J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/10/13/2011205429/justel

Titel
13 OKTOBER 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Leefmilieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 26-10-2011 nummer :   2011205429 bladzijde : 64841       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-10-13/05
Inwerkingtreding : 05-11-2011

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2005A27314       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Bij dit besluit wordt Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid gedeeltelijk omgezet.

  Art. 2. In deel II, titel III, van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wordt een hoofdstuk II ingevoegd, dat artikel R.43ter -6 bevat, luidend als volgt :
  " Hoofdstuk II : Kwantitatieve toestand van grondwater
  Art. R.43ter-6. Overeenkomstig artikel D.22, § 3, tweede lid, wordt de goede kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam bereikt wanneer het piëzometrisch niveau van het grondwaterlichaam zodanig is dat het jaarlijks winningsgemiddelde op lange termijn de beschikbare bronnen van het grondwaterlichaam niet overschrijdt. Bijgevolg wordt het niveau van het grondwater niet onderworpen aan dergelijke antropogene wijzigingen dat ze :
  1° het bereiken van milieudoelstellingen in de zin van artikel D.22 voor bijbehorende oppervlaktewateren zouden kunnen verhinderen;
  2° de toestand van deze wateren ernstig zouden verslechteren;
  3° geen significante schade zouden toebrengen aan landecosystemen die rechtstreeks van het grondwaterlichaam afhangen;
  4° geen rationeel gebruik van of conflicten in verband met het gebruik van grondwater zouden teweegbrengen;
  5° intrusies van zout of andere stoffen in het grondwaterlichaam zouden veroorzaken, en zelfs duurzame wijzigingen van afvloeiingen die dergelijke intrusies zouden kunnen veroorzaken."

  Art. 3. In het regelgevend deel van hetzelfde Wetboek, wordt de titel van bijlage V vervangen door wat volgt :
  "Lijst van in het maatregelenprogramma op te nemen maatregelen".

  Art. 4. In het regelgevend deel van hetzelfde Wetboek, wordt bijlage XIX aangevuld met een punt 10°, luidend als volgt :
  "10° de op grond van artikel D.2, 62°, van het decretaal gedeelte van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, aangenomen bepalingen".

  Art. 5. De Minister bevoegd voor het Waterbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Namen, 13 oktober 2011.
  De Minister-President,
  R. DEMOTTE
  De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,
  Ph. HENRY

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.2, 62°, D.22, § 2, tweede lid, en D.23, § 3;
   Gelet op het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;
   Gelet op het advies van de "Commission consultative de l'Eau" (Wateradviescommissie), gegeven op 22 december 2010;
   Gelet op het advies nr. 49.435/4 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2011, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie