J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/09/07/2012024402/justel

Titel
7 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-12-2012 en tekstbijwerking tot 03-04-2015)

Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 14-12-2012 nummer :   2012024402 bladzijde : 80025       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-09-07/26
Inwerkingtreding : 01-06-2015

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Taal op het etiket van stoffen en mengsels
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Taal op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels
Art. 3
HOOFDSTUK IV. - Aanwijzing van het orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272.2008
Art. 4
HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen
Art. 5-6

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Dit besluit heeft tot doel :
  1° de regels te bepalen inzake het taalgebruik op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, in toepassing van artikel 31(5) van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, en van artikel 17(2) van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
  2° het aanwijzen van het orgaan bedoeld in artikel 45 van de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

  HOOFDSTUK II. - Taal op het etiket van stoffen en mengsels

  Art. 2.[1 § 1. De informatie, bedoeld in artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en die wordt weergegeven op het etiket van de stoffen en mengsels, is ten minste in het Nederlands, het Frans en het Duits opgesteld.
   § 2. In afwijking op paragraaf 1, is de informatie ten minste opgesteld in de taal of talen van het taalgebied waar de producten op de markt worden gebracht, wanneer de stoffen of mengsels in kwestie op de markt worden gebracht en exclusief bestemd zijn voor een bedrijf (of meerdere bedrijven) die deze stoffen of mengsels verwerft voor een gebruik in het bedrijf.
   De stoffen of mengsels zijn te beschouwen als stoffen of mengsels voor gebruik in het bedrijf wanneer ze gebruikt worden om een ander product te produceren. Ze zijn in het bijzonder niet te beschouwen als stoffen of mengsels voor gebruik in het bedrijf wanneer ze opnieuw op de markt worden gebracht door het bedrijf dat de stoffen of mengsels verwerft zonder wijziging van deze stoffen of mengsels, of van het etiket.]1
  ----------
  (1)<KB 2015-03-19/17, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-06-2015>

  HOOFDSTUK III. - Taal op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels

  Art. 3. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (CE) nr. 1907/2006 is tenminste gesteld in de taal of de talen van het taalgebied waar de stoffen of mengsels op de markt gebracht worden.

  HOOFDSTUK IV. - Aanwijzing van het orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272.2008

  Art. 4. Het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, bedoeld in het koninklijk besluit van 25 november 1983 betreffende Rijkstegemoetkoming aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties, wordt aangewezen als het orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

  HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2015.

  Art. 6. De minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Werk en de minister bevoegd voor Leefmilieu, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 7 september 2012.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET
De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK
De Staatssecretaris voor Leefmilieu,
M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzamen productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikelen 5, § 1, eerste lid, 10° en 13°, en 7, derde lid, ingevoegd bij de wet van 27 juli 2011;
   Gelet op de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen;
   Gelet op de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
   Gezien de afwezigheid van negatieve gevolgen voor de duurzame ontwikkeling als gevolg van de doeb uitgevoerd ingevolge de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid van de duurzame ontwikkeling;
   Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 9 november 2011;
   Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 28 november 2011;
   Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 30 november 2011;
   Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming van het werk van 16 december 2011;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit tijdens de schriftelijke procedure van 15 februari 2012 van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 maart 2012;
   Gelet op advies 51.308/3 van de Raad van State, gegeven op 30 mei 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Werk en de Staatssecretaris voor Leefmilieu,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-03-2015 GEPUBL. OP 03-04-2015
    (GEWIJZIGD ART. : 2)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie