J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/03/13/2011014073/justel

Titel
13 MAART 2011. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-03-2011 en tekstbijwerking tot 16-12-2011)

Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 24-03-2011 nummer :   2011014073 bladzijde : 18477       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2011-03-13/05
Inwerkingtreding : 03-04-2011

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemeen
Art. 1
HOOFDSTUK 2. - Omzetting van richtlijn 2005/35/EG en richtlijn 2009/123/EG, tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen
Art. 2-5
HOOFDSTUK 3. - Economische regulering van de luchthaven Brussel-Nationaal
Art. 6-9

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK 1. - Algemeen

  Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

  HOOFDSTUK 2. - Omzetting van richtlijn 2005/35/EG en richtlijn 2009/123/EG, tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen

  Art. 2. In artikel 5 van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen, gewijzigd door de wet van 19 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het tweede lid worden de woorden " Het eerste lid " vervangen door de woorden " Dit artikel ";
  2° in het derde lid worden de woorden " Bijlage I, voorschrift 11, onder b), en bijlage II, voorschrift 6, onder b) " vervangen door de woorden " Bijlage I, voorschrift 4.2, en bijlage II, voorschrift 3.1.2 ";
  3° in onderdeel 1° van het derde lid, worden de woorden " of van de Europese Economische Ruimte " ingevoegd tussen de woorden " Europese Unie " en de woorden " inclusief de ";
  4° het onderdeel 2° van het derde lid wordt aangevuld met de woorden " of van de Europese Economische Ruimte ".

  Art. 3. In artikel 17bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 20 januari 1999 en gewijzigd door de wetten van 3 mei 1999 en 19 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het eerste lid van paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :
  " Indien op grond van onregelmatigheden of van informatie het vermoeden bestaat dat een schip dat een vreemde vlag voert en dat vrijwillig in een Belgische haven of bij een Belgische offshoreterminal ligt, schadelijke stoffen heeft geloosd of loost, voeren de met de scheepvaartcontrole belaste ambtenaren die daartoe aangesteld zijn en eventueel de met de politie te water belaste federale politieambtenaren een passende inspectie uit, rekening houdend met de toepasselijke richtlijnen van de Internationale Maritieme Organisatie. Deze bevoegdheid wordt tevens uitgebreid tot overtredingen begaan in de zone waarover een andere kuststaat jurisdictie bezit; indien het een kuststaat betreft die geen lidstaat is van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte echter op uitsluitend verzoek van de kuststaat of van de vlaggenstaat. ";
  2° in onderdeel a) van paragraaf 1bis worden de woorden " Europese Unie " vervangen door de woorden " Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ";
  3° in onderdeel b) van paragraaf 1bis worden de woorden " Europese Unie " vervangen door de woorden " Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ".

  Art. 4. In artikel 17ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in het eerste lid worden de woorden " Europese Unie " vervangen door de woorden " Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ";
  2° in het tweede lid worden de woorden " Europese Unie " vervangen door de woorden " Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ".

  Art. 5. In artikel 29 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het eerste lid wordt vervangen als volgt :
  " Met een geldboete van vijfhonderdduizend EUR tot één miljoen EUR wordt gestraft de eigenaar, bevrachter, beheerder of exploitant van een schip waarop de bepalingen van de artikelen 5 en 12 of de uitvoeringsbesluiten ervan niet werden nageleefd alsook onder voorbehoud van het vierde, vijfde en zesde lid iedere andere persoon die artikel 5 of zijn uitvoeringsbesluiten overtreedt. Indien het schip een pleziervaartuig of een vissersvaartuig is, bedraagt de geldboete tienduizend EUR tot vijfentwintigduizend EUR. ";
  2° in het zesde lid worden de woorden " of andere bemanningsleden " ingevoegd tussen de woorden " de officieren " en de woorden " van een schip ".

  HOOFDSTUK 3. - Economische regulering van de luchthaven Brussel-Nationaal

  Art. 6. § 1. Met het oog op de modernisering en verbetering van het economisch regulerende systeem van de houder van de exploitatielicentie van luchthaven Brussel-Nationaal en op de omzetting van Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden treft de Koning, bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, alle nuttige maatregelen teneinde de exploitatievoorwaarden van de licentie te wijzigen, met inbegrip van de aanpassing van de bestaande burgerlijke, administratieve en strafrechtelijke sancties in verband met de exploitatievoorwaarden van de licentie, indien nodig.
  § 2. De strafrechtelijke sancties mogen een gevangenisstraf van één jaar en een geldboete van vijfhonderd EUR niet overschrijden. Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van Hoofdstuk VII en artikel 85, is van toepassing op de overtredingen van de betrokken bepalingen. De administratieve geldboeten mogen twee miljoen EUR niet overschrijden of drie procent van het omzetcijfer dat de betrokken persoon in het kader van de exploitatie van luchthaveninstallaties tijdens het laatste afgesloten boekjaar heeft gerealiseerd, in geval het laatste bedrag groter is. Elke administratieve geldboete die aan een persoon wordt opgelegd en die definitief is geworden vooraleer de strafrechter zich definitief over dezelfde feiten of samenhangende feiten heeft uitgesproken, wordt aangerekend op het bedrag van elke strafrechtelijke boete die voor deze feiten ten aanzien van dezelfde persoon wordt uitgesproken.

  Art. 7. De besluiten die krachtens artikel 6 worden vastgesteld, kunnen de van kracht zijnde wettelijke bepalingen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen. Vóór hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad worden de besluiten die krachtens voornoemd artikel 6 zijn vastgesteld, medegedeeld aan de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat.

  Art. 8.§ 1. De bevoegdheden die door artikel 6 aan de Koning worden verleend, vervallen op 15 [1 mei]1 2011.
  § 2. De besluiten die krachtens artikel 6 worden vastgesteld, worden geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen de [2 zeven maanden]2 na de datum van hun inwerkingtreding. Deze bekrachtiging heeft uitwerking met ingang van deze datum.
  § 3. Na 15 [1 mei]1 2011 kunnen de besluiten die krachtens artikel 6 zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd overeenkomstig § 2, alleen bij wet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven.
  ----------
  (1)<W 2011-04-29/04, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 23-05-2011>
  (2)<W 2011-12-02/14, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 16-12-2011>

  Art. 9. Deze wet treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
  
  Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Brussel, 13 maart 2011.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Eerste Minister,
  Y. LETERME
  De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
  E. SCHOUPPE
  Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 02-12-2011 GEPUBL. OP 16-12-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 29-04-2011 GEPUBL. OP 13-05-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 8)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
      Zitting 2010-2011. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, nr. 53-1050/001. - Verslag, nr. 53-1050/003. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 53-1050/005. Integraal verslag : 10 februari 2011. Senaat : Parlementaire stukken. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 5 - 769/1.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie