J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/08/13/2011011334/justel

Titel
13 AUGUSTUS 2011. - Wet tot wijziging van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 16-09-2011 nummer :   2011011334 bladzijde : 59984       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-08-13/18
Inwerkingtreding : 26-09-2011

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1999011095       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. Het opschrift van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen wordt vervangen door het volgende : " wet aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling ".

  Art. 3. In artikel 2 van dezelfde wet worden de woorden " wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen " vervangen door de woorden " wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling ".

  Art. 4. Artikel 589, 5į, van het Gerechtelijk Wetboek wordt vervangen als volgt :
  " in artikel 20 van de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling ".

  Art. 5.Deze wet treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling. (NOTA : het gaat om de W 2011-08-28/07, die op 26-09-2011 in werking treedt.)
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Nice, 13 augustus 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  De Minister van Klimaat en Energie,
  P. MAGNETTE
  De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
  V. VAN QUICKENBORNE.
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
    Zitting 2010-2011. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 53-1459, nr. 1. Verslag, 53-1459, nr. 2. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-1459, nr. 3. Integraal Verslag : 23 juni 2011. Senaat. Stukken. Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 5-1121, nr. 1. Verslag, 5-1121, nr. 2. Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 5-1121, nr. 3. Handelingen van de Senaat : 14 juli 2011.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie