J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/05/17/2012024242/justel

Titel
17 MEI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 06-07-2012 nummer :   2012024242 bladzijde : 36966       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-05-17/07
Inwerkingtreding : 16-07-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/90/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand krachtens Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad.

  Art. 2. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand wordt aangevuld met drie leden, luidende :
  " 29° " aantoonbaarheidsgrens " : het uitgangssignaal of de concentratie waarboven met een vastgesteld betrouwbaarheidsniveau kan worden gesteld dat een monster verschilt van een blanco monster dat geen te bepalen verbinding bevat;
  30° " bepalingsgrens " : een vastgesteld veelvoud van de aantoonbaarheidsgrens bij een concentratie van de te bepalen verbinding die redelijkerwijs kan worden bepaald met een aanvaardbaar nauwkeurigheids- en precisieniveau; de bepalingsgrens kan met behulp van een geschikte standaard of een geschikt monster worden berekend, en kan uit het laagste kalibratiepunt op de kalibratiecurve, met uitsluiting van de blanco, worden verkregen;
  31° " meetonzekerheid " : een niet-negatieve parameter, gebaseerd op de gebruikte informatie, die de spreiding karakteriseert van de kwantitatieve waarden die aan een te meten grootheid worden toegekend. ".

  Art. 3. Bijlage IV van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende leden :
  " E. Technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand
  1° Analysemethoden
  Alle analysemethoden, met inbegrip van de laboratorium-, veld- en onlinemethoden die worden gebruikt voor de programma's van chemische monitoring die uit hoofde van dit besluit worden uitgevoerd, zijn gevalideerd en gedocumenteerd overeenkomstig de norm EN ISO/IEC 17025 of andere gelijkwaardige op internationaal niveau erkende normen.
  2° Minimale prestatiekenmerken voor analysemethoden
  a) De minimale prestatiekenmerken voor alle gebruikte analysemethoden worden gebaseerd op een meetonzekerheid van ten hoogste 50 % (k = 2), geschat op het niveau van relevante milieukwaliteitsnormen, en een bepalingsgrens kleiner dan of gelijk aan 30 % van de relevante milieukwaliteitsnormen.
  b) Wanneer er geen relevante milieukwaliteitsnormen voor een bepaalde parameter zijn of wanneer er geen analysemethode is die aan de in punt a) vermelde minimale prestatiekenmerken voldoet, wordt de monitoring uitgevoerd met behulp van de best beschikbare technieken die geen buitensporige kosten met zich brengen.
  3° Berekening van gemiddelde waarden
  a) Wanneer de waarde van de fysisch-chemische of chemische parameter in een bepaald monster onder de bepalingsgrens ligt, wordt voor de berekening van de gemiddelde waarde het meetresultaat vastgesteld op de helft van de waarde van de betrokken bepalingsgrens.
  b) Wanneer een berekende gemiddelde waarde van de in punt a) bedoelde meetresultaten onder de bepalingsgrens ligt, wordt deze waarde betiteld als " lager dan de bepalingsgrens ".
  c) Punt a) is niet van toepassing op de waarde van parameters die berekend worden uit de som van een bepaalde groep fysisch-chemische parameters of te bepalen chemische verbindingen, met inbegrip van hun relevante metabolieten en afbraak- en reactieproducten. In die gevallen worden resultaten onder de bepalingsgrens van de individuele stoffen vastgesteld op nul.
  4° Kwaliteitsborging en -beheersing
  a) De laboratoria of door laboratoria gecontracteerde partijen hanteren kwaliteitsborgingsprincipes en -methoden die in overeenstemming zijn met EN ISO/IEC 17025 of andere gelijkwaardige op internationaal niveau erkende normen.
  b) De laboratoria of door laboratoria gecontracteerde partijen tonen hun bekwaamheid voor de analyse van relevante fysisch-chemische of chemische parameters aan door :
  i) deel te nemen aan programma's voor geschiktheidsbeproeving waarin de in 1° bedoelde analysemethoden van de te meten parameter worden bestreken, op concentratieniveaus die representatief zijn voor de uit hoofde van dit besluit uitgevoerde programma's voor chemische monitoring, en
  ii) beschikbare referentiematerialen te analyseren die representatief zijn voor monsters die concentraties bevatten waarvan de niveaus geschikt zijn in relatie tot de in 2°, a), bedoelde relevante milieukwaliteitsnormen.
  c) De in 1° bedoelde programma's voor geschiktheidsbeproeving worden georganiseerd door geaccrediteerde organisaties of internationaal of nationaal erkende organisaties die voldoen aan de eisen van ISO/IEC-leidraad 43-1 of van andere gelijkwaardige op internationaal niveau erkende normen.
  De resultaten van de deelname aan deze programma's moeten worden beoordeeld op basis van de scoringsystemen die worden vermeld in ISO/IEC-leidraad 43-1 of in de norm ISO 13528 of in andere gelijkwaardige op internationaal niveau erkende normen. ".

  Art. 4. De minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid en de minister bevoegd voor het Mariene Milieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 17 mei 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Economie en Noordzee,
  J. VANDE LANOTTE
  De Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Minister van Landsverdediging,
  P. DE CREM
  De Minister van Wetenschapsbeleid,
  P. MAGNETTE
  De Staatssecretaris voor Energie,
  M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, artikel 6, gewijzigd bij de wet van 17 september 2005;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand;
   Gelet op het advies van de inspecteurs van Financiën, gegeven op 15 april 2011 en 23 juni 2011;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 9 februari 2012.
   Gelet op advies 50.708/3 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Economie en Noordzee, de Minister van Binnenlandse Zaken, De Minister van Defensie, De Minister van Wetenschapsbeleid en de Staatssecretaris voor Energie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie