J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2012/03/29/2012021064/justel

Titel
29 MAART 2012. - Programmawet (II)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-04-2012 en tekstbijwerking tot 20-12-2016) Zie wijziging(en)

Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 06-04-2012 nummer :   2012021064 bladzijde : 22192       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-03-29/09
Inwerkingtreding : 16-04-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL 1. - Algemene bepaling
Art. 1
TITEL 2. - Fraudebestrijding
HOOFDSTUK 1. - Sociale fraude
Art. 2-3
HOOFDSTUK 2. - Juridische aspecten van de fraudebestrijding
Art. 4-5

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  TITEL 2. - Fraudebestrijding

  HOOFDSTUK 1. - Sociale fraude

  Art. 2. Artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 26 januari 2009, wordt aangevuld met een 21°, luidende :
  " 21° van de geschillen tussen de werknemer en degene die hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van het loon met toepassing van hoofdstuk VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. ".

  Art. 3. In artikel 2, §§ 1, 3 en 5, van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht wordt het cijfer " 49 " telkens vervangen door het cijfer " 49/1 ".

  HOOFDSTUK 2. - Juridische aspecten van de fraudebestrijding

  Art. 4. In artikel 15, § 2, van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssanctie, vervangen bij de wet 30 december 2009, wordt het woord " uitzondering " vervangen door het woord " inbegrip ".

  Art. 5. In artikel 15bis, § 3, eerste en tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009, wordt het woord " drie " telkens vervangen door het woord " vijf ".
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 29 maart 2012.
ALBERT
Van Koningswege :
De Eerste Minister,
E. DI RUPO
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
De Staatssecretaris
voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude,
J. CROMBEZ
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Stukken van de Kamer van Volksvertegenwoodigers : 53-2082 - 2011/2012 : Nr. 001 : Ontwerp van programmawet. Nr. 002 : Amendementen. Nr. 003 : Verslag. Nr. 004 : Tekst aangenomen door de commissie. Nr. 005 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal verslag : 22 maart 2012. Stukken van de Senaat : 5-1546 - 2011/2012 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Nr. 2 : Verslag. Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd. Handelingen van de Senaat : 28 maart 2012.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie