J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/07/13/2012014289/justel

Titel
13 JULI 2012. - [Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart van de personeelsleden van de veiligheidsinstantie.] <KB 2017-01-20/19, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 26-02-2017>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-07-2012 en tekstbijwerking tot 16-02-2017)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 31-07-2012 nummer :   2012014289 bladzijde : 45347       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-07-13/10
Inwerkingtreding : 10-08-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1, 1/1, 2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.[1 Het model van legitimatiekaart bedoeld in artikel 74, § 2 van de Spoorcodex en artikel 25 van de wet van 26 maart 2014 betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen, wordt vastgesteld volgens het als bijlage bij dit besluit gevoegde model.
   De legitimatiekaart wordt getekend door de minister die het gezag uitoefent over de veiligheidsinstantie.]1
  ----------
  (1)<KB 2017-01-20/19, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 26-02-2017>

  Art. 1/1. [1 De legitimatiekaart is geldig voor één jaar en wordt jaarlijks hernieuwd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2017-01-20/19, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 26-02-2017>
  

  Art. 2.De Minister bevoegd [1 voor het spoorwegvervoer]1 is belast met de uitvoering van dit besluit.
  ----------
  (1)<KB 2017-01-20/19, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 26-02-2017>

  BIJLAGE.

  Art. N.[1 Bijlage bij het koninklijk besluit van 13 juli 2012 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart van de personeelsleden van de veiligheidsinstantie
  

  
Recto
KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE KONIGREICH BELGIEN
Legitimatiekaart Carte de légitimation Legitimationskarte
Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen Service de Sécurité et d'Interoperabilité des Chemins de fer Dienst für Sicherheit und Interoperabilitât der Eisenbahnen
 Foto/Photo/Foto  
Naam/Nom/Name
Graad/Grade/Grat
Geldig van (...) tot (...) / Valable du (...) au (...) / Gültig von (...) bis (...)
Logo  
Verso
De houder van deze kaart is een personeelslid van de veiligheidsinstantie Le titulaire de cette carte est un membre du personnel de l'autorité de sécurité Der Inhaber dieser Karte ist ein Personalmitglied der Sicherheitsbehörde
De Minister, Le Ministre, Der Minister,
Handtekening/Signature/Handzeichen
Naam/Nom/Name

]1
  ----------
  (1)<KB 2017-01-20/19, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 26-02-2017>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Gegeven te Brussel, 13 juli 2012.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. J. MILQUET
De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 13/1, § 2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 28 december 2011 tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes;
   Gelet op advies 51.349/4 van de Raad van State, gegeven op 4 juni 2012;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-01-2017 GEPUBL. OP 16-02-2017
    (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 1/1; 2; N)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie