J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/10/24/2011024316/justel

Titel
24 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor de beroepen van audioloog en van audicien

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 24-11-2011 nummer :   2011024316 bladzijde : 69482   BEELD
Dossiernummer : 2011-10-24/16
Inwerkingtreding : 04-12-2011

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen treedt in werking, voor de beroepen van audioloog en van audicien bedoeld in het koninklijk besluit van 4 juli 2004 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en van audicien en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de audioloog en de audicien door een arts kan worden belast, op 2 januari 2012.

  Art. 2. De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Brussel, 24 oktober 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Volksgezondheid,
  Mevr. L. ONKELINX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 24, ß 2, vervangen bij de wet van 25 januari 1999 en artikel 54ter, vervangen bij de wet van 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001;
   Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, artikel 20;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 12 januari 2010;
   Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 4 maart 2010;
   Gelet op het advies nr. 50.153/1/V van de Raad van State, gegeven op 24 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, ß 1, eerste lid, 1į, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie