J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2011/11/24/2011031587/justel

Titel
24 NOVEMBER 2011. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 07-12-2011 nummer :   2011031587 bladzijde : 72022   BEELD
Dossiernummer : 2011-11-24/03
Inwerkingtreding : 07-12-2011

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

  Art. 2. In de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu wordt een artikel 40bis ingevoegd, luidend :
  " Artikel 40bis. - De ambtenaren bedoeld in artikel 35, tweede lid, die een administratieve geldboete opleggen, kunnen bij aanwezigheid van verzachtende omstandigheden deze geldboete verminderen tot onder het wettelijke minimum.
  Bij de behandeling van het beroep bedoeld in artikel 39bis beschikt het Milieucollege eveneens over de bevoegdheid bedoeld in het eerste lid. "

  Art. 3. Deze ordonnantie treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
  
  Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Brussel, 24 november 2011.
  De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
  Ch. PICQUE
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
  belast met FinanciŽn, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
  J.-L. VANRAES
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting,
  Mevr. E. HUYTEBROECK
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer,
  Mevr. B. GROUWELS
  De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
  belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek,
  B. CEREXHE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2010-2011. A-224/1 Ontwerp van ordonnantie. Gewone zitting 2011-2012. A-224/2 Verslag. Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 18 november 2011.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie