J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/11/29/2013031023/justel

Titel
29 NOVEMBER 2012. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2013-2014

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 23-01-2013 nummer :   2013031023 bladzijde : 2983       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-11-29/12
Inwerkingtreding :
02-02-2013
01-09-2013

Opheffing : 31-08-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de schoolvakanties bedoeld in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening over de volgende periodes gespreid :
  - van maandag 28 oktober 2013 tot en met vrijdag 1 november 2013 (herfstvakantie);
  - van maandag 23 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014 (kerstvakantie);
  - van maandag 3 maart 2014 tot en met vrijdag 7 maart 2014 (krokusvakantie);
  - van maandag 7 april 2014 tot en met vrijdag 18 april 2014 (paasvakantie);
  - van dinsdag 1 juli 2014 tot en met vrijdag 29 augustus 2014 (zomervakantie).

  Art. 2. De Minister bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Brussel, 29 november 2012.
  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid, Ontwikkelingssamenwerking en Bevordering van het nationaal en internationaal Imago van Brussel,
  Ch. PICQUE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 6;
   Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op artikel 3, 13° en 14° ;
   Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu;
   Op voorstel van de Minister van Ruimtelijke Ordening;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie