieuwe Contract, en dit voor een maximale duur van een jaar.

  Art. 5. Opdrachten van de BMWB
  De BMWB vervult de opdrachten omschreven in artikel 21 van de Ordonnantie, waaronder meer bepaald :
  . de levering van openbare saneringsdiensten voor afvalwater;
  . de coŲrdinatie van en de tussenkomst in de uitvoering van werkzaamheden inzake afwatering, inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater op het niveau van de infrastructuur die beheerd wordt door de BMWB.
  De BMWB levert saneringsdiensten voor stedelijk afvalwater met haar eigen installaties of met de installaties van derden (waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord). Wat haar eigen installaties (waterzuiveringsinstallaties, collectoren en onweersbekkens) betreft, zal de BMWB erop toezien dat de normale uitbating ervan met haar eigen personeel gegarandeerd wordt.
  De BMWB zal erop toezien haar activiteiten in een perspectief van duurzame ontwikkeling te plaatsen en, desgevallend, nieuwe initiatieven te ontwikkelen, meer bepaald op het vlak van energie.

  Art. 6. Gedragsregels ten opzichte van de begunstigden van de diensten
  De BMWB verbindt zich ertoe om ten opzichte van de begunstigden van haar diensten de volgende regels na te komen :
  . regelmatig informatie verstrekken over de verwezenlijking van haar opdrachten, en dit ten minste een keer per jaar;
  . geen onderscheid maken tussen haar klanten, behalve op basis van objectieve en redelijke criteria of wettelijke en regelgevende verplichtingen;
  . algemeen aanvaardbare betalingsvoorwaarden opleggen voor dit soort diensten, meer bepaald inzake de betalingsfrequentie, de betalingstermijn en, desgevallend, de nalatigheidsinteresten;
  . streven naar een dienstenlevering tegen minimale kostprijs, waarbij de verwezenlijking van de doelstellingen die de Partijen overeengekomen zijn, zo veel mogelijk gegarandeerd wordt.

  II. Wederzijdse verplichtingen van de Partijen

  Art. 7. Verplichting van de BMWB om de openbare sanering te garanderen
  De BMWB verbindt zich ertoe om :
  . de verwezenlijking van de openbare sanering in het Gewest te garanderen;
  . de investeringen te plannen en uit te voeren die nodig zijn om de openbare saneringsopdracht in het Gewest te garanderen, zoals opgenomen in het Investeringsplan in bijlage;
  . de werkzaamheden voor de aanpassing van de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid te voltooien, door in een tertiaire behandeling (stikstof en fosfor) te voorzien;
  . de optimale werking te garanderen van de bestaande of aan te leggen netwerken van riolen, collectoren, bufferbekkens en waterzuiveringsinstallaties waarvan zij de beheerder is;
  . de ontwikkeling en de uitbating van het meetnetwerk voort te zetten, meer bepaald voor het debiet van de waterlopen en de afvalwatercollectoren, alsook voor de neerslagmeting.
  In het geval van een veroordeling door het Hof van Justitie van de Europese Unie wegens de niet-naleving door het Gewest van de geldende richtlijn inzake de sanering van stedelijk afvalwater, zal het Gewest de financiŽle last van de eventueel opgelegde geldboete verhalen op het budget van de BMWB.

  Art. 8. Verplichting van de BMWB om Dienstencontracten voor sanering af te sluiten
  De BMWB verbindt zich ertoe om een Dienstencontract voor sanering af te sluiten met de Verdelers en de Zelfproducenten die dat wensen, alsook met de operator(en) gelegen binnen of buiten het Gewest die een beroep doet (doen) op haar saneringsdiensten.

  Art. 9. Verplichting van het Gewest om de BMWB te financieren
  Het Gewest verbindt zich ertoe om aan de BMWB de subsidies ter beschikking te stellen zoals bepaald op basis van het Financieel plan, dat als Bijvoegsel bij dit Beheercontract gevoegd is.

  III. Financiering van de activiteiten van de BMWB

  Art. 10. Bijkomende doelstellingen die de Regering aan de BMWB oplegt
  De Regering verbindt zich ertoe om de BMWB geen bijkomende doelstellingen toe te wijzen, rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder zich te vergewissen van de beschikbaarheid van de nodige middelen binnen de BMWB, of zonder zich te vergewissen van een inbreng van de nodige aanvullende middelen voor de verwezenlijking van die bijkomende doelstellingen. De eventuele kosten van geschillen met betrekking tot de afgestane, overgedragen, verkochte of door het Gewest in de BMWB ingebrachte activa en contracten, waarin begrepen de eventuele veroordelingen uitgesproken door de rechtbanken (Belgische of Europese), zullen financieel door de BMWB gedragen worden.
  In het geval dat bijkomende doelen gesteld worden door de Regering, zullen de aanvullende financieringsmiddelen van de BMWB bepaald worden op basis van onderhandelingen tussen de Partijen.
  Elke toevoeging van bijkomende doelstellingen zal vertaald worden in een aanhangsel bij dit Contract waarin de weerslag van die bijkomende doelstellingen op de BMWB omschreven zal worden.

  Art. 11. Financiering van de BMWB
  De financiering van de BMWB wordt gegarandeerd door handelsinkomsten en door subsidies die gestort worden door het Gewest.
  De handelsinkomsten van de BMWB die verbonden zijn aan de watersanering, worden door de BMWB gefactureerd aan iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Dienstencontract voor sanering afgesloten heeft met de BMWB, meer bepaald :
  -> de operatoren die gelegen zijn in het Gewest en onderworpen zijn aan een saneringsverplichting krachtens de Ordonnantie, namelijk :
  . de operator(en) belast met de verdeling van drinkwater dat bestemd is voor menselijke consumptie;
  . iedere verbruiker die rechtstreeks het water verbruikt dat verkregen wordt door oppompen uit een waterlaag of oppervlaktewater;
  -> iedere operator gelegen binnen of buiten het Gewest die een beroep doet op de saneringsdiensten van de BMWB.
  De standaardeenheidsprijzen die de BMWB toepast op de operatoren die gelegen zijn in het Gewest en die onderworpen zijn aan een saneringsverplichting krachtens de Ordonnantie, alsook het bedrag van de subsidies van het Gewest aan de BMWB, zijn opgenomen in het Financieel plan, dat als Bijvoegsel bij dit Beheercontract gevoegd is. Behoudens andersluidende bepalingen wordt van de saneringsdiensten verondersteld dat ze door de BMWB uitgevoerd worden in functie van het volume verdeeld of zelf geproduceerd water.

  Art. 12. Boekhoudkundig beheer
  De BMWB verbindt zich ertoe om :
  . een eigen algemene boekhouding bij te houden;
  . een analytische boekhouding bij te houden die het mogelijk maakt om de kosten en de inkomsten te bepalen voor de verschillende doelstellingen van de BMWB.

  IV. Voorlichting, opvolging, evaluatie

  Art. 13. Voorlichting van de Regering en van de Minister
  De Regering en de Minister moeten regelmatig door de BMWB op de hoogte gebracht worden van de uitvoering van haar opdrachten krachtens dit Contract.
  In overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen verbindt de BMWB zich bovendien ertoe om aan de Minister alle informatie te bezorgen die nuttig is op het gebied van de bepaling, de analyse en de opvolging van het waterbeleid, in het bijzonder alle informatie die nodig is voor het berekenen van de reŽle prijs.
  Om een optimale opvolging van het geschil in verband met het Aquiris-contract te garanderen, zal de BMWB erop toezien een Werkgroep in te stellen en regelmatig samen te roepen. Deze Werkgroep zal zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van het Rekenhof, de Inspectie van FinanciŽn, Leefmilieu Brussel (BIM), de BMWB en de Minister bevoegd voor Waterbeleid.
  De BMWB verbindt zich ook ertoe om deel te nemen aan de vergaderingen die georganiseerd worden door Leefmilieu Brussel (BIM) in het kader van diens coŲrdinatie van de wateractoren die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals bepaald in het Waterbeheerplan.

  Art. 14. Jaarverslag
  In overeenstemming met artikel 30 van de Ordonnantie verbindt de BMWB zich ertoe om, naast de wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake informatie die aan elke handelsvennootschap opgelegd worden, jaarlijks een verslag op te stellen over de verwezenlijking van haar openbare dienstopdrachten. Dat verslag omvat ook :
  -> de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar bij de BMWB;
  -> de elementen die nuttig zijn voor haar openbaarmaking en die de openheid van de BMWB garanderen ten opzichte van haar klanten en van het Gewest;
  -> voldoende informatie om het Gewest in staat te stellen om de reŽle prijs te bepalen van de diensten in verband met het watergebruik.

  Art. 15. Halfjaarlijkse opvolging van het Contract
  De BMWB actualiseert haar bedrijfsplan om de zes maanden. Het bedrijfsplan omvat ten minste :
  . het Investeringsplan;
  . het Financieel plan.
  De halfjaarlijkse actualisering van het bedrijfsplan wordt voorbereid door een opvolgingscomitť dat samengesteld is uit de directie van de BMWB en twee (2) regeringscommissarissen.
  Na goedkeuring door de raad van bestuur zal het geactualiseerde bedrijfsplan aan de Regering bezorgd worden.

  Art. 16. Evaluatie van het Contract
  a) Tussentijdse evaluatie
  In overeenstemming met artikel 25, ß 4, van de Ordonnantie verbinden de Partijen zich ertoe om op het einde van het tweede jaar van het Contract over te gaan tot een tussentijdse evaluatie van het Contract en, desgevallend, tot het aanbrengen van de nodige wijzigingen aan het Contract voor het tweede deel van de geldigheidsduur ervan.
  b) Eindevaluatie
  Zes maanden voor de vervaldag van het Beheercontract verbinden de Partijen zich ertoe om een eindevaluatie van het Contract te maken. De eventuele wijzigingsvoorstellen die in het volgende Beheercontract opgenomen moeten worden, worden in het evaluatieverslag vermeld.

  Art. 17. Sancties
  In het geval van ernstige tekortkoming of indien de BMWB herhaaldelijk haar verplichtingen niet nakomt, behoudt het Gewest zich, na een geschreven en met redenen omklede ingebrekestelling, het recht voor om de geplande subsidies gedeeltelijk of volledig niet te betalen.
  In het geval van ernstige tekortkoming of indien de BMWB herhaaldelijk haar verplichtingen niet nakomt, behoudt het Gewest zich, na een geschreven en met redenen omklede ingebrekestelling, het recht voor om schadevergoeding en interesten te vorderen die evenredig zijn met de geleden schade.

  V. Wijziging en beŽindiging van het Contract

  Art. 18. Aanpassing van het Contract ingevolge contextuele veranderingen
  Wanneer bepaalde elementen van de context waarin dit Contract afgesloten werd, wijzigen, of wanneer de inhoud van de wettelijke bepalingen die de BMWB geacht wordt toe te passen, of die op haar betrekking hebben, een wijziging van het Contract vereisen, dan kan de meest gerede partij de herziening van het Contract vragen.
  De eventuele herziening van dit Contract kan uitsluitend gebeuren door middel van een aanhangsel afgesloten tussen de Partijen.

  Art. 19. BeŽindiging van het Contract
  De Regering verbindt zich ertoe om aan de BMWB een nieuw ontwerp van Contract voor te leggen ten laatste vier (4) maanden voor het einde van dit Contract.
  Bij ontstentenis van akkoord van de Partijen over een nieuw Contract wordt dit Contract van rechtswege verlengd, in overeenstemming met artikel 25, ß 6, 2e lid, van de Ordonnantie.

  VI. Slotbepalingen

  Art. 20. Inwerkingtreding van het Contract
  Het Contract treedt in werking op 1 november 2012.
  
  Brussel, 29 november 2012.
  De Minister belast met Waterbeleid,
  Mevr. E. Huytebroeck,
  De heer Philippe Debry,
  Voorzitter
  van de raad van bestuurvan de BMWB
  De heer Dirk De Smedt,
  Vicevoozitter
  van de raad van bestuur van de BMWB

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Bijlage 1. - Investeringsplan en Financieel plan
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-06-2013, p. 39300-39302)

  Art. N2. Bijlage 2. - Modaliteiten voor de evaluatie van het contract
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-06-2013, p. 39303-39304)

  Art. N3. Bijlage 3. - Modaliteiten voor de raming en de toepassing van de saneringseenheidsprijzen
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-06-2013, p. 39305-39322)

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (hierna 'Ordonnantie');
   Gelet op de goedkeuringen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 en 21 december 2006;
   Gelet op de goedkeuring van de raad van bestuur van de BMWB van 15 december 2006;{
   Tussen
   De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer, publiekrechtelijke naamloze vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Philippe Debry, voorzitter van de raad van bestuur, en de heer Dirk De Smedt, vicevoorzitter van de raad van bestuur, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 25, ß 2, van de Ordonnantie, hierna 'BMWB' genoemd,
   En
   Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van Mevr. Evelyne Huytebroeck, minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, hierna " Gewest " genoemd,
   Wordt overeengekomen wat volgt :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie