J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2012/02/17/2011206366/justel

Titel
17 FEBRUARI 2012. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg of per spoor

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 21-02-2012 nummer :   2011206366 bladzijde : 11964       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2012-02-17/02
Inwerkingtreding : 02-03-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-10

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010 tot eerste aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

  Art. 2. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren, wordt paragraaf 4, toegevoegd bij koninklijk besluit van 3 augustus 2007, vervangen als volgt :
  " § 4 Indien de in § 1 en § 3 beoogde bestuurders evenwel enkel vervoer van gevaarlijke goederen van de UN-nummers 1202, 1203, 1223, 3256 en/of 3082 (zware en residuele stookolie) verrichten, volstaat het dat ze houder zijn van een opleidingsgetuigschrift van categorie IV. ".

  Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit, wordt het vijfde lid, ingevoegd bij koninklijk besluit van 3 augustus 2007, vervangen als volgt :
  " Een opleidingsgetuigschrift van categorie IV is geldig voor het vervoer van de gevaarlijke goederen van de UN-nummers 1202, 1203, 1223, 3256 en/of 3082 (zware en residuele stookolie) in tanks en anders dan in tanks. ".

  Art. 4. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 juli 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt :
  " 2° " COTIF " : het verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer, gesloten te Vilnius op 3 juni 1999, als gewijzigd; ";
  2° de bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt :
  " 3° " RID " : het reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, als opgenomen in bijlage C bij het verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), gesloten te Vilnius op 3 juni 1999, als gewijzigd; ".

  Art. 5. In artikel 3, § 2 van hetzelfde besluit, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 maart 2009, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt :
  " 2° vervoer van gevaarlijke goederen waarvoor het ADR, het RID of het ADNR in een vrijstelling volgens afdeling 1.1.3 of hoofdstuk 3.4 of hoofdstuk 3.5 voorziet; ".

  Art. 6. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het eerste lid wordt vervangen als volgt :
  " Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over land, gewijzigd bij Richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010 tot eerste aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. ";
  2° in het tweede lid wordt de bepaling onder 9° vervangen als volgt :
  " 9° " gevaarlijke goederen " : de in paragraaf 1.2.1 van het RID en het ADR als dusdanig gedefinieerde goederen die behoren tot de klassen 2, 3 behalve UNO-nummers 1204, 2059, 3343, 3357 en 3064, 4.1 behalve UNO-nummers 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 en 3344, 4.2, 4.3, 5.1 behalve UNO-nummers 1942, 2067, 2426 en 3375, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9 behalve UNO-nummer 3268. ";
  3° in hetzelfde lid worden in de bepaling onder 10° de woorden " vacuümtank voor afvalstoffen " ingevoegd tussen de woorden " batterijwagon " en " vaste tank ".

  Art. 7. In artikel 8 van hetzelfde besluit vervallen de woorden :
  " met uitzondering van middel- of hoog radioactieve stoffen, ".

  Art. 8. Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid :
  " De onderneming moet de opleidingsgeschiedenis van de werknemer zoals bepaald in paragrafen 1.3.3 en 1.10.2.4 van het RID en het ADR bijhouden gedurende een periode van minimum vijf jaar en ter beschikking houden van de werknemer en de bevoegde overheid. ".

  Art. 9. Artikel 2.1 van de bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  " Op de IBC's die van een UN-kenmerk voorzien zijn, worden de beproevingen en de inspecties overeenkomstig 6.5.4.4.1 b), 6.5.4.4.2 b) en 6.5.4.5.2 van het RID en van het ADR ofwel door een erkende instelling ofwel volgens de hieronder voorziene modaliteiten door de eigenaar of de houder van IBC's uitgevoerd. ".

  Art. 10. De Minister van Financiėn, de Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse Zaken, en de Minister bevoegd voor het Vervoer te Land, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 17 februari 2012.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-eerste Minister en Minister van Financiėn,
  S. VANACKERE
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
  J. VANDE LANOTTE
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken,
  Mevr. J. MILQUET
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake het vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 28 juli 1987 en 15 mei 2006;
   Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996, 27 november 1996 en bij koninklijk besluit van 20 juli 2000;
   Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 6, gewijzigd bij de wet van 26 januari 2010;
   Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren;
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen;
   Gelet op het advies van de raadgevende commissie administratie-nijverheid, gegeven op 15 juni 2011;
   Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiėn, gegeven op 26 mei 2011;
   Gelet op advies 50.412/4 van de Raad van State, gegeven op 24 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Financiėn, de Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie