J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/12/15/2011031664/justel

Titel
15 DECEMBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modellen van het aangifteformulier betreffende de gewestbelastingen ingeschreven in de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 30-01-2012 nummer :   2011031664 bladzijde : 7239       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-12-15/36
Inwerkingtreding : 30-01-2012

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGEN.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor het belastingjaar 2012 en voor de volgende belastingjaren worden de modellen van de aangifteformulieren betreffende de gewestbelastingen ingeschreven in de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit, vastgesteld in de bijlagen van dit besluit.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor FinanciŽn, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Brussel, 15 december 2011.
  Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
  Ch. PICQUE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor FinanciŽn, Begroting en Externe Betrekkingen,
  G. VANHENGEL

  BIJLAGEN.

  Art. N.
  (Bijlagen niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 30-01-2012, p. 7242-7265)

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit, inzonderheid op artikel 39;
   Overwegende de oprichting van het Bestuur Gewestelijke Fiscaliteit door de afsplitsing van de fiscale diensten van het Bestuur FinanciŽn en Begroting;
   Overwegende dat de aangifteformulieren, gebruikt in het kader van de belastingen ingeschreven in de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit, dienen te worden aangepast aan voornoemde oprichting;
   Op voorstel van de Minister belast met FinanciŽn;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie