J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/11/07/2011003370/justel

Titel
7 NOVEMBER 2011. - Wet houdende fiscale en diverse bepalingen Zie wijziging(en)

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 10-11-2011 nummer :   2011003370 bladzijde : 68008   BEELD
Dossiernummer : 2011-11-07/02
Inwerkingtreding : 20-11-2011

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Inkomstenbelastingen
Art. 2-11
HOOFDSTUK 3. - Bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake bedrijfsvoorheffing
Art. 12-13
HOOFDSTUK 4. - Douane en accijnzen
Art. 14-16
HOOFDSTUK 5. - Afschaffing van de registratie als aannemer
Afdeling 1. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Art. 17-18
Afdeling 2. - Wijzigingen aan artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Art. 19
Afdeling 3. - Wijzigingen van de artikelen 93, § 3, en 94, tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek
Art. 20
Afdeling 4. - Inwerkingtreding
Art. 21

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Inkomstenbelastingen

  Art. 2. In artikel 47, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden de woorden " in Belgiė " vervangen door de woorden " in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ".

  Art. 3. In artikel 154bis, eerste lid, tweede streepje, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 maart 2009, worden de woorden " De Post " vervangen door het woord " bpost ".

  Art. 4. In artikel 2751, tweede lid, derde streepje, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet 27 maart 2009, worden de woorden " De Post " vervangen door het woord " bpost ".

  Art. 5. In artikel 2755, § 2, 1°, b en 2°, b, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 maart 2009, worden de woorden " De Post " telkens vervangen door het woord " bpost ".

  Art. 6. In artikel 2757, tweede lid, derde streepje, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2009, worden de woorden " De Post " vervangen door het woord " bpost ".

  Art. 7. In artikel 319bis, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006, worden de woorden " bedoeld in artikel 318. " vervangen door de woorden " bedoeld in de artikelen 318, 322, §§ 2 tot 4, en 327, § 3. "

  Art. 8. In artikel 327 van hetzelfde Wetboek wordt § 3 vervangen als volgt :
  " § 3. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de naamloze vennootschap van publiek recht bpost.
  Paragraaf 1 blijft evenwel van toepassing in de gevallen en onder de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 318, tweede lid, en 322, §§ 2 tot 4. "

  Art. 9.In artikel 333/1 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 14 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 wordt het eerste lid vervangen als volgt :
  " In de gevallen bedoeld in de artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, stelt de administratie de belastingplichtige in kennis van de aanwijzing of de aanwijzingen van belastingontduiking of van de gegevens op grond waarvan zij meent dat het gevoerde onderzoek tot een eventuele toepassing van artikel 341 leidt en die een vraag om inlichtingen bij een financiėle instelling rechtvaardigen. Deze kennisgeving gebeurt bij aangetekende brief gelijktijdig met het verzenden van de voormelde vraag om inlichtingen. ";
  2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid luidende :
  " Het eerste lid is evenmin van toepassing op de vragen vanwege de in artikel 322, § 4, bedoelde buitenlandse administraties. ";
  3° in § 2, 2°, worden de woorden " artikel 322, § 2, " vervangen door de woorden " de artikelen 322, § 2, en 327, § 3, tweede lid, ";
  4° in § 2, 5°, worden de woorden " artikel 322, §§ 2 tot 4. " vervangen door de woorden " de artikelen 322, §§ 2 tot 4, en 327, § 3, tweede lid. ".
  
   (NOTA : bij arrest nr. 66/2013 van 16-05-2013 (B.S. 31-07-2013, p. 47839-47843), heeft het Grondwettelijk Hof artikel 9, 2° en handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling ten aanzien van alle toepassingen die ervan zouden zijn gemaakt vóór de bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad)

  Art. 10. Artikel 6, zesde lid, van de Economische herstelwet van 27 maart 2009 wordt vervangen als volgt :
  " Artikel 5, B, is van toepassing vanaf aanslagjaar 2009, met dien verstande dat het, wat de in artikel 156bis, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde uitgaven betreft, slechts van toepassing is op de uitgaven die werkelijk zijn betaald in 2009 en 2010. "

  Art. 11. De artikelen 7 tot 9 hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2011 met uitzondering van artikel 9, 1°, dat in werking treedt op de eerste dag van de maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  Artikel 2 is van toepassing op de meerwaarden gerealiseerd vanaf het belastbare tijdperk dat aan aanslagjaar 2012 is verbonden.

  HOOFDSTUK 3. - Bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake bedrijfsvoorheffing

  Art. 12. Bekrachtigd worden met ingang van de dag van hun respectieve inwerkingtreding :
  1° het koninklijk besluit van 28 februari 2011 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;
  2° het koninklijk besluit van 15 maart 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2011 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing.

  Art. 13. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  HOOFDSTUK 4. - Douane en accijnzen

  Art. 14. Het koninklijk besluit van 29 december 2010 tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak wordt bekrachtigd met ingang van 1 januari 2011.

  Art. 15. Artikel 3, § 6, van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, vervangen bij de wet van 4 mei 1999, wordt vervangen als volgt :
  " § 6. Voor de toepassing van deze wet bepaalt de Koning wat onder kleinhandelsprijs moet worden verstaan. Met verwijzing naar de elementen van de kleinhandelsprijs van elk van de bij deze wet gedefinieerde producten behorende tot de prijsklasse die overeenstemt met de meest gevraagde prijsklasse, kan hij eveneens de berekeningswijze bepalen voor de fictieve kleinhandelsprijs van de overeenkomstige tabaksfabrikaten die hier te lande in het verbruik worden gesteld zonder het voorwerp uit te maken van een handel.
  In geval van wijziging van de fiscaliteit, van de minimumfiscaliteit of van de kleinhandelsprijs of in geval van opheffing van een soort van verpakking bepaalt hij eveneens de duur van de overgangsperiode tijdens dewelke de tabaksproducten, bekleed met fiscale kentekens verkregen voor de datum van deze wijzigingen, nog kunnen worden uitgeslagen tot verbruik.
  Hij kan eveneens de verplichting voorschrijven tot het jaarlijks publiceren van de gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksproducten alsook in de mogelijkheid voorzien om de hoeveelheid fiscale kentekens die door de marktdeelnemers kunnen worden verkregen te beperken tot een maximum van het gemiddelde van de inverbruikstellingen gedurende de twaalf voorgaande maanden vermeerderd met vijftien percent. "

  Art. 16. In artikel 43 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, vervangen bij artikel 72 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen (1), worden in de Franse tekst de woorden " sur un rapport papier " vervangen door de woorden " sur un support papier ".

  HOOFDSTUK 5. - Afschaffing van de registratie als aannemer

  Afdeling 1. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

  Art. 17. In artikel 400 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij koninklijk besluit van 26 december 1998 en gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) het 1° wordt vervangen als volgt :
  " 1° Werken : de werkzaamheden die zijn vermeld in artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde; ";
  b) het 5° wordt opgeheven.

  Art. 18. Artikel 401 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij koninklijk besluit van 26 december 1998 en gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007, wordt opgeheven.

  Afdeling 2. - Wijzigingen aan artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

  Art. 19. In artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij de wet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2007, 6 juni 2010 en 14 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  a) paragraaf 1, 1°, wordt vervangen als volgt :
  " 1° Werken : de werkzaamheden die zijn vermeld in artikel 20, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde; ";
  b) paragraaf 1, 5°, wordt opgeheven;
  c) paragraaf 2 wordt opgeheven.

  Afdeling 3. - Wijzigingen van de artikelen 93, § 3, en 94, tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek

  Art. 20. In de artikelen 93, § 3, en 94, tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek, worden de woorden " , en naar de Commissies die ingesteld zijn door de Koning krachtens artikel 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 30bis, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders " telkens opgeheven.

  Afdeling 4. - Inwerkingtreding

  Art. 21.Dit hoofdstuk treedt in werking op de datum die door de Koning wordt vastgelegd bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.
  
   (NOTA : inwerkingtreding van art. 17, b), 18, 19 en 20 vastgesteld op 01-09-2012, door KB 2012-08-03/08, art. 2, 1°)
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 7 november 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiėn,
  D. REYNDERS
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 16-05-2013 GEPUBL. OP 31-07-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 9)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Zitting 2010-2011. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Wetsontwerp, 53-1737 - Nr. 1. - Amendementen ingediend in de commissie, 53-1737 - Nr. 2. - Verslag, 53-1737 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de commissie, 53-1737 - Nr. 4. Zitting 2011-2012. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. - Amendementen ingediend in de plenaire vergadering, 53-1737 - Nr. 5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-1737 - Nr. 6. Integraal Verslag. - 13 oktober 2011. Senaat. Stukken. - Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat, 5-1268 - Nr. 1.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
  Franstalige versie